Informačný list December 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. 10. – 31. 10. 2016

Pohreby: Štefan Náhlik

Krsty:  Nina Brndiarová

               Matej Trgala

Sobáš: Kamila Mrázová a Tivadar Solík

 

Blahoželanie: V uplynulom období sa naša spolusestra Emília Janičeková dožila životného jubilea 95. rokov. Želáme jej od Hospodina pevné zdravie, spokojnosť a mnoho šťastných chvíľ.

 

Poďakovanie: Predsedníctvo cirkevného zboru vyslovuje poďakovanie za dlhoročnú bezplatnú kantorskú službu zosnulému br. filiálnemu kantorovi Štefanovi Náhlikovi. Zároveň praje úprimnú sústrasť pozostalým.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • December 2016

Ajhľa, môj služobník bude úspešný, bude vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. Ako mnohí užasli nad ním – lebo neľudsky bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná –  tak uvedie do údivu nad sebou mnohé národy, králi si zatvoria ústa, lebo uvidia, čo im nebolo zvestované, a pochopia, čo nepočuli.                                                                           (Iz 52, 13-15)

Rozpis služieb Božích

 1. 12. II. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – mládežnícke 12:15
Nešporné služby Božie v DD Pivoňková 15:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. III. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova s VP 14:00
Nešporné služby Božie v DD Pažítková 15:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. IV. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Príhovor pri zapálení štvrtej adventnej sviece 16:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. Štedrý deň
Štedrovečerný príhovor v RDS Sklenárova 13:30
Štedrovečerné služby Božie s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00
 1. 12. I. slávnosť vianočná
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. II. slávnosť vianočná
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 12. Záver občianskeho roku
Večerné služby Božie 17:00
 1. Obrezanie Krista – Nový Rok
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 1. nedeľa po zjavení
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 12:15
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • konfirmačná výuka

Aj tento rok môžete na vyučovanie, ktoré prebieha na fare prihlásiť vaše deti, ktoré dovŕšili 12 rokov. Vyučovanie prebieha v piatok na farskom úrade. Individuálne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien veľkej Bratislavy pozýva všetkých na pravidelné stretnutie. Tentoraz v CZ Bratislava – Dúbravka. Na tému 5OO. Výročie reformácie a Lund bude prednášať se. Eva Guldanová. Stretneme sa v nedeľu 4. 12. O 15:00 v zborovej sieni.

 • mikulášsky večierok pre deti

V sobotu 10. decembra od 16.00 bude v zborovom dome už tradičný mikulášsky večierok pre našich najmenších.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
Pečiatka 27, 00 SPP 600,00
Kvety 7, 80 UPC 33,60
Nákup kníh 81, 00 Veniec na pohreb 30, 00
Toner 22, 00 Ofera na SLZ 59, 75

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 429, 68
Cirkevný príspevok 90, 00
Milodary 1170, 00
Knihy, časopisy 74, 80
Zbierka na SZD Marta 95, 30
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 54, 42

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Stiahnuť Informačný list December 2016

Comments are closed.