Informačný list Marec 2015

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 1. 2015

Pohreby:

                        Mária Strieborná

                        Milan Fajnor

                        Mária Vechterová

                        Mária Šimeková

                        Ernest Kováč

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

           

         

Jubileá: Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby.

(Žalm 103, 1-3)

Služby Božie v našom zbore

 1. 3. 2. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Stretnutie SEŽ veľkej Bratislavy 15:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. 3. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. 4. pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. 5. nedeľa pôstna – Smrtná
Pašiové služby Božie 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. 6. nedeľa pôstna – Kvetná
Pašiové služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka v Zborovom dome 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 • vyučovanie konfirmandov, náboženstvo na fare

Oznamujeme rodičom, že môžu prihlásiť svoje deti na konfirmačné vyučovanie – prvý ročník. Vyučovanie býva v piatok o 16:00. Zároveň vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše deti na vyučovanie náboženstva na fare. Bude v stredu o 15:30.

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • stretnutie žien v našom chráme – 1. marca 2015

V nedeľu 1. marca sa uskutoční v našom chráme stretnutie žien Veľkej Bratislavy na tému z desatora: „nescudzoložíš“. Prosíme ochotné, ženy o pomoc pri príprave občerstvenia.

 • inside klub – piatok 27. marca

V tento piatok bude už po druhý krát u nás stretnutie mladých ľudí z okolitých cirkevných zborov. Začiatok bude od 16:00. Nebudú chýbať aktivity, hry,  zamyslenie, piesne a občerstvenie.

 • biblická olympiáda 2015

V piatok 27. marca bude prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády žiakov evanjelického náboženstva. Uskutoční sa na EZŠ Palisády.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru.

Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za mesiac  október—

 

Výdavky – obdobie od 1. 1. do 31. 1. 2015

Protipožiarna revízia 37, 50
SPP 447, 00
UPC 33, 35
Komunálny odpad 22, 04
BVS január 45, 08
Nedoplatok BVS 10, 96
Kvety do chrámu 9. 36
ZSE zborový dom 102, 90
ZSE kostol 1. polrok 210, 49
ZSE nedoplatok 78, 54
Poplatok za balík TB 3, 50

Príjmy

Ofery 475, 57
Cirkevný príspevok 460, 00
Milodary 820, 00
Knihy, časopisy 69, 05
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 27, 91

 

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

 

Pondelok    
Utorok 10:00 – 12:00  
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok    
Piatok   15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

 

Stiahnuť Informačný list Marec 2015

Comments are closed.