Archive for the ‘Infolisty’ Category

Informačný list Jún 2018

utorok, máj 29th, 2018

Jún 2018

V tie dni povstal Peter v kruhu bratov – bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší – a prehovoril: Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý ústami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. Lebo patril do nášho počtu a mal podiel na tejto službe. Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti.  I dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole krvi. Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech mu spustne príbytok, nech nieto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad nech prevezme iný! Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa niektorý spolu s nami svedkom Jeho vzkriesenia. Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Spravodlivý, a Mateja. Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž, ktorého si si vyvolil z týchto dvoch, aby prevzali túto službu a apoštolstvo, z ktorého vypadol Judáš, aby odišiel na svoje miesto. Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenástim apoštolom. (Sk 1, 15-26)

Rozpis služieb Božích

  1. 6. I. nedeľa po svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 6. II. nedeľa po svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 6. III.– deň otcov
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 6. IV. nedeľa po svätej Trojici – záver školy
Služby Božie s večerou Pánovou, požehnanie detí 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

                                       — oznamy —

  • stretnutie žien veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien organizuje stretnutie, ktoré sa uskutoční 3.júna 2018 o 15.00 v kostole v Rači. Téma stretnutia: HUDBA A REFORMÁCIA. Tému nám priblíži PhDr. Ľudmila Michalková PhD.

  • serafín na evanjelických dňoch vo zvolene

Na konci júna budú vo Zvolene evanjelické cirkevné dni 2018. V rámci pestrého programu podujatí plánujú vystúpiť aj naši najmenší spevokolisti. Podujatie bude v dňoch 29. – 30. júna. Aj vy môžete využiť možnosť spoločného ubytovania.

  • denný tábor nasledovník 2018

V dňoch 2. až 6. júla (mimo sviatku Cyrila a Metoda) bude prebiehať denný biblický tábor Nasledovník. Bližšie informácie u br. farára.

  • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

  • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR.

Odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Daň z nehnuteľnosti 557, 55
Telefón kredit 10, 00
Služby bezpečnostného technika 36, 00
ZSE elektrina 86, 44
SPP 701,00
BVS – voda 33, 43
Biblická olympiáda BAS – odmena pre deti 51, 50
Ofera na cirkevné dni vo Zvolene 60, 00
Poplatky banka 7, 00 UPC 36, 90

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 397, 06
Cirkevný príspevok 200, 00
Milodary 685, 00
Knihy, časopisy 49, 55
Zbierka na SZD Marta 152, 50
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 195, 30

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

                                            — úradné hodiny—

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

                                             Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

SLUŽBY BOŽIE na BRANČI: Na sviatok Cyrila a Metoda 5. júla budú už tradične služby Bože pod holým nebom na zrúcaninách hradu Branč. Záujemcovia o spoločný výjazd sa môžu hlásiť u br. farára.

 

Letný tábor dorastu INSIDE: V dňoch 12. až 19. august 2018, v stredisku Planinka pri Dechticiach

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:30
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Informačný list Máj 2018

pondelok, apríl 30th, 2018

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.(Sk 1, 4-11) (viac…)

Informačný list Apríl 2018

streda, marec 28th, 2018

Apríl 2018

             Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím.  Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene. (J 20,24-31)

 

Rozpis služieb Božích (viac…)

Informačný list Marec 2018

štvrtok, marec 1st, 2018

Marec 2018

             V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu,  a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich, a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. I rozpomenuli sa na Jeho slová. (L 24, 1-8)

  (viac…)