Informačný list September 2009

Zborová kronika

1. 7. – 31. 7. 2009

Krsty:

Nastenka Babyncová

Natália Švačová

Sobáše:

Andrej Sopóci a Patrícia Demmerová

Pohreby:

Pavel Petrík

Ondrej Hekel

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky – o jubileách či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty – Redakčná rada

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

( 02 / 20 79 57 70    ) 0910 / 40 10 95    ) 0917 / 53 23 43

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

www.evanjelik.sk/prievoz/ číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

September  2009

Lebo spravodlivý je Hospodin,
miluje spravodlivé skutky;
úprimní uvidia Jeho tvár
.

(Ž  11, 7)

Služby Božie v mesiaci september 2009

6. 9. 2009  XIII. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

13. 9. 2009  XIV. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie – pohostenie 10:00
Nešporné služby v Domove seniorov na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

20. 9. 2009  XV. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – posedenie 14:00
Večerné služby Božie 17:00

27. 9. 2009  XVI. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby v Domove seniorov na Sklenárovej ul. 14:00
Večerné služby Božie 17:00

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte, prosím, brata farára alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a jej koniec je zároveň so Službami Božími.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade Slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Zbierka na opravu fary

Finančné prostriedky:

Môžete zasielať na číslo účtu: 2628180261/1100 správa pre adresáta: Zbierka 2009, alebo odovzdať osobne v sakristii nášho chrámu Božieho.

Dobrovoľná pomoc:

Je možná kedykoľvek podľa Vašich časových možností po dohode s kontaktnými osobami:

Brat kurátor MUDr. Jozef Fábry       t.č-  0903440741

Brat Ing. Dušan Havalda                     t.č-  0908459306

Brat Patrik Lauček                                t.č-  0902615890

Brat Michal Fabok                                t.č-  0918209651

Brat pokladnik Juraj Prochac             t.č-  0914193714

Udalosti v uplynulom období

Aj na tomto mieste chceme poďakovať, všetkým, ktorí sa zapojili do prác na opravách dolného poschodia fary.

Dávame do pozornosti

v  V dňoch 2 až 9. septembra bude brat farár Mgr. Norbert Hajský, PhD.  čerpať dovolenku. V prípade pohrebu sa obráťte na CZ Bratislava, alebo CZ Bratislava – Rača.

v  V nedeľu 6. septembra bude na Službách Božích kázať brat farár v. v. Ondrej Koč z Prešova.

v  Dňa 12. 9. (v sobotu) sa uskutoční futbalový turnaj západného dištriktu v Slovenskej Lupči. Ako finalista seniorátneho kola sa ho zúčastní aj družstvo z nášho zboru.

v  V dňoch 18 – 20. 9. bude v stredisku detskej misie v Papierničke víkendovka mládeže a dorastu Bratislavského seniorátu. Všetkých srdečne pozývame.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2009

Cirkevný príspevok

122,00

Milodary – zbierka

692,00

Ofery

247,04

Knihy, časopisy

14,95

Mládež – milodary

6,00

Príjmy spolu:

1081,99

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 10:00 – 12:00
Utorok 10:00 – 12:00
Streda 10:00 – 12:00
Štvrtok
Piatok 16:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 10:00* 16:30 – 17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.