Informačný list September 2014

Zborová kronikaruza-bw

  1. 7. – 31. 7. 2014

Pohreby:

                 Milan Majcher

 

                 Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Krsty:

 

             Terézia Petschuchová

Sobáše:

              

Konfirmácie:

 

           

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 15:30
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD., Mgr Eva Germanová, PhD.

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70   0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       ecavprievoz@pobox.sk       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

September 2014

 

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ľud odpovedal: Nech je vzdialené od nás, že by sme opustili Hospodina a slúžili iným bohom!  

(Joz 24, 15 – 16)

 

Služby Božie v našom zbore

 

7. 9. 12. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Stretnutie žien veľkej Bratislavy 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

14. 9. 13. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v DS na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

21. 9. 14. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

28. 9. 15. nedeľa po Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

vyučovanie konfirmandov

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Prvá hodina bude piatok 19. Septembra o 15:30. Druháci sa budú stretávať taktiež od spomínaného času o 16:15.

 

kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

Stretnutie žien veľkej bratislavy

Už tradičné po prázdninové stretnutie sestier aj bratov bude v našom cirkevnom zbore v nedeľu 7. septembra o 15:00 v Chráme Božom. Prednáškou na tému „Ja som Hospodin tvoj Boh“ poslúži se. farárka Germanová.

 

projekt gobelín

Náš cirkevný zbor sa zapojil do projektu Gobelín. O tomto projekte získate informácie zo samostatného papiera, ktorý nájdete pri nástenkách chrámu Božieho – koordinátorkou za náš cirkevný zbor je se. Jarmila Józsová.

 

— dávame do pozornosti —

 

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za mesiac jún —

Výdavky – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2014

Elektrina – ZD 92, 55
Voda BVS 46, 80
SPP 447, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 21, 24
Darček – biblická olympiáda 18, 40
Darček, inštalácia v Komárne 29, 85
Hygienické potreby 3,00
Poplatok za balík TB 3, 50
Toner do PC 19, 60
Poštovné, známky, fotografie z DBT 2014 16, 90
Potraviny a materiál na DBT 2014 33, 15

Príjmy – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2014

Ofera Most pri Bratislave 1 polrok 2014 133, 20
Ofery 352, 01
Cirkevný príspevok 105, 05
Milodary 695, 00
Knihy, časopisy 40, 10
Preplatok ZSE 24, 30
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 12, 22

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   14:00 – 15:30
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list August 2014

Comments are closed.