Archive for the ‘Infolisty’ Category

Informačný list Júl – Auguts 2017

utorok, jún 27th, 2017
 • Júl – August 2017

Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. (Iz, 54, 10)

 

Rozpis služieb Božích

 

 1. 7. 3. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. Cyril a Metod – M. J. Hus
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 7. 4. Nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DD Pivonková 15:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. 5. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. 6. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 7. 7. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 8. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 9. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 8. 10. nedeľa po Trojici – 90. rokov chrámu Božieho
Slávnostné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 11. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy — (viac…)

Informačný list Jún 2017

utorok, jún 6th, 2017
 • Jún 2017

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. (Sk 1, 4-8)

Rozpis služieb Božích

 1. 6. Svätodušná nedeľa
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. Svätodušný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 6. Noc kostolov
Program do večerných hodín 18:00
 1. 6. Slávnosť svätej Trojice
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou – konfirmácia 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 1. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 2. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou – koniec školy 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 6. Sviatok apoštolov Petra a Pavla
Večerné služby Božie 17:00

  (viac…)

Informačný list Máj 2017

štvrtok, máj 4th, 2017
 • Máj 2017

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. (Sk 1, 4-11)

Rozpis služieb Božích

 1. 5. 3 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka ––––
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. 4 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. 5 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. Vstúpenie Krista Pána
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. Nedeľa po Vstúpení
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

(viac…)