Informačný list Máj 2019

Máj 2019

             Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa,  (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým.  A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou,  ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí.  A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. (Mt 26, 31-35)

Rozpis služieb Božích

 1. 5. II. nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. III. nedeľa po Veľkej noci – deň matiek
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 5. IV. nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. Noc kostolov 2019
Večerné zamyslenie a ďalší program Od 18:00
 1. 5. V. Nedeľa po Veľkej noci – slávnosť konfirmácie
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 5. Vstúpenie Krista Pána na nebo (štvrtok)
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • noc kostolov 2019

V piatok 24. mája bude náš kostol otvorený od 18.00 až do večerných hodín. Zároveň budú sprístupnené bežne nedostupné miesta.

 • slávnosť konfirmácie

Tento rok privítame medzi dospelými členmi nášho cirkevného zboru našich konfirmandov v nedeľu 26. Mája o 10.00 na HSB.

 • seniorátne kolo biblickej olympiády

V piatok 12. apríla sa konalo v Bratislave na EBF UK seniorátne kolo biblickej olympiády pre žiakov evanjelického náboženstva. Za náš cirkevný zbor sme mali aj medailové pozície. Dve prvé miesta, ako aj jedno tretie a štvrté.

 • tábor nasledovník – po stopách reformácie

V dňoch 22. až 26. júla organizujeme detský a dorastový zájazdový tábor v Nemecku. Bližšie a podrobnejšie informácie získate pri prihlásení u br. farára.

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2019 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

BVS 42 ,73
Generálna podporoveň 59, 70
ZSE elektrina 89, 94
SPP 603,00
UPC 37, 18
Seniorálny príspevok 641, 00
Seniorálny pôžičkový fond 32, 00
Samoprepisné výdavkové doklady 5, 76
Poplatky TB 10, 00 Cestovné, pošta 3, 69

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 480, 00
Cirkevný príspevok 380, 00
Milodary 650, 00
Milodary – knihy, časopisy 35, 00
Zbierka na SZD Marta 113, 30
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 41, 60

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 15:00 – 16:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Krátke oznamy

VÍKENDOVKA STARŠIEHO DORASTU:

Cez víkend 10. až 12. mája sa uskutoční víkendové sústredenie staršieho dorastu bratislavského seniorátu (INSIDE) v stredisku DM Prameň v Častej.

NÁPADOVNÍK:

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

BRIGÁDA V KOSTOLE:

V sobotu 25. mája od 9:00 budeme pripravovať náš kostol na konfirmačnú slávnosť. Ochotní brigádnici sú srdečne vítaní.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:15
Biblická hodina dospelých streda 16:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.