Informačný list Apríl 2017

 • Apríl 2017

Opovrhnutý Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si Ty dal Jemu, (totiž) večný život. A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať, teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako svet povstal.  Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli Tvoji a mne si ich dal, a zachovali Tvoje slovo.  Teraz poznali, že od Teba je všetko, čokoľvek si mi dal;  lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni ich prijali a poznali vpravde, že som od Teba vyšiel, a uverili, že si ma Ty poslal. (J 17, 1-8)

Rozpis služieb Božích

 1. 4. Smrtná nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00  Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Kvetná nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova s VP 14:00
Nešporné služby Božie v DD Pažítkova s VP 15:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Zelený štvrtok
Večerné služby Božie s večerou Pánovou 17:00
 1. 4. Veľký piatok
Hlavné služby Božie – Pašiové 10:00
Večera Pánova so spoveďou 11:00
Nešporné služby Božie v RDS 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 1. slávnosť veľkonočná
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 2. slávnosť veľkonočná
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 4. 1. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie 10:00  Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. 2. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • konfirmačná výuka dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien veľkej Bratislavy pozýva všetkých na pravidelné stretnutie. To bude 2. apríla 2017 o 15:00h v zborovej sieni na v CZ Bratislava – Petržalka. Na tému: „…urobila mi to na pohreb“ sa prihovorí domáca sestra farárka Eva Kolesárová.  Následne sa o 17:00 uskutoční pôstny koncert. Budete srdečne vítaní!

 • čítačka a beseda o románe „stratená romanca“

Dňa 5. apríla (streda) bude o 17.00 v zborovom dome čítanie a beseda o románe Stratená romanca, ktorého autorom je člen nášho CZ spisovateľ Ján Beňo. Zakúpiť resp. požičať si knihu je možné v sakristií, alebo na farskom úrade.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda
ZSE elektrina 83, 00
BVS preplat           3, 78 SPP 645,00
Cestovné          9, 37 UPC 33,60
Dar CZ (50) 97, 12 Drvič konárov 149, 90

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 351, 20
Cirkevný príspevok 615, 00
Milodary 525, 00
Knihy, časopisy 38, 56
Zbierka ICHTHYS 500 66, 00
Zbierka na SZD Marta 98, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 38, 77

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Zborová kronika

 1. 2. – 28. 2. 2017

 

Pohreby: Ľubomír Držka

 

Krátke oznamy:

INSIDE víkendovka pre konfirmandov bude 7. – 9. apríla v stredisku Prameň v Častej.

 

INSIDE vikendovka pre dorast bude 12.- 14. mája v stredisku Prameň v Častej.

 

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie mladšieho dorastu piatok 16:30
Stretnutie staršieho dorastu piatok 17:30
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.