Informačný list Marec 2010

Zborová kronika

1. 1. – 31. 1. 2010

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00
  • V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Marec  2010

Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kraľovať na zemi. (Zj 5, 9-10)

Služby Božie v našom zbore

7. 3. 2010  3. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

14. 3. 2010  4. pôstna nedeľa

Hlavné služby Božie – pohostenie po službách Božích 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

21. 3. 2010  5.pôstna nedeľa – Smtrná

Hlavné služby Božie – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

28. 3. 2010  6. pôstna nedeľa – Kvetná

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou – pašiové 10:00
Nešporné služby Božie v Domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

Odloženie inštalácie zborového farára

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že na základe rozhodnutia zborového konventu konaného dňa 14. 2. 2010 dočasne odkladá inštaláciu zborového farára Mgr. Norberta Hajského, PhD.

O novom termíne tejto slávnosti Vás budeme včas informovať a budeme sa tešiť na Vašu účasť.

Pašiové služby Božie

Bratia a sestry, dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že na Smrtnú nedeľu (5. pôstna nedeľa) a na Kvetnú nedeľu (6. pôstna nedeľa) budú Pašiové služby Božie. Nezabudnite si, prosím, na tieto Služby Božie priniesť Pašie.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00h v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Dávame do pozornosti

v  Spoločenstvo evanjelických žien pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré sa bude konať 7. 3. 2010 o 15:00h v zborovej sieni na Legionárskej ulici č. 6. Pán farár Grešo bude hovoriť na aktuálnu tému  „Odpustenie“. Všetkých srdečne pozývame.

v  Svetový deň modlitieb 2010 pripravili ženy z Kamerunu  na tému „Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina“. Finančná zbierka bude venovaná na projekt Sociálna pomoc cez hospodársku samostatnosť, ktorý je zacielený na vdovy a siroty tejto krajiny.

Rozpis modlitbových zhromaždení SDM vo veľkej Bratislave

5.3.2010 o 17:00h Modlitebňa BJB Palisády 27/A

6.3.2010 o 8:00 h Blumentál

7.3.2010 o 17:00 h Prievoz Ev. kostol

7.3.2010 o 18 00 Petržalka Ev. kostol Sv. Trojice

11.3.2010 o 18 45 Devínska Nová Ves Kostol Svätého Ducha

v  Predsedníctvo CZ oznamuje, že 8. 3. 2010 sa bude o 19:00h konať zasadnutie presbyterstva.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 11. do 30. 11. 2009
Cirkevný príspevok 795,50
Ofery 542,33
Knihy, časopisy 122,75
Milodary 635,00
Príjmy spolu: 2095,58

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

–         Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 16:30 – 18:00
Utorok 10:00 – 12:00 16:30 – 18:00
Streda 10:00 – 12:00 17:00 – 18:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.