Informačný list Jún 2010

Zborová kronika

1. 4. – 30. 4. 2010

Krsty:                        Dominik Kačkovič

Martin Siekel


Pohreby:                   Anna Krč-Bajová rod. Blažková

Zuzana Hýrešová rod. Hovorková

Zuzana Máľachová rod. Ferková

Karolína Uičná

Koloman Tima

Peter Rau

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 17:45
Biblická hodina mládeže utorok 18:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Jún  2010

Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.

(J 3, 36)

Služby Božie v našom zbore

6. 6. 2010   1. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

13. 6. 2010   2. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – volebný konvent 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ul. 14:00
Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ul. 15:15
Večerné služby Božie 17:00

20. 6. 2010   3. nedeľa po Svätej Trojici – deň otcov

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

27. 6. 2010  4. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ul. 14:00
Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ul. 15:15
Večerné služby Božie 17:00

28. 6. 2010   Sviatok Petra a Pavla

Hlavné služby Božie 17:00

Volebný konvent

13. júna 2010 bude na hlavných službách Božích zadržaný volebný konvent, na ktorom bude CZ voliť svojho zborového dozorcu/dozorkyňu.

Presbyteri na kandidačnom zasadnutí presbyterstva 11. 5. 2010 z troch kandidátov do voľby na konvent posunuli dvoch kandidátov (kandidát musel získať minimálne 10 hlasov). Kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

Jozef Fábry 4 hlasy,

Dušan Havalda 15 hlasov,

Ľudmila Holeková 14 hlasov.

Poďakovanie

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí CZ darovali hnedé a zelené kávové šálky. Spolu ich bolo 19. Srdečne ďakujeme aj za príbory a vázu.

Teologická konferencia

V dňoch 29.  a 30. júna 2010 sa v Žiline bude konať Teologická konferencia, ktorej sa zúčastnia aj brat farár a sestra kaplánka.

2. evanjelické cirkevné dni

V dňoch  1. až 4. júla 2010 sa v Žiline pri príležitosti 400-tého

výročia Žilinskej synody budú konať 2. evanjelické cirkevné dni. Radi by sme sa ako CZ tohto podujatia zúčastnili. Preto vás prosíme, ak máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, aby ste sa prihlásli u brata farára alebo sestry kaplánky. Predbežné poplatky za nocľah a polpenziu činia cca 45,- EUR a za cestu cca 10,- EUR.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku, ktorá sa koná každú nedeľu mimo prázdnin a slávností. Začiatok besiedky je o 10:00h a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Stretnutie SEŽ  bude dňa 6. 6. 2010 o 15:00h v evanjelickom

chráme Božom v Rači. Na tému „Sila ticha“ bude hovoriť brat

farár D. Kováčik. Tešíme sa na stretnutie so všetkými.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích. Taktiež je možnosť zaplatiť príspevok za rok 2010.

Milodary

Obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2009

Cirkevný príspevok 305,00
Ofery 581,56
Knihy, časopisy 32,50
Milodary 712,00
Príjmy spolu: 1631,06

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

–         Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Zborová kronika

1. 4. – 30. 4. 2010

Krsty: Dominik Kačkovič

Martin Siekel

Pohreby: Anna Krč-Bajová rod. Blažková

Zuzana Hýrešová rod. Hovorková Zuzana Máľachová rod. Ferková

Karolína Uičná

Koloman Tima

Peter Rau

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD

utorok

16:30

Vyučovanie katechumenov

utorok

17:15

Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)*

utorok

17:45

Biblická hodina mládeže

utorok

18:30

Biblická hodina dospelých

streda

18:00

Konfirmačný dorast*

štvrtok

17:00

Pastorálne poradenstvo

piatok

17:00

Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

piatok

17:00

Dorast

piatok

18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70 (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43 (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Infolist Bratislava - Prievoz

Jún 2010

Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.

(J 3, 36)

Služby Božie v našom zbore

6. 6. 2010 1. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie

10:00

Nešporné služby Božie vo filiálke Most

14:30

Večerné služby Božie

17:00

13. 6. 2010 2. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – volebný konvent

10:00

Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ul.

14:00

Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ul.

15:15

Večerné služby Božie

17:00

20. 6. 2010 3. nedeľa po Svätej Trojici – deň otcov

Hlavné služby Božie

10:00

Nešporné služby Božie vo filiálke Most

14:30

Večerné služby Božie

17:00

27. 6. 2010 4. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou

10:00

Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ul.

14:00

Nešporné služby Božie v Domove dôchodcov – Pažítková ul.

15:15

Večerné služby Božie

17:00

29. 6. 2010 Sviatok Petra a Pavla

Hlavné služby Božie

10:00

Volebný konvent

13. júna 2010 bude na hlavných službách Božích zadržaný volebný konvent, na ktorom bude CZ voliť svojho zborového dozorcu/dozorkyňu.

Presbyteri na kandidačnom zasadnutí presbyterstva 11. 5. 2010 z troch kandidátov do voľby na konvent posunuli dvoch kandidátov (kandidát musel získať minimálne 10 hlasov). Kandidáti získali nasledovný počet hlasov:

Jozef Fábry 4 hlasy,

Dušan Havalda 15 hlasov,

Ľudmila Holeková 14 hlasov.

Poďakovanie

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí CZ darovali hnedé a zelené kávové šálky. Spolu ich bolo 19. Srdečne ďakujeme aj za príbory a vázu.

Teologická konferencia

V dňoch 29. a 30. júna 2010 sa v Žiline bude konať Teologická konferencia, ktorej sa zúčastnia aj brat farár a sestra kaplánka.

2. evanjelické cirkevné dni

V dňoch 1. až 4. júla 2010 sa v Žiline pri príležitosti 400-tého

výročia Žilinskej synody budú konať 2. evanjelické cirkevné dni. Radi by sme sa ako CZ tohto podujatia zúčastnili. Preto vás prosíme, ak máte záujem zúčastniť sa tohto podujatia, aby ste sa prihlásli u brata farára alebo sestry kaplánky. Predbežné poplatky za nocľah a polpenziu činia cca 45,- EUR a za cestu cca 10,- EUR.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku, ktorá sa koná každú nedeľu mimo prázdnin a slávností. Začiatok besiedky je o 10:00h a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v Stretnutie SEŽ bude dňa 6. 6. 2010 o 15:00h v evanjelickom

chráme Božom v Rači. Na tému „Sila ticha“ bude hovoriť brat

farár D. Kováčik. Tešíme sa na stretnutie so všetkými.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích. Taktiež je možnosť zaplatiť príspevok za rok 2010.

Milodary

Obdobie od 1. 4. do 30. 4. 2009

Cirkevný príspevok

305,00

Ofery

581,56

Knihy, časopisy

32,50

Milodary

712,00

Príjmy spolu:

1631,06

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok

16:30 – 18:00

Utorok

10:00 – 12:00

Streda

10:00 – 12:00

17:00 – 18:00

Štvrtok

10:00 – 12:00

Piatok

17:00 – 18:00

Sobota

Nedeľa

9:30 – 9:55*

16:30 – 16:55*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.