Informačný list Február 2016

Zborová kronikaruza-bw

  1. – 31. 12. 2015

 

Krsty:            Rastislav Pener

Lukáš Mega

 

              

Pohreby:      Roman Jaromír

                        Kubáčková Anna

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095   02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk – ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                      web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

  • Február 2016

 

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. (Mt 4, 1 – 11)

 

  1. 2. predpôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. I. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. II. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. III. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14.00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 

  • voľné miesta v iv. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede štvrtákov voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 

  • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 7. 2. 2016 o 15.00. Stretnutie bude na v CZ Bratislava – Staré Mesto. Prednáškou „Výzvy feministickej teológie podľa doc. Jany Opočenskej“ nám poslúži sestra farárka Anna Polcková.

  • — dávame do pozornosti —

         Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

 

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky – obdobie od 1. 12. do 31. 12. 2015

SPP 409, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
Výpomoc CZ Dunajská Streda 500, 00
Práce na okapových chodníkoch 940, 00
Oprava oplotenia 195, 00
2 ks nových vykurovacích telies 705, 00
Osvetlenie v ZD 41, 92
Vešiak do modlitebne Most 9, 99
Vian. balíčky, výzdoba, kvety, kostýmy, občerst. 261, 92

Príjmy – za rovnaké obdobie

Ofery 1602, 70
Cirkevný príspevok 475, 00
Milodary 740, 00
Knihy, časopisy 372, 20
Zbierka na Mikulášskom večierku 15, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 197, 55
Ofery Most 2. polrok 144,80

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy vyučova-nie náboženstva na ZŠ
Piatok Pastorálne návštevy, vyučova-nie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota   Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

     Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Stiahnuť Informačný list Február 2016

Comments are closed.