Informačný list Jún 2017

jún 6th, 2017
  • Jún 2017

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. (Sk 1, 4-8)

Rozpis služieb Božích

  1. 6. Svätodušná nedeľa
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 6. Svätodušný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00
  1. 6. Noc kostolov
Program do večerných hodín 18:00
  1. 6. Slávnosť svätej Trojice
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou – konfirmácia 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 6. 1. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 6. 2. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou – koniec školy 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 6. Sviatok apoštolov Petra a Pavla
Večerné služby Božie 17:00

  Read the rest of this entry »

noc kostolov 9. júna

máj 4th, 2017

Aj tento rok sa náš zbor účastní podujatia s názvom noc kostolov. tentoraz budú dvere nášho kostola otvorené do neskorého večera v piatok 9. júna od 18.00.

inside tábor 2017

máj 4th, 2017

Aj tento rok bude prebihať tábor dorastu v lokalite planinka pri dechticiach v dňoch 13. – 20. augusta. Bližšie informácie získate na INSIDE.SK