Seniorálny deň Bratislavského seniorátu – misijné podujatie k 500. výročiu reformácie

15. október 2017

Účastníci sú vítaní už od 8. 30 h v kultúrnom dome, kde bude pripravené občerstvenie. Duchovní sa
schádzajú na fare, odkiaľ pôjdu v sprievode do kostola.

10.00 – slávnostné služby Božie so spoveďou a s Večerou Pánovou

Slávnostný kazateľ: Michael Bünker, biskup Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku. Na službách Božích sa
predstaví spevácky zbor duchovných Bratislavského seniorátu založený pri príležitosti jubilea reformácie.
Po skončení služieb Božích sa uskutoční pietny akt na pamiatku obetí holokaustu v Zelenom
lese.

15.00 – bohatý misijný program:

• predstavenie histórie Bratislavského seniorátu
• uvedenie dvoch publikácií zostavených pri príležitosti jubilea reformácie:
„Postila – zbierka kázní duchovných Bratislavského seniorátu“ a „Reformácia a cirkevná hudba“
• predstavenie erbu Bratislavského seniorátu
• predstavenie tabla duchovných Bratislavského seniorátu
hudobný program z cirkevných zborov Bratislavského seniorátu
dve putovné výstavy „Vyšívaná reformácia na Slovensku“ (rozmerný gobelín, v jeho 16-tich častiach
sú vyšité ilustrované dejiny našej cirkvi) a výstava z dejín reformácie a Evanjelickej a. v. cirkvi na Sloven-
sku.
• vystúpenie študentov Evanjelického lýcea v Bratislave
• ocenenie nominovaných na pamätnú medailu pri príležitosti jubilea reformácie
• prezentácia činnosti Evanjelickej diakonie, vydavateľstva Tranoscius, Evanjelickej bohosloveckej fakulty,
Výboru pre ochranu Božieho stvorenstva, Duchovnej služby v Ozbrojených silách a zložkách SR.

Počas hlavných služieb Božích sa budú konať Detské
služby Božie v Kultúrnom dome v Modre-Kráľovej
a počas popoludňajšieho programu bude súbež-
ne prebiehať mládežnícky program v Kultúrnom
dome v Modre-Kráľovej.

Na misijnom podujatí v Bratislavskom
senioráte okrem bratov a  sestier zo
všetkých 28 cirkevných ných zborov
Bratislavského seniorátu pod vedením
ich duchovných uvítame aj
vedúcich predstaviteľov Evanjejickej
a. v. cirkvi na Slovensku,
Židovskej náboženskej obce na
Slovensku, Bratislavského a  Trnavského
samosprávneho kraja, Mesta
Modry a  ďalších hostí. Pre všetkých
účastníkov je pripravené občerstvenie
a pre všetkých prihlásených obed.

Ofera zo služieb Božích a z popoludňaj-
šieho programu v kostole je určená pre Bratislavský
seniorát na výdavky spojené so seniorálnym
dňom.

Stiahnuť plagát

Comments are closed.