Informačný list Február 2010

Zborová kronika

1. 12. – 31. 12. 2009

Krsty:                        Matúš Hajský

Pohreby:       Zuzana Horváthová

Božena Barthová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00
  • V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Február  2010

V pokoji ľahnem si, aj zaspím;
lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám,
dáš prebývať mi bezpečne. (Ž 4, 9).

Služby Božie v našom zbore

7. 2. 2010   Nedeľa po Deviatniku

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

14. 2. 2010   Predpôstna nedeľa

Hlavné služby Božie – výročný, účtovný konvent 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

21. 2. 2010   1. nedeľa pôstna

Hlavné služby Božie – slávnosť inštalácie,

pohostenie po službách Božích

10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most nebudú
Večerné služby Božie nebudú

28. 2. 2010   2. nedeľa pôstna

Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

V nedeľu 21. 2. 2010 z dôvodu konania inštalačnej slávnosti nebudú nešporné služby vo filiálke Most, ako ani večerné služby Božie v chráme.

Inštalácia zborového farára

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava – Prievoz vás srdečne pozýva na inštaláciu zborového farára Mgr. Norberta Hajského, PhD. Slávnostný akt inštalácie sa uskutoční v prvú nedeľu pôstnu 21. februára v rámci Hlavných služieb Božích so začiatkom o 10:00 h v chráme Božom na Radničnom nám. 2. Akt inštalácie vykoná vznešený brat senior Bratislavského seniorátu Mgr. Boris Mišina. Slávnostným kazateľom bude dôstojný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00h a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

— Dôležitý oznam —

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava

Vyzývame všetkých rodičov a starých rodičov, aby svoje deti prihlásili na vyučovanie náboženstva na farskom úrade. (Vyučovanie prebieha v utorok o 16:30). Podobne môžu rodičia  prihlásiť deti vo veku od 12 rokov a viac na konfirmačné vyučovanie (utorok 17:00).

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Predsedníctvo CZ pozýva presbyterov na zasadnutie presbyterstva, ktoré sa uskutoční v stredu 3. 2. o 19:00h.

v  14. 2. bude v rámci Hlavných služieb Božích zasadnutie zborového výročného účtovného konventu.

v  Na sobotu 20. 2. predsedníctvo CZ zvoláva na 10:00h brigádu, ktorá začne upratovaním zborového domu.

v  Hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí môžu prispieť na občerstvenie po slávnosti inštalácie nápojmi, slaným a sladkým občerstvením. Prosíme kontaktujte sestru kaplánku na t. č. 0904 844 103.

v  Spoločenstvo evanjelických žien veľkej Bratislavy sa stretne dňa 07. 02. o 15:00h na Legionárskej ul. č. 6 v zborovej sieni.
Na tému „Telesné a duševné následky civilizačných chorôb“ bude hovoriť MUDr. Viera Albertyová. Všetkých, nielen ženy ale aj mužov, na toto zaujímavé podujatie s aktuálnou témou srdečne pozývame.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2009
Cirkevný príspevok 387,00
Ofery 1061,15
Knihy, časopisy 307,10
Milodary 890,00
Vianočná zbierka 824,56
Ofery za rok 2009 – Most pri Bratislave 139,44
Príjmy spolu: 3609,25

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00 16:30 – 18:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 10:00* 16:30 – 17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.