Informačný list Október 2017

Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,  ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,  ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. (R 3, 21-26)

Rozpis služieb Božích

 1. 10. 16. nedeľa po Trojici
Slávnostné služby Božie – 90. rokov kostola 10:00
Stretnutie žien v zborovom dome 15:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. 17. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. Sobota
Nešporné služby Božie vo filiálke Mosť 10:00
 1. 10. 18. nedeľa po Trojici
Seniorátny deň v Modre – Kráľovej od 9:00 do 17:00
 1. 10. 19. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. 20. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. 2017 Pamiatka reformácie – 500. výročie
Slávnostné služby Božie 10:00
 1. 11. 2017 Pamiatka zosnulých
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • výročie posviacky chrámu božieho

Nedeľa 1. októbra. Po slávnostných službách Božích s programom vysadíme aj pamätný strom reformácie. Srdečne pozývame na občerstvenie po skončení programu.

 • stretnutie žien veľkej bratislavy

V nedeľu 1. októbra bude v našom cirkevnom zbore stretnutie sestier o 15:00 v zborovom dome. Srdečne pozývame, nebude chýbať občerstvenie.

 • seniorátne stretnutie k 500. výročiu reformácie

Dávame Vám do pozornosti seniorátne podujatie k výročiu reformácie, ktoré bude prebiehať počas celej nedele 15. októbra v Modre – Kráľovej. Plánujeme aj autobusový zájazd. Obed bude zabezpečený zdarma na mieste. Upozorňujeme, že služby Božie v túto nedeľu v našom chráme ani na filiálke nebudú. Prosíme ochotných darcov o prípravu slaného a sladkého občerstvenia – ktoré bude v sobotu odvezené do Kráľovej.

 • pamiatka reformácie 31. 10. 2017

V utorok budú slávnostné služby Božie v chráme doobeda o 10.00, nakoľko ide o jubilejné služby Božie.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
SPP 645,00
UPC 33, 60
Poplatky TB 10, 00
Finančná pomoc pre opravu chrámu v 500, 00
Kredit na telefón 8, 00
Cestovné na sústredenie duchovných 29, 02
Cestovné na aktivitu SEM 23, 98
Kredit cestovné 10, 00 Cestovné filiálka 6, 38

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 293, 60
Cirkevný príspevok 95, 00
Milodary 1245, 00
Knihy, časopisy 43, 30
Zbierka ICHTHYS 500 2, 00
Zbierka na SZD Marta 53, 30
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 19, 20

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Zborová kronika

 1. 8 – 31. 8. 2017

Krsty: Tamara Wiesingerová

 

Pohreby: Slávka Šebeňová

Krátke oznamy

BRIGÁDA V ZÁHRADE: v sobotu 30. 9. organizujeme brigádu v kostolnej záhrade, ako aj v kostole pred slávnostným službami Božími. Začíname o 9.00 a každý je srdečne vítaný.

MIMORIADNÉ SLUŽBY BOŽIE V MOSTE: V sobotu 14. októbra z dôvodu konania seniorátneho dňa v Modre – Kráľovej plánujeme zadržať nešporné služby Božie v Moste o 10.00 hod.

JESENNÉ PRÁZDNINY: V nedeľu 29. 10. nebude detská besiedka ani spevokol.

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

Pravidelné aktivity v rámci týždňa – prázdniny

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.