Informačný list Január 2016

Zborová kronikaruza-bw

  1. – 30. 11. 2015

 

Krsty:            Karolína Šúleková

 

              

Pohreby: Michal Števonka

                  Milan Hrajnoha

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa  
Pastorálne poradenstvo dohodou  
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou  

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

  • Január 2015

 

Ale Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva pridelíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.  Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. (Kniha Józuova 1, 5 – 9)

 

  1. 1. 1. nedeľa po Zjavení
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 2. Nedeľa po Zjavení
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. Nedeľa Deviatnik
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. Nedeľa po Deviatniku
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

  • voľné miesta v iv. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede štvrtákov voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 

  • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

  • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 10.1. 2016 o 15.00. Stretnutie bude na v CZ Bratislava – Legionárska. Prednáškou poslúži domáci brat farár Boris Mišina.

  • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky – obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2015

SPP 409, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
Kostými pre detský spevokol 116, 86
Mikulášsky večierok 32, 56
Podlahovina do modlitebne Most 259, 74
Tvorivé dielne – advent 108, 44
Podsedáky v ZD 67, 50
Vyúčtovanie letného tábora dorastu 179, 09
Reproduktor + príšlusenstvo 218, 48
Tematická literatúra 17, 50
Rekonštrukcia osvetlenia v ZD 35, 47
Ofera pre teológov 59, 95
Igelitové obrusy 11, 90
Predplatné EPST 156, 00
Nákup občerstvenia na stretnutia po HSB 15, 96
Odznaky pre deti 16, 39

Príjmy – za rovnaké obdobie

 
Ofery 494, 28  
Cirkevný príspevok 230, 00  
Milodary 580, 00  
Knihy, časopisy 144, 30  
Zbierka na tvorivé dielne 30, 00  
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 80, 75  

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —
Pondelok Vyučovanie náboženstva na ZŠ Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy 15:30 – 17:00
Sobota Kazuálie podľa dohody Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy. 

Comments are closed.