Informačný list Február 2018

Február 2018

             Lež svoj ľud vyviedol sťa ovce a sprevádzal ich púšťou ako stádo; vodil ich v bezpečí, takže sa neľakali, ale ich nepriateľov more prikrylo. I priviedol ich na svoje sväté územie, k vrchu, čo nadobudla Jeho pravica. Pred nimi vyhnal národy, lanom im rozmeral dedičné vlastníctvo, v ich stanoch ubytoval kmene izraelské. Lež spurne pokúšali Najvyššieho Boha a nezachovávali Jeho svedectvá. Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. Popudzovali Ho svojimi výšinami, svojimi modlárskymi rezbami Ho rozhorčovali.  Boh to počul a rozhneval sa a Izraela celkom zavrhol.(Ž 78, 52-59)

Rozpis služieb Božích

  1. 2. Nedeľa po Deviatniku
Hlavné služby Božie – zborový konvent 10:00 Detská besiedka –:–
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. Nedeľa Predpôstna
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. I. Pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. II. Pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie,

Večera Pánova

10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

  • seniorátny konvent v našom kostole

V roku 2018 bude náš cirkevný zbor hostiť delegátov z celého bratislavského seniorátu. Zasadnutie prebehne v sobotu 17. marca. Prosíme ochotných darcov o prinesenie občerstvenia. Vopred ďakujeme.

 

  • seniorátne kolo biblickej olympiády

V piatok 16. marca bude v Bratislave prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády pre žiakov evanjelického náboženstva.

 

  • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

  • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

— dávame do pozornosti —

 

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

 

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
SPP 645,00
UPC 33, 60
Vianočná kapustnica 21, 24
Poplatky za transakcie 6, 54
Sústredenie spevokolu Serafín 43, 00
Literatúra Tranoscius 382, 50
Mikulášske a vianočné balíčky 64, 75
Kvety na oltár a olej do sviec 20, 42
Kredit cestovné 3, 40 Kredit telefón 10,00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 1617, 34
Cirkevný príspevok 670, 00
Milodary 1315, 50
Knihy, časopisy 363, 70
Ofery Most 213, 00
Knihy, časopisy Most 53, 50
Zbierka na SZD Marta 119, 20
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 135, 75

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

  1. 12 – 31. 12. 2017

Pohreby: Ján Pánik

                  Anna Dumanová

                  Ivan Pišút          

Krsty: Samuel Miroslav Vajs

 

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

ZBOROVÝ KONVENT: Plánujeme zasadnúť v nedeľu 4. Februára v rámci hlavných služieb Božích.

JARNÁ BRIGÁDA V KOSTOLE: v sobotu 10. Marca od 9:00 budeme pripravovať náš kostol na zasadnutie seniorátneho konventu. Ochotní brigádnici sú srdečne vítaní.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.