Informačný list August 2017

Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Radostne zvestoval som Tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení, hľa, nezavrel som svoje pery, ó Hospodine, Ty to vieš. Tvoju spravodlivosť neukryl som v hĺbke svojho srdca, o Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia. Lebo obkľúčili ma neresti, ktorým počtu niet, dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem, viac ich je ako vlasov na mojej hlave, aj odvaha ma opustila. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine, ó Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! Nech sa spolu hanbia a pýria tí, čo mi siahajú na život, aby ho vyhladili; nech s hanbou odtiahnu tí, čo sa tešia môjmu nešťastiu. Nech stŕpnu od svojej hanby tí, ktorí mi vravia: Aha, aha! Nech sa tešia a radujú sa v Tebe všetci tí, čo Ťa hľadajú! A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech hovoria vždy: Hospodin je veľký! Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj! (Ž, 40, 9-18)

 

Rozpis služieb Božích

 

 1. 8. 8. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 9. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 10. nedeľa po Trojici – kajúcna nedeľa (90. rokov chrámu Božieho)
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 8. 11. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • inside tábor 2017

Aj tento rok bude prebiehať tábor dorastu v lokalite Planinka pri Dechticiach v dňoch 13- 20. augusta. Bližšie informácie získate na INSIDE.SK alebo u br. farára.

 • porast tour 2017

Letný mládežnícky a dorastový tábor nášho cirkevného zboru bude tento rok v dňoch 22-26. augusta v Mošovciach.

 • výročie posviacky chrámu božieho

V nedeľu 20. augusta si pripomenieme 90.výročie posviacky kostola v Prievoze na Hlavných Službách Božích.  Nakoľko ide o prázdninové obdobie hlavné oslavy s programom a za účasti hostí boli presunuté na nedeľu 1. októbra. Vtedy vysadíme aj pamätný strom reformácie.

 

 • seniorátne stretnutie k 500 výročiu reformácie

Už v predstihu Vám dávame do pozornosti seniorátne podujatie k výročiu reformácie, ktoré bude prebiehať počas celej nedele 15. októbra v Modre – Kráľovej. Plánujeme aj autobusový zájazd. Upozorňujeme, že služby Božie v túto nedeľu v našom chráme nebudú.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
SPP 645,00
UPC 33, 60
Cestovné 7, 86 Materiál do záhrady 36, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 287, 56
Cirkevný príspevok 135, 00
Milodary 355, 00
Knihy, časopisy 44, 70
Zbierka ICHTHYS 500 9, 00
Zbierka na SZD Marta 100, 50
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 42, 45

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

 1. 5 – 31. 5. 2017

Krsty: Matúš Košírer

 

Pohreby: Katarína Hricovíniová

 

Krátke oznamy

 1. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA: Prvou pripomienkou budú služby Božie v kajúcnu nedeľu 20. augusta. Hlavná slávnosť bude s ohľadom na program a hostí v nedeľu 1. októbra. V rámci osláv plánujeme oba razy organizovať pohostenie po službách Božích. Prosíme preto všetkých ochotných darcov o prinesenie nápojov, sladkých aj slaných pochutín. Vopred ďakujeme.

 

POŽEHNANIE DETÍ: Na začiatku školského roku opäť pozývame detí, žiakov aj študentov na požehnanie, ktoré bude v rámci služieb Božích v nedeľu 10. septembra.

 

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa – prázdniny

Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.