Informačný list December 2010

Zborová kronika

1. 10. – 31. 10. 2010

Krsty:                        Viktor Zeman

Pohreby:                   Margaréta Milincká, r. Edlingerová

Pavol Pražienka

Juraj Rauko

Kvetoslava Mikulášová

Ladislv Kubík

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Vyučovanie katechumenov utorok 18:00
Vyučovanie konfirmandov utorok 18:00
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

December 2010

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

( L 2, 10b – 11)

Služby Božie v našom zbore

5. 12. 2010   2. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

12. 12. 2010   3. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

19. 12. 2010   4. adventná nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica – program mládeže 15:00
Večerné služby Božie – program mládeže 17:00

24. 12. 2010   Štedrý večer

Štedrovečerné služby Božie – rodinné, program detí 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

25. 12. 2010   1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2010   2. slávnosť vianočná

Hlavné služby Božie 10:00
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou vo filiálke Most 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 12. 2010  Záver občianskeho roka

Večerné služby Božie 17:00

1. 1. 2011   Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

2. 1. 2011   nedeľa po Novom roku

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

6. 1. 2011   Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00
Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte prosím brata farára alebo sestru farárku.

Povolanie k diakonickej službe

Vyzývame bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastnovať pastorálnych návštev v nemocniciach alebo v domácnostiach, aby sa prihlásili u duchovných CZ.

— Dôležité oznamy —

v  Adventné stretnutie SEŽ sa bude konať dňa 5. 12. 2010 o 15:00h v zborovej miestnosti na Legionárskej ulici č. 6. Na tému „Kde hľadáme Boha“ bude hovoriť sestra farárka Daniela Horínková. Okrem zákuskov každý môže prispieť aj duchovným občerstvením vo forme básne, príbehu, osobnej skúsenosti pri neformálnych rozhovoroch a zdieľaní sa v diskusii. Srdečne pozývame!

v  Pozývame všetky mladšie aj staršie deti spolu s rodičmi na Mikulášsky večierok, ktorý sa uskutoční v piatok 10. 12. 2010  od 17:00h. Pripravené sú hry, pekný program a odmena pre každé dieťa.

— oznamy —

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18:00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Detská besiedka

Všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov pozývame na Detskú besiedku. Začiatok Detskej besiedky je o 10:00h v zborovom dome a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva aj v tomto školskom roku prebieha na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu prihláste svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie.

Rovnako prosíme rodičov, aby záujem o vyučovanie náboženstva ich detí na iných školách MČ Ružinov oznámili na farskom úrade, ale aj na danej škole.

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava na farskom úrade

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti  a vnúčatá prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade.

Podobne môžu rodičia prihlásiť svoje deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie, ktoré tiež prebieha na farskom úrade.

— Dávame do pozornosti —

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30h do 9:55h a aj po skončení Služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných Služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 10. do 31. 10. 2010

Cirkevný príspevok 270,00
Ofery 562,78
Knihy, časopisy 149,65
Milodary 621,00
Príjmy spolu: 1603,43

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Stiahnuť Infolist

Comments are closed.