Výročná kňazská správa za rok Pána 2011

Výročná kňazská správa za rok Pána 2011

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

 

Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Amen !

 

Matúš 7, 2

Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.
Bratia a sestry,

Pán Boh dal každému jednému z nás schopnosť kreatívne tvoriť. Podstatnú časť tejto schopnosti používame k tomu, aby sme si uľahčili život a prácu. Je to prirodzené. Veď prečo by sme vláčili ťažké bremeno na chrbte, keď ho môžeme s vynaloženým oveľa menšej sily, odviezť na fúriku. Náš Nebeský Otec víta našu snahu a podporuje ju. Dal nám zákony, „Desatoro“, bez ktorého, nemôže jestvovať žiadna ľudská komunita. Božie zákony a naša schopnosť, byť tvoriaci.

Nič lepšie pre rozvoj človečenstva na zemi, sme do vienka nemohli dostať. Žiaľ, keď pozorujeme svet okolo seba, musíme konštatovať, že kdesi nastala chyba, pretože, Božie Desatoro ľudstvo ignoruje, a naša vlastná kreativita nás skôr ohrozuje, ako by nám pomáhala. Kde a kedy nastal zádrheľ?

Čo sa vlastne pokazilo? Nájsť jednoznačnú odpoveď na tieto otázky nie je v jednej kázni možné. Neviem, či je vôbec možné a či je v ľudských silách a schopnostiach nájsť jednoznačnú odpoveď. A predsa existuje východisko! My, kresťania môžeme ukázať, na Toho, ktorý odpoveď na tieto otázky určite má. Môžeme sa oprieť o Toho, ktorý nám ukazuje cestu, ako uniknúť, zo skazeného a narušeného sveta. Ježiš Kristus, áno, práve On, dáva odpovede na všetky naše otázky!

Na uľahčenie komunikácie medzi sebou, sme si vymysleli miery a váhy. Dnes si už ani nevieme predstaviť, že by väčšina krajín nemala rovnaký systém mier a váh. Videl som ako aj v anglosaských krajinách postupne prechádzajú na našu metrickú mieru a vzdávajú sa svojich mier. Je to jednoducho praktické a uľahčuje nám to život.

Hlavným dôvodom zavedenia spoločným mier a váh, však bola snaha zabrániť podvodom, ktoré sa diali pri prevodoch z jednej miery do druhej. Pokiaľ základná dĺžková či váhová miera bola v každej krajiny a často krát aj v každom meste iná, dalo sa ľahko klamať zákazníkov. Dnes je to oveľa ťažšie. Za Ježišových čias bolo metrických a váhových sústav neúrekom, preto náš Pán použil toto prirovnanie, ktorému všetci rozumeli aj pre morálne kritéria.

Súdiť druhého, alebo mu niečo namerať znamená dať na vedomie ako hodnotíme správanie a činy druhých ľudí. Myslím, že veľmi často, prakticky denno-denne máme možnosť posúdiť rozhodnutie, alebo činy ľudí, ktorí žijú okolo nás, alebo ktorí ovplyvňujú náš život. Zvyčajne je väčšina ľudí s vyrieknutím svojho stanoviska rýchlo hotová. Akí vieme byť jednoznační a ako ľahko sa nám rozhoduje keď ide o niekoho koho veľmi nepoznáme, alebo k nemu nemáme pozitívny vzťah. Väčšina z nás sa neobťažuje hľadať dôvody, prečo by sme mali byť zhovievavý.

Všetko sa však dostáva do iného svetla keď ide o nás, alebo nám blízku osobu. Zvyčajne vtedy človek reaguje úplne naopak. Nielenže hľadá dôvody na ospravedlnenie svojho konania, ale tieto dôvody a argumenty väčšine z nás, zastrú kritický odstup a pohľad na samotný skutok, ktorý sa stal.

