Informačný list Máj 2018

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.(Sk 1, 4-11)

Rozpis služieb Božích

 1. 5. 5. nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

10.5. Vstúpenie Krista Pána (štvrtok)

Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. nedeľa po Vstúpení – Deň matiek
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. I. slávnosť svätodušná
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

21.5. II. slávnosť svätodušná (pondelok)

Hlavné služby Božie 10:00
 1. 5. Svätá Trojica – slávnosť konfirmácie
Služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

                                       — oznamy —

 • stretnutie žien veľkej bratislavy

Spoločenstvo evanjelických žien organizuje stretnutie, ktoré sa uskutoční 6.mája t.r. o 15.00 v Starom Lýceu na Konventnej ul. Téma stretnutia: Láska dirigentky Eleny Šarayovej-Kováčovej k práci s Bratislavským detským zborom a Dámskym komorným orchestrom.

 • seniorátne kolo biblickej olympiády

Náš zbor úspešne reprezentovalo 10 žiakov. Gratulujeme: Júlia Krásna-1. miesto v kategórií II. Žofia Sedláková-2. miesto v kategórií II. Júlia Sedláková-3. miesto v kategórií I.

 • noc kostolov

Aj tento rok budú brány nášho kostola otvorené do neskorých večerných hodín. Už tradične v piatok, tentoraz 25. mája. Začíname o 17:50.

 • serafín na evanjelických dňoch vo zvolene

Na konci júna budú vo Zvolene evanjelické cirkevné dni 2018. V rámci pestrého programu podujatí plánujú vystúpiť aj naši najmenší spevokolisti. Podujatie bude v dňoch 29. – 30. júna.

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR.

Odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Seniorálna daň + pôžičkový fond 668, 00
Príspevok do EIS 169, 52
Ročný poplatok za komunálny odpad 276, 06
ZSE elektrina 86, 44
SPP 701,00
BVS – voda 33, 43
Spevníky, oblátky 119, 60
Plastový riad 44, 64
Občerstvenie, pohostenie na sen. konvent 350, 46
Poplatky banka 7, 00 UPC 33, 60

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 689, 00
Cirkevný príspevok 350, 00
Milodary 1250, 00
Knihy, časopisy 95, 90
Zbierka na SZD Marta 107, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 52, 50

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

                                            — úradné hodiny—

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

 1. 3. – 31. 3. 2018

Pohreby: Marián Korbel                 

 

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

VÍKENDOVKA PRE ST. DORAST: V mesiaci máj bude víkendovka v stredisku PRAMEŇ v Častej 4. – 6. Mája pre straší dorast.

 

BRIGÁDA V KOSTOLE: v sobotu 19. Mája od 9:00 budeme pripravovať náš kostol na Noc kostolov a konfirmáciu.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.