Informačný list Február 2015

Zborová kronikaruza-bw

  1. – 31. 12. 2014

Pohreby:

            Štefan Hučko

           Oľga Surová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

           

Konfirmácie:

       Slavka Vaškovičová

 

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk – ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 

Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

(Daniel 2, 20-22)

Služby Božie v našom zbore

 

  1. 2. Nedeľa Deviatnik
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 2. Nedeľa po Deviatniku
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
  1. 2. Predpôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 2. 1. nedeľa pôstna, Invocavit
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— oznamy —

  • vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

  • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

  • voľba presbyterov

Vo februári vyprší viacerým členom zborového presbyterstva funkčné obdobie. Z toho dôvodu bude na výročnom zborovom konvente prebiehať voľba do tohto orgánu. Ak cítite povolanie do tejto služby pre náš cirkevný zbor, kontaktujte prosím zborové predsedníctvo ohľadom pastorálneho rozhovoru o podmienkach a úlohách v tejto funkcii.

  • stretnutie žien v našom chráme – 1. marca 2015

V nedeľu 1. marca sa uskutoční v našom chráme stretnutie žien Veľkej Bratislavy na tému z desatora: „nescudzoložíš“. Prosíme ochotné, ženy o pomoc pri príprave občerstvenia.

  • — dávame do pozornosti —

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

— hospodárenie za mesiac október—

Výdavky – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2014

Benzín do kosačky 14, 78
SPP 447, 00
UPC 32, 10
Komunálny odpad 21, 24
Občerstvenie – vianočný dorast 36, 60
Občerstvenie na Mikuláša 11, 41
Mikuláš balíčky 35, 38
Revízia bleskozvodov 70, 00
Poplatok za balík TB 8, 64
Ofera na Generálnu podporoveň 59, 75
Revízia plynových zariadení 180, 00
Učebnica 8, 50
Cestovné 6, 80
Kredit na telefón 18, 00
Konvektory do modlitebne Most 49, 98
Víno k VP 5, 60
Vianočný stromček 41, 25
Predplatné ročenka Tranoscius 229, 50

Príjmy

Ofery 1841, 51
Cirkevný príspevok 445, 00
Milodary 700, 00
Knihy, časopisy 364, 60
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 140, 50

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Február 2015

Comments are closed.