Informačný list Február 2017

K Tebe volám, Hospodine, moja skala, neodmlčuj sa mi, aby som pre Tvoje mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj hlas môjho úpenia, keď volám k Tebe o pomoc, keď dvíham ruky k veľsvätyni Tvojho chrámu! Nestrhuj ma s bezbožnými a s páchateľmi neprávosti, ktorí vľúdne hovoria s blížnymi, lež nešľachetnosť majú v srdci. Odplať im podľa ich skutkov a podľa ich zlých činov, odplať im podľa diela ich rúk, odmeň ich podľa zásluhy! Lebo nechápu skutky Hospodinove, ani diela Jeho rúk. Zborí a nevystaví ich. Požehnaný je Hospodin, lebo vyslyšal hlas mojich úpení. Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou. (Žalm 28, 1-7)

Rozpis služieb Božích

  1. 2. 2. Posledná nedeľa po Zjavení
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. nedeľa Deviatnik
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. nedeľa po Deviatniku
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. nedeľa Predpôstna
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

  • konfirmačná výuka

Individuálne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

  • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien veľkej Bratislavy pozýva všetkých na pravidelné stretnutie. 5. februára 2017 o 15:00h do Starého lýcea na Panenskej ul. na stretnutie s názvom Spoločne v nádeji. So svojimi zážitkami a dojmami z osobnej účasti na spoločnej pamiatke reformácie dňa 31.októbra 2016 v Lunde (Švédsko) sa s nami podelí sestra farárka Daniela Horínková. Budete srdečne vítaní!

 

  • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

  • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

  • — dávame do pozornosti —

 

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
Baličky SPP 600,00
Medovníky 22, 68 UPC 33,60
Posedenia 15, 81 Preplatok BVS +95, 84
Materiál /Serafín/ 19,07

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 1356, 50
Cirkevný príspevok 685, 00
Milodary 1560, 00
Knihy, časopisy 306, 00
Knihy – predaj v Moste 43, 80
Ofery 2. polrok v Moste 211, 56
Zbierka na SZD Marta 69, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 209, 21

 

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

 

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

  1. 12. – 31. 12. 2016

 

Pohreby: Etela Mihalovičová

                    Katarína Kuricová

 

Konfirmácia: Anna Bojová

 

Oznamy:

Zasadnutie zborového presbyterstva bude v utorok 7. februára o 18:00 v zborovom dome.

 

V nedeľu 12. Februára bude výročný účtovný konvent v rámci HSBv chráme Božom.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

 

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 

Comments are closed.