Informačný list Máj 2015

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 3. 2015

Pohreby: Július Chrenko

                  Živodar Tvarožek

           

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

         

Krsty: Juraj Tomlain

 

         

Jubileá: Zuzana Švancarová 80 rokov (28. 5.)

               Srdečne blahoželáme.

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí.  A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.  

(Sk 1, 7-11)

 1. 5. 4. Nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. 5.nedeľa po Veľkej noci – deň Matiek
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. Vstúpenie Krista Pána
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. nedeľa po Vstúpení
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. Svätodušná nedeľa – slávnosť konfirmácie
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. Svätodušný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 5. Noc kostolov (piatok)
Večerné zamyslenie 18:00
 1. 5. Svätá Trojica
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Večerné služby Božie (nebudú) nebudú

— oznamy —

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien pozýva všetkých na svoje pravidelné stretnutie, ktoré bude v nedeľu 3. mája o 15:00 v zborovej sieni na Legionárskej ulici. Na tému: Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, bude prednášať se. farárka v.v. Daniela Horínkova.

 • noc kostolov

Už tradične v posledný májový piatok bude náš chrám otvorený vo večerných a skorých nočných hodinách. Začíname zamyslením o 18:00.

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • denný letný tábor – nasledovník

Aj v tomto roku organizuje náš cirkevný zbor letný denný tábor. Ten bude prebiehať v dňoch 1.-3. júl a 6.-10. júl. Cena je 35 Eur,- Deti môžete prihlásiť ľubovoľným spôsobom na farskom úrade.

 • inside tábor

V dňoch 16. – 23. augusta bude letný INSIDE tábor na Planinke pri Dechticiach. Predpokladaná cena 85 Eur,-

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 a 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky – obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2015

SPP 409, 00
UPC 31, 85
Komunálny odpad 21, 24
BVS január 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
Účastnícky poplatok na sen. konvent 48, 00
Občerstvenie a materiál pre INSIDE klub 24, 53
Dobitie kreditu 18, 00
Kvety na oltár 7, 96
Materiál na úpravu ZD 111, 92

Príjmy – za rovnaké obdobie

Ofery 515, 89
Cirkevný príspevok 665, 00
Milodary 905, 00
Knihy, časopisy 23, 55
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 36, 90

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Máj 2015

Comments are closed.