Informačný list Máj 2013

Zborová kronika

1. 3. – 31. 3. 2013

 

Pohreb:                                               Viera Mikulková rodená Bzdúchová

Katarína Sýkorová rodená Sedláková

Pán nech potešuje skormútených pozostalých!

 

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačná príprava piatok 16:15
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo*
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

* v prípade záujmu ohláseného vopred podľa dohody

 

                          Úradné hodiny na farskom úrade
Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00  
Piatok    
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Kontakty

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné námestie 2, 821 05 Bratislava

(pevná linka) 02/20 79 57 70

(telekom) 0904  401 095       (o2) 0904  844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk       eva.germanova@gmail.com

 prievoz@ecav.sk     web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261/1100

 

Máj 2013

Hospodin zo Siona vystrie berlu Tvojej moci: Vládni uprostred svojich nepriateľov!

(Ž 110, 2)

 

Služby Božie v našom zbore

 

5. 5. 2013   5. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

9. 5. 2013   Vstúpenie Krista Pána na nebo

Večerné služby Božie 17:00

12. 5. 2013   Nedeľa po Vstúpení, Deň matiek

Hlavné služby Božie – občerstvenie po Službách Božích 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

19. 5. 2013   1. slávnosť svätodušná

Slávnostné služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka nebude
Nešporné služby Božie vo filiálke Most pri Bratislave 12:15
Večerné služby Božie 17:00

20. 5. 2013   2. slávnosť svätodušná

Slávnostné služby Božie 10:00

26. 5. 2013   Svätá Trojica

Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov – Sklenárova ulica 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— Dôležité oznamy —

Stretnutie SEŽ

Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy sa v prvú májovú nedeľu konať nebude, keďže 19. mája 2013 bude Seniorátne stretnutie žien Bratislavského seniorátu v Piešťanoch. O téme stretnutia vás budeme informovať v oznamoch v rámci služieb Božích.

Noc kostolov2013

V piatok 24. mája 2013 opäť mnohé európske krajiny počas Noci kostolov nechajú otvorené dvere na svojich chrámoch a pozvú do nich všetkých ľudí dobrej vôle. Toto podujatie začne o 18:00h rozozvučaním zvonov, ktoré pozývajú vstúpiť kohokoľvek a nechať sa osloviť ponukou programov.

Informácie o podujatí nájdete na: http://www.nockostolov.sk/index.php?pg=. Do tohto podujatia sa zapojí aj náš cirkevný zbor a srdečne vás naň pozývame! Program nájdete na: www.ecavprievoz.sk alebo na nástenke pod vežou a vo výveskách.

Blahoželania

Biblická olympiáda Bratislavského seniorátu

Blahoželáme našim deťom, ktoré tento rok reprezentovali náš CZ na Seniorátnom kole biblickej olympiáde v Bratislave, kde dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

1. kategória – Miroslava Rovňáková (1. miesto – postup na celoslovenské kolo), Adam Handzuš (10. miesto), Daniela Drobná (11. miesto),

2. kategória – Larissa Bošeľová (4. miesto), Martina Laluhová (16. miesto),

3. kategória – Veronika Laluhová (4. miesto), Kristína Anna Kollárová (16. miesto), Samuel Jartim (17. miesto),

4. kategória – Peter Koska (1. miesto – postup na celoslovenské kolo), Dominika Drobná (3. miesto).

Deťom prajeme, aby vedomosti, ktoré počas štúdia Božieho slova získali, využili v živote. Postupujúcim prajeme veľa Božej múdrosti pri ďalšej príprave!

Životné jubileá

V mesiaci apríl oslávili svoje životné jubileum naši bratia: Martin Smetana (94 rokov), Štefan Náhlik (87 rokov) a Juraj Prochác (60 rokov). Našim spolubratom srdečne blahoželáme a od Hospodina vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania do ďalších rokov života.

v Letné biblické tábory

Rodičom, starým rodičom a krstným rodičom oznamujeme, že v prvý júlový týždeň 1. – 4. 7. 2013 sa bude v priestoroch Zborového domu konať denný letný biblický tábor pre deti od 3 do 12 rokov. Ak máte záujem, aby sa vaše ratolesti tábora zúčastnili, prihláste ich na farskom úrade.

Rovnako aj tento rok chceme ísť s deťmi do týždňového letného biblického tábora, ktorý organizuje CZ Beckov v dňoch 25. – 31. 8. 2013. Tento tábor je určený pre deti od 7 do 14 rokov a bude sa konať v Trenčianskom Jastrabí. Na tento tábor deti prihlasujte u sestry farárky.

v Výlet na Branč

Tento rok si pripomíname 1150. výročie príchodu vierozvestcov na naše územie. Ako každý rok, aj tento rok sa budú konať na Branči spomienkové služby Božie. Náš CZ bude na toto podujatie organizovať zborový výlet. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali na hárok papiera, ktorý je v kostole na stole pod vežou. Tiež sa môžete prihlásiť na farskom úrade.

Viac informácií o pripravovanom podujatí nájdete na stránke našej cirkvi: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/CZinfo/oslavy_1150_vyrocia_prichodu_vierozvestcov_na_nase_uzemie_na_branci a na plagáte na nástenke pod vežou.

— Dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – dane

Milí bratia, milé sestry, tých z vás, ktorí ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2012 (prípadne za predchádzajúce roky), prosíme o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5 € na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente 30. 1. 2011, je odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru 10 €.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

Výdavky – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2013

Plyn (19. 1. – 31. 1. 2013) – vyúčtovanie

445, 56

Plyn (1. 4. – 30. 4. 2013)

480, 00

Elektrina (1. 3. – 31. 3. 2013) – zborový dom

68, 03

Vodné, stočné (6. 2. – 5. 3. 2013)

65, 83

Vodné, stočné – vyúčtovanie za rok 2012 a upomienka

284, 86
Komunálny odpad (1. 2. – 28. 2. 2013) 21, 24
UPC – pevná linka, internet (3. 3. – 2. 4. 2013) 30, 80
Telekom (22. 1. – 21. 2. 2013) 19, 51
Poplatok za delegátov na Seniorátny konvent 2013 48, 00
Kancelárske potreby 6, 99
Jonatán – pašie 15, 50
Daň z nehnuteľností za rok 2013 418, 50
Výdavky spolu: 1.904, 82

Príjmy – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2013

Ofery 747, 81
Cirkevný príspevok 480, 00
Milodary 590, 00
Knihy, časopisy 68, 70
Príjmy spolu: 1.886, 51

                          Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

– Ochotného darcu miluje Boh. –

 

Stiahnuť Infolist_Máj 2013

Comments are closed.