Informačný list Február 2011

Zborová kronika

1. 12. – 31. 12. 2010

Krsty:                                    Eva Tereza Kosáková

Max Gurung

Tatiana Hlaváčová r. Chmelová

Konfirmácia:                        Tatiana Hlaváčová r. Chmelová

Požehnanie manželstva:      Miloš Hovorka a Edita Bladová


Pohreby:                                Mária Chrenková r. Svrčková

Etela Hučková r.Pavlovičová

Katarína Mária Domoniová r. Šašová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 18:00
Vyučovanie katechumenov utorok 18:00
Vyučovanie konfirmandov utorok 18:00
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Pastorálne poradenstvo st a pia 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Február 2011

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine,

ako my na Teba očakávame!

(Žalm 33, 22)

Služby Božie v našom zbore

6. 2. 2011   5. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

13. 2. 2011   6. nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova

ulica

14:00
Večerné služby Božie 17:00

20. 2. 2011   Nedeľa Deviatnik

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

27. 2. 2011   Nedeľa po Deviatniku

Hlavné služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova

ulica

14:00
Večerné služby Božie 17:00

— Dôležité oznamy —

Stretnutie SEŽ sa bude konať v nedeľu 6. februára 201115:00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Na tému „Pre nový začiatok potrebuješ nové srdce“ bude hovoriť sestra farárka A. Polcková. Srdečne všetkých pozývame!

v  V dňoch 7. – 14. februára 2011 sa na Slovensku uskutoční kampaň Národný týždeň manželstva pod záštitou prvej dámy pani Silvie Gašparovočovej a podporia ju viaceré známe osobnosti.

Projekt pripravuje Občianske združenie Národný týždeň manželstva v spolupráci s ďalšími organizáciami a združeniami na Slovensku, ktoré pochádzajú z cirkevného i necirkevného prostredia.

V našom cirkevnom zbore sa v spomínanom týždni budú tejto téme venovať niektoré pravidelné aktivity (mládež, biblická hodina).

Milí bratia, drahé sestry!

Uplynulú nedeľu sme v našom CZ zadržali výročný zborový konvent. Zhodnotili a uzavreli sme rok 2010. Z Božej milosti sa môžeme pustiť do práce a povinností, ktoré na nás čakajú v tomto roku. Prosíme Hospodina, aby On usmerňoval naše myšlienky, skutky i kroky.

V tomto infoliste Vám ponúkame prehľad hospodárenia za rok 2010:

Príjmy

Cirkevný príspevok 3 886, 50
Milodary 7 768, 32
Ofery 5 593, 56
Knihy, časopisy 939, 33
Príjmy celkom: 18 187, 71

Výdavky

Služby 4 221, 69
Prevádzková réžia 9 251, 55
Ostatné výdavky VCOJ, COJ 3 088, 12
Mzdy 104, 49
Príjmy celkom: 16 665, 85

V roku 2010 sa v našom CZ konali aj zbierky:

Rodine po zosnulom Mgr. Radimovi Cingeľovi    576, 49 €

Ľuďom postihnutým povodňami                            250 €

Priemer za mesiac:

Cirkevný príspevok                           323, 87 €

Milodary                                            647, 36 €

Ofera                                                 466, 13 €

Priemerná mesačná výška príjmov CZ v tomto roku je 1 515, 64 €.

Priemerná mesačná výška výdavkov CZ v tomto roku je 1 388, 82 €.

Vyšším COJ sme v tomto roku odviedli 1 508, 70 €.

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorí ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2010 (prípadne za predchádzajúce roky), že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích alebo na farskom úrade.

Milodary

Obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2010

Cirkevný príspevok 464, 00
Ofery 1 246, 54
Knihy, časopisy 237, 96
Milodary 995, 00
Príjmy spolu: 2 943, 50

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh –

Od nasledujúceho mesiaca budeme v našom zborom infoliste okrem príjmov uvádzať aj výdavky CZ.

Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok
Utorok 9:00 – 11:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok 9:00 – 10:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

stiahnuť Infolist Február 2011

Comments are closed.