Informačný list Jún 2017

 • Jún 2017

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. (Sk 1, 4-8)

Rozpis služieb Božích

 1. 6. Svätodušná nedeľa
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. Svätodušný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 6. Noc kostolov
Program do večerných hodín 18:00
 1. 6. Slávnosť svätej Trojice
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou – konfirmácia 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 1. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 6. 2. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou – koniec školy 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 15:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 6. Sviatok apoštolov Petra a Pavla
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • konfirmačná výuka dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • stretnutie žien veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien Bratislavy organizuje pravidelné stretnutie, ktoré sa bude konať 4.6. 2017 o 15:00h v kostole v Bratislave – Rači. Tému „Človek v pozadí J. M. Hurbana“ pripravil Martin Miti Kováč. Srdečne vás všetkých pozývame!

 • noc kostolov 9. júna

Aj tento rok sa náš zbor účastní podujatia s názvom noc kostolov. tentoraz budú dvere nášho kostola otvorené do neskorého večera v piatok 9. júna od 18.00.

 • inside tábor 2017

Aj tento rok bude prebiehať tábor dorastu v lokalite Planinka pri Dechticiach v dňoch 13. – 20. augusta. Bližšie informácie získate na INSIDE.SK alebo u br. farára.

 • Seniorátne stretnutie k 500 výročiu reformácie

Už v predstihu Vám dávame do pozornosti seniorátne podujatie k výročiu reformácie, ktoré bude prebiehať počas celej nedele 15. októbra v Modre – Kráľovej. Plánujeme aj autobusový zájazd.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
Lístky na vlak (Nasledovník 2017) 202, 00
Daň z nehnuteľnosti (magistrát Bratislava) 557, 55
Substrát 28, 44 SPP 645,00
Cestovné        7, 87 UPC 33,60
Bibl. olymp 50, 00 Spevníky, pašie 70, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 851, 90
Cirkevný príspevok 305, 00
Milodary 805, 00
Knihy, časopisy 104, 80
Zbierka ICHTHYS 500 14, 80
Zbierka na SZD Marta 119, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 65, 45

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Zborová kronika

 1. 4 – 30. 4. 2017

 

Krsty: Liliana Konkoľová

 

Krátke oznamy:

INSIDE Games – teda športový deň pre dorast a mládež bude tento rok v Senci 24. júna od 8:30. Zúčastnia so ho družstvá aj z nášho zboru.

 

BRIGÁDA v kostolnej záhrade bude v sobotu 10. júna od 9:00. Každá pomocná ruka bude vítaná.

 

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie mladšieho dorastu piatok 16:30
Stretnutie staršieho dorastu piatok 17:30
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.