Informačný list Máj 2017

 • Máj 2017

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. (Sk 1, 4-11)

Rozpis služieb Božích

 1. 5. 3 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka ––––
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. 4 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. 5 nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. Vstúpenie Krista Pána
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. Nedeľa po Vstúpení
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • konfirmačná výuka dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • inside tábor 2017

Aj tento rok bude prebihať tábor dorastu v lokalite planinka pri dechticiach v dňoch 13. – 20. augusta. Bližšie informácie získate na INSIDE.SK

 • pozvanie na seniorálne podujatie

Prijmite pozvanie na seniorálne stretnutie záujemcov o zborovú diakoniu v cirkevných zboroch Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku, ktoré bude vo Svätom Jure 21. mája o 14. 30 hod. na tému: CIRKEV BEZ DIAKONIE NIE JE CIRKVOU A DIAKONIA BEZ CIRKVI NIE JE DIAKONIOU.

 • noc kostolov 9. júna

 Aj tento rok sa náš zbor účastní podujatia s názvom noc kostolov. tentoraz budú dvere nášho kostola otvorené do neskorého večera v piatok 9. júna od 18.00.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
Občerstvenie (sústredenie spevokolu) 29, 00
Ofera na generálnu podoporoveň 59, 90
Materiál 40, 40 SPP 645,00
Cestovné          9, 37 UPC 33,60
Tel. kredit 10, 00 Poplatok se.konvent 48, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 297, 02
Cirkevný príspevok 365, 00
Milodary 1120, 00
Knihy, časopisy 54, 80
Zbierka ICHTHYS 500 13, 00
Zbierka na SZD Marta 88, 50
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 37, 10

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

 1. 3. – 31. 3. 2017

Pohreby: Michal Francisci

                    Mária Stiržková

Krsty: Alexandra Kyndlová

 

Krátke oznamy:

INSIDE vikendovka pre dorast bude 12.- 14. mája v stredisku Prameň v Častej.

 

BRIGÁDA v kostolnej záhrade bude v sobotu 20. mája od 9:00. Každá pomocná ruka bude vítaná.

 

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie mladšieho dorastu piatok 16:30
Stretnutie staršieho dorastu piatok 17:30
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.