Informačný list Apríl 2013

Zborová kronika

1. 2. – 28. 2. 2013

 

Konfirmácia:               Jozef Vondál

 

Pohreb:                       Eva Danielisová

Ing. Ľubica Kollárová rodená Horváthová

Alica Rapavá rodená Schuhová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*    
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*    

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk  web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

Apríl 2013

 ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie …

(1Pt 2, 2)

 

Služby Božie v našom zbore

 

7. 4. 2013   1. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

14. 4. 2013   2. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

21. 4. 2013   3. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

28. 4. 2013   4. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie – Slávnosť konfirmácie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

 

Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa bude konať dňa 7. apríla 2013 o 15:00h v CZ Bratislava – Petržalka na Strečnianskej ulici č. 15. Na tému „Cirkev ako inštitúcia alebo živý organizmus“ bude hovoriť sestra farárka Eva Kolesárová. Srdečne pozývame!

 

Voľba školského dekana pre Bratislavský dekanát

Na Seniorátnom konvente Bratislavského seniorátu konanom 16. 3. 2013 v Trnave bola naša sestra farárka zvolená za školského dekana Bratislavského dekanátu.

 

Zmena zborových telefónnych čísiel

Bratia a sestry, dávame do vašej pozornosti zmenu telefónnych čísel. Na základe uznesenia zborového presbyterstva od 19. Januára 2013 už nie sú k dispozícii telefónne čísla: 0917 532 343, 0911 401 095 a 0917 878 598. V platnosti naďalej zostávajú tieto telefónne čísla:

02/20 79 57 70   (pevná linka UPC),

0904 401 095   (mobilný operátor telekom) – zborový farár,

0904 844 103   (mobilný operátor o2) – námestná farárka.

           

— Dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Výdavky – obdobie od 1. 2. do 28. 2.  2013

Plyn (1. 1. 2013 – 18. 1. 2013) – vyúčtovanie

26, 41

Plyn (19. 1. 2013 – 28. 2. 2013)

480, 00

Elektrina (1. 2. – 28. 2. 2013) – zborový dom

68, 03

Vodné, stočné (6. 12. 2012 – 5. 1. 2013)

65, 83

Vodné, stočné (6. 1. – 5. 2. 2013)

66, 33
Komunálny odpad (1. 1. – 31. 1. 2013) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 2. – 2. 3. 2013) 40, 71
Telekom (22. 12. 2012 – 21. 1. 2013) 20, 16
Povinná ofera – zahraničná misia 56, 30
Povinná ofera – generálna podporoveň 57, 80
Reformata – evanjelické spevníky 41, 53
Materiály pre vedenie účtovníctva CZ 8, 26
Projektor 250, 98
Výdavky spolu: 1.203, 58

Príjmy – obdobie od 1. 2. do 28. 2. 2013

Ofery 69, 67
Cirkevný príspevok 555, 00
Milodary 560, 00
Knihy, časopisy 34, 10
Príjmy spolu: 1.218, 77

            Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh. –

 

 

                   Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.