Informačný list Jún 2009

Zborová kronika

1. 4. – 30. 4. 2009

Krsty:

Adam Lietava dňa 18. 4. 2009

Sobáše:

Martin Ilgo a Erika Bánovcová dňa 1á. 4. 2009

Pohreby:

Zuzana Feješová 94 r.

Zlata Forgáčová 75 r.

Anna Kalugerová 87 r.

Teodor Grandtner 89 r.

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Br. architekt Martin Smetana, 90 r.

Srdečne blahoželáme a želáme hojnosť Božieho požehnania.

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 10:00-13:00
Utorok 16:30-19:00
Streda 17:00-19:00
Štvrtok
Piatok 17:00-19:00
Sobota
Nedeľa 9:30-10:00* 16:30-17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Kontakty – Redakčná rada

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

( 02 / 20 79 57 70    ) 0910 / 40 10 95    ) 0917 / 53 23 43

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Infolist Bratislava - Prievoz

Jún  2009

Ty, Hospodine, tróniš naveky,
Tvoj trón stojí po všetky pokolenia.

(Žlsp. 5, 19)

Služby Božie v mesiaci jún 2009

7. 6. 2009  Svätá Trojica

Hlavné Služby Božie 10:00 Detská besiedka v ZD 10:00
Nešporné Služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné Služby Božie 17:00

14. 6. 2009 I. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné Služby Božie  -občerstvenie 10:00 Detská besiedka v ZD 10:00
Nešporné Služby Božie v domove seniorov 14:00
Večerné Služby Božie 17:00

21. 6. 2009 II. nedeľa po Svätej Trojici, Deň otcov

Hlavné Služby Božie 10:00 Detská besiedka v ZD 10:00
Nešporné Služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné Služby Božie 17:00

28. 6. 2009 III. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa       kresťanskej rodiny

Hlavné Služby Božie – rodinné s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné Služby Božie v domove seniorov 14:00
Večerné Služby Božie 17:00

29. 6. 2009 Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Večerné Služby Božie 17:00

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a koniec zároveň so Službami Božími.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte, prosím, brata farára alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Udalosti v uplynulom období

1. 4. – 30. 4. 2009

v  Slávnosť konfirmácie bola v našom cirkevnom zbore v Svätodušnú nedeľu 31. 5. 2009 o 10:00. Medzi dospelých členov cirkvi vstúpilo 11 mladých ľudí.

Dávame do pozornosti

v  V sobotu 6. 6. bude v Pezinku športová olympiáda mládeže a dorastu Bratislavského seniorátu so začiatkom o 9:00. Budeme radi ak umožníte vašim deťom účasť na tejto aktivite.

v  V nedeľu 7. 6. 2009 o 18.30 bude v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici koncert Detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu na počesť básnika Milana Rúfusa: DETI SPIEVAJÚ BÁSNIKOVI. Spoluúčinkujú: Ulrich Ulmann – umelecké slovo, Katarína Krčmárová -soprán, Daniela Paľová, klavír Program: Milan Rúfus, L. van Beethoven, W. A. Mozart, C. Franck, V. Kubička, J. Hatrík, I. Bázlik

v  V nedeľu 14. 6. vás pozývame na stretnutie po Službách Božích spojené s občerstvením.

v  V nedeľu 21. 6. bude v rámci Služieb Božích volebný konvent, na ktorom prebehne voľba zborového farára. Pozvaným kandidátom je brat farár Norbert Hajský.

Milodary

Obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2009

Cirkevný príspevok

425

Milodary

465

Ofery

500,27

Knihy, časopisy

53,3

Mládež – milodary

90

Detská besiedka – pokladnička v chráme

10

ADOS Marta

50

Príjmy spolu:

1593,57

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok poprípade milodar priamo pani pokladníčke. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Comments are closed.