Informačný list Máj 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 3. 2016

 

   Pohreby: Anna Valkovecová

                     Štefan Ferienec

   Krsty: Šimon Bajbár

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa  
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou  
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou  

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • Máj 2016

Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá, ale pod chápavým a rozumným mužom ustália sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nieto chleba.(Pr 28, 1-3)

 

Rozpis služieb Božích

 1. 5. 5. nedeľa po Veľkej Noci
Hlavné služby Božie – nedeľa diakonie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. Vstúpenie Krista Pána
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. nedeľa po vstúpení – deň matiek
Hlavné služby Božie – pásmo ku dňu Matiek 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. 1. slávnosť svätodušná
Slávnostné služby Božie s VP 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. 2. slávnosť svätodušná (pondelok)
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 5. Nedeľa svätej Trojice
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. 1 nedeľa po svätej Trojici – slávnosť konfirmácie
Slávnostné služby Božie s konfirmáciou a VP 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • pásmo ku dňu matiek

Pásmo recitácií pripravil spisovateľ Ján Beňo, prednesie ho

s našimi mládežníčkami. Vystúpia aj naši detskí spevokolisti.

 • sež bratislavského seniorátu

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 1. 5. 2016 o 15.00. Stretnutie bude v kostole vo Veľkom Grobe. Téma stretnutia: Reformácia a ženy, prednáša Eva Oslíkova.

 • brigáda v kostole a záhrade

V sobotu 28 mája od 9:00 by sme chceli spoločne skrášliť náš chrám aj okolitú záhradu. Budeme radi, keď sa pridáte.

 • letné aktivity pre deti
 1. a 4.7.CELODENNÁ BESIEDKA: hry a oddych pre deti.

6-8.7.SÚSTREDENIE SPEVOKOLU SERAFÍN pestrá trojdňovka zameraná na rozvoj umeleckých talentov.

11.-15.7.NASLEDOVNÍK (téma: život apoštola Petra) celotýždňový program formou denného tábora plný aktivít, súťaží, hier, umenia, športu a prekvapenie.

 • vyučovanie náboženstva na školách

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ŽS Kulíškova, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade. Môžete žiadať v súčinnosti s br. farárom o vyučovanie aj na tu neuvedených školách.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú krabičku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015, 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad) za marec

SPP 600,00 Daň z nehnuteľnosti 418, 50
UPC 33,60 Seniorátna daň a pôž. fond 580, 00
Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
Literatúra 32, 70
Tovar z Tranoscia 95, 03
Hostie k VP a pamätné mince 36, 45
Pečiatky 33, 33
Ofera na pomoc utečencom 58, 95

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 702, 32  
Cirkevný príspevok 350, 00  
Milodary 355, 00  
Knihy, časopisy 98, 00  
Zbierka na SZD Marta 23, 91  
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 79, 90  

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy vyučovanie náboženstva na ZŠ
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota   Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Comments are closed.