Informačný list Február 2019

Február 2019

 

A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi, ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi, a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve hrdličky alebo dve holúbätá. Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom; tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného Pánovho. Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali (všetko) podľa obyčaje, predpísanej zákonom, vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí: ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – ale aj tebe prenikne dušu meč, – aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc. (Evanjelim podľa Lukáša)

 

Rozpis služieb Božích

  1. 2. IV. Nedeľa po Zjavení – predstavenie Pána Ježiša
Hlavné služby Božie 10:00 –:–
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. V. Nedeľa po Zjavení
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

  1. 2. Nedeľa Deviatnik
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. Nedeľa po Deviatniku
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 

KONFIRMAČNÁ A KRSTNÁ VÝUČBA DOSPELÝCH: Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

POLROČNÉ PRÁZDNINY: V nedeľu 3. februára nebude detská besiedka z dôvodu polročných prázdnin. Rovnako nebude prebiehať nácvik spevokolu Serafín.

 

— dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane za rok 2018

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

BVS 236, 28
ZSE elektrina
SPP 701, 00
UPC 36, 90
EPST 234, 00
Nákup notebook 348, 00
Vianočné balíčky 49, 99
Led žiarovky 11, 70
Svetlá – vianočný stromček 13, 55
Celocirkevná ofera 59, 90
Drobné výdaje spolu 12, 92
Strava cez sústredenie spevokolu 50, 71
Poplatky banka 10,54 Telekom 16, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 1839, 24
Ofery Most 223, 00
Cirkevný príspevok 635, 00
Milodary 1550, 00
Knihy, časopisy 218, 80
Zbierka na SZD Marta 123, 85
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 199, 37

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

— úradné hodiny —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

 

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

OZNAM BHD: Biblická hodina bude od decembra bývať v stredu o 16:00.

 

ZBOROVÝ KONVENT: Ak Pán Boh dá, plánujeme výročný – účtovný konvent na nedeľu 10. februára v rámci HSB o 10:00.

 

POKLADNIČKA NA „MARTU“: Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 16:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9 :30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.