Informačný list Jún 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 30. 4. 2016

   Pohreby: Štefan Ferianec

                     Karol Kalmár

   Krsty: Pavol Kvalténi

                Hana Kvalténi

Anna Malichová

                Michal Hurtoš

  Sobáš: Branislav Hurtoš a Zdenka Gašpar

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • Jún 2016

Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti – po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela – lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvätenia.  Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní voči spravodlivosti. A aké ovocie ste vtedy mali z toho? Teraz sa hanbíte za to! Lebo koniec toho je smrť!  Teraz však, oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvätenie a napokon večný život. Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (R 6, 18-23)

 

Rozpis služieb Božích

 

 1. 6. 2. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. Piatok – Noc kostolov 2016
Večerné podujatie v našom chráme od 17:50
 1. 6. 3. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie – volebný konvent 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 4. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 5. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • sež veľkej bratislavy
 • Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 5. 6. 2016 o 15.00 v CZ Bratislava – Rača. Prednášať bude Eva Guldanová na tému: Oslava 500. výročia reformácie ekumenicky?
 • letné aktivity pre deti, dorast a mládež
 1. a 4.7.CELODENNÁ BESIEDKA: hry a oddych pre deti.

6-8.7.SÚSTREDENIE SPEVOKOLU SERAFÍN pestrá trojdňovka zameraná na rozvoj umeleckých talentov.

11.-15.7.NASLEDOVNÍK (téma: život apoštola Petra) celotýždňový program formou denného tábora plný aktivít, súťaží, hier, umenia, športu a prekvapenie.

14.-21.8.INSIDE tábor pre dorast v zariadení Planinka pri Dechticiach (TT)

 • vyučovanie náboženstva na školách

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ŽS Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade. Môžete žiadať v súčinnosti s br. farárom o vyučovanie aj na tu neuvedených školách.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015, 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad) za marec

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
SPP 600,00
UPC 33,60
Aktivity pre deti, dorast a mládež (súhrnne) 77, 25
Administratíva, technický materiál (súhrnne) 35, 57
Sústredenie spevokolu Serafín 64, 40
Služby bezpečnostného technika 36, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 286, 36
Cirkevný príspevok 75, 00
Milodary 470, 00
Knihy, časopisy 32, 52
Zbierka na SZD Marta 141, 30
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 22, 65

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy vyučovanie náboženstva na ZŠ
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota   Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Stiahnuť Informačný list Jún 2016

Comments are closed.