Keďže Ježiš veľmi dobre pozná našu ľudskú povahu, hovorí k týmto našim meraniam a súdom svoje stanovisko. Stanovisko, v ktorom nám odhaľuje Božie konanie voči nám. Konanie, v ktorom sa Boh veľmi neobťažuje súdiť človeka, iba mu meria podľa jeho vlastných mier a súdov. Tento Boží postoj stavia kritického skúmateľa Písma pred vážnu otázku. Ako meriam? Ako súdim? Ako hodnotím svojho blížneho?

Áno taká je priam zdrvujúca logika nášho biblického textu. Lebo Napokon z meritu textu jasne vyplýva, že nás nesúdi Boh, ale súdime sa sami. Ježiš nám ukázal ako sa On správa k nám. Ponúka nám spásu. Robí tak preto, lebo nás má rád. Nehľadá spôsob ako odsúdiť človeka, alebo naopak ako ho oslobodiť spod trestu, jemu blízku osobu. On, jednoducho človeka miluje a hľadá vždy spôsob ako ho zachrániť.

S doteraz povedaného by sa mohlo zdať, že najistejšou cestou, k našej spáse, je vyhnúť sa akémukoľvek hodnoteniu a súdeniu blížneho. Vieme však, že takto to vo svete nemôže fungovať. Ľudia, ani z ďaleka nie sú dokonalí a bez chýb. Dokonca vieme, že je nevyhnutné časť ľudí izolovať, aby nemohli konať zlo a totálne nerozvrátili spoločnosť. Keby sme nemali súdy a políciu, veľmi skoro by tu začal vládnuť pästný zákon a najväčšia luza, by sa skôr či neskôr dostala k moci. Nevyplýva z toho, že sa tieto Ježišove slová nedajú v reálnom svete uskutočniť?

Myslím, že nie je dôvod k tejto úvahe. Potrebné je však, aby sme aj toto slovo uchopili za správny koniec. Ježiš nám aj v dnešnom texte chce povedať to čo neustále hovoril. Milujte sa tak ako sa aj ja Vás miloval. „Rozmenené na drobné“, chce nám náš Pán povedať: Ak chceš súdiť a merať svojmu blížnemu, musíš ho mať rád a musíš mu dobre rozumieť. Musíš si dobre zvážiť pokiaľ mu čokoľvek nameriaš.

Ale pamätaj, že aj nenameranie je hodnotenie. Aj naša zbabelosť a slabosť postaviť sa na stranu spravodlivosti je kritériom na základe, ktorého nás bude hodnotiť náš Pán. Tento text nie je o svetských súdoch, kde sú dané podmienky na základe, ktorých svetský súd súdi. Tento text je o tom, aby náš blížny zostal pre nás vždy a to aj vtedy keď sa ukáže, že je zloduchom, dôležitým človekom, hodným úcty a lásky. Iste je to ťažké a nie veľmi realizovateľné. Ale pokiaľ verím, že Ježiš dal šancu na večný život aj mne, určite si ju odo mňa môj blížny, taktiež zaslúži.

Z tohto pohľadu si myslím, že najhoršia vlastnosť človeka, je ľahostajnosť a chladnosť, ktorú môžeme voči svojmu blížnemu uplatniť. Práve tieto vlastnosti totiž nie sú merateľné. Dokonca človek môže vyzerať aj veľmi zbožne a láskavo, a pritom mu môže byť jeho sused, či priateľ úplne ľahostajný.

         Ako ľahko môžeme prehliadnuť núdzneho človeka. A dôvod, ktorí udávame? Musíme vraj pracovať na zveľadení cirkvi a Božieho kráľovstva! Nie, Ježiš nás neodrádza od súdov a meraní! Práve naopak, chce, aby boli neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Ale varuje nás, aby sme svojimi súdmi a meraniami, si sami nevydláždili cestu do zatratenia.

         Ježiš Kristus, neprišiel na tento svet, aby človeka odsúdil. Prišiel na tento svet, aby človeka