Informačný list Október 2009

Zborová kronika

1. 8. – 31. 8. 2009

Krsty:                        Patrícia Mária Lapínová

Viktória Viera Lapínová

Mia Elisa Antošková

Hana Piecková


Pohreby:       Milan Ogurek

Oto Redeky

Zdeněk Hajtr

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty – Redakčná rada

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

( 02 / 20 79 57 70    ) 0911 / 40 10 95    ) 0917 / 53 23 43

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

www.evanjelik.sk/prievoz/ číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Október  2009

K Tebe volám,
lebo ma vypočuješ, Bože;
ó, nakloň ku mne svoje ucho,
počuj moju reč!

(Ž  17, 6)

Služby Božie v mesiaci október 2009

4. 10. 2009  XVII. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné služby Božie 17:00

11. 10. 2009  XVIII. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – pohostenie 10:00
Nešporné služby v Domove seniorov na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

18. 10. 2009  XIV. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – posedenie 14:00
Večerné služby Božie 17:00

25. 10. 2009  XX. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby v Domove seniorov na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 10. 2009  pamiatka reformácie

Hlavné služby Božie 10:00

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte, prosím, brata farára alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Vyučovanie náboženstva na školách

Upozorňujeme, že vyučovanie náboženstva prebieha okrem farského úradu aj na ZŠ Ostredková a ZŠ Drieňová. V prípade záujmu môžete svoje deti navštevujúce uvedené školy na toto vyučovanie prihlásiť.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Zbierka na opravu fary

Finančné prostriedky:

Môžete zasielať na číslo účtu: 2628180261/1100 správa pre adresáta: Zbierka 2009, alebo odovzdať osobne v sakristii nášho chrámu Božieho.

Dobrovoľná pomoc:

Je možná kedykoľvek podľa Vašich časových možností po dohode s kontaktnými osobami:

Brat kurátor MUDr. Jozef Fábry       t.č-  0903440741

Brat Ing. Dušan Havalda                     t.č-  0908459306

Brat Patrik Lauček                                t.č-  0902615890

Brat Michal Fabok                                t.č-  0918209651

Brat pokladnik Juraj Prochac             t.č-  0914193714

Udalosti v uplynulom období

v  Dňa 12. 9. (v sobotu) sa uskutočnil futbalový turnaj západného dištriktu v Slovenskej Lupči. Ako finalista seniorátneho kola sa ho zúčastnilo aj družstvo z nášho zboru.

v  V dňoch 18 – 20. 9. bola v stredisku detskej misie v Papierničke víkendovka mládeže Bratislavského seniorátu. Zúčastnili sa jej aj mládežníci z nášho CZ.

Dávame do pozornosti

v  V nedeľu 4. 10. 2009 o 15:00 bude v našom chráme Božom stretnutie spoločenstva žien veľkej Bratislavy. Prednáškou poslúži naša domáca spolusestra, zborová kaplánka Mgr. Eva Mažárová, PhD.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2009

Cirkevný príspevok

300,00

Milodary – zbierka

270,00

Ofery 364,60
Knihy, časopisy

39,58

Mládež – milodary 2,50
Príjmy spolu:

976,68

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 10:00 – 12:00
Utorok 16:00 – 19:00
Streda 17:00 – 18:00
Štvrtok
Piatok 16:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 10:00* 16:30 – 17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.