Informačný list Marec 2018

Marec 2018

             V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; boli s nimi aj niektoré iné. Ale kameň našli odvalený od hrobu,  a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich, a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. I rozpomenuli sa na Jeho slová. (L 24, 1-8)

 

Rozpis služieb Božích

 1. 3. III. Pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00 –:–
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. IV. Pôstna nedeľa
Hlavné služby Božie 10:00 –:–
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova VP 14:00
Nešporné služby Božie v DD Pivonková 15:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. (sobota) Seniorátny konvent
Hlavné služby Božie 9:00
 1. 3. V. Pôstna nedeľa – Smrtná
Pašiové služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 3. VI. Pôstna nedeľa – Kvetná
Pašiové služby Božie, VP 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

                                       Veľká Noc 2018

 1. 3. Zelený štvrtok
Večerné služby Božie s večerou Pánovou 17:00
 1. 3. Veľký piatok
Pašiové služby Božie 10.00 Večera Pánova 11.00
Pašiové služby Božie v RDS Sklenárova 15:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Veľkonočná nedeľa
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Služby Božie vo filiálke Most, večera Pánova 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Veľkonočný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00

— oznamy —

 • seniorátny konvent v našom kostole

V roku 2018 bude náš cirkevný zbor hostiť delegátov z celého bratislavského seniorátu. Zasadnutie prebehne v sobotu 17. marca. Registrácia delegátov bude od 7:30 do 9:00. Prosíme ochotných darcov o prinesenie občerstvenia. Vopred ďakujeme.

 • seniorátne kolo biblickej olympiády

V piatok 20. apríla bude v Bratislave na EBF UK prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády pre žiakov evanjelického náboženstva.

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
ZSE vyúčtovacia faktúra za rok 2017 97, 66
ZSE elektrina 86, 44
SPP 701,00
UPC 33, 60
Ozvučenie chrámu – druhá etapa 802, 12
Bezpečnostný technik 36, 00
Poplatky 3, 90 Kredit telefón 10,00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 412, 17
Cirkevný príspevok 580, 00
Milodary 1130, 00
Knihy, časopisy 51, 90
Zbierka na SZD Marta 117, 60
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 77, 00

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

 1. 1. – 31. 1. 2018

Pohreby: Emília Synaková

                  Jozef Liedl

Krsty: Tamara Švačová

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

SENIORÁTNÝ KONVENT: Pozývame členov zboru na úvodné služby Božie v našom chráme so začiatkom o 9:00.

JARNÁ BRIGÁDA V KOSTOLE A ZBOROVOM DOME: v sobotu 10. Marca od 9:00 budeme pripravovať náš kostol a zborový dom na zasadnutie seniorátneho konventu. Ochotní brigádnici sú srdečne vítaní.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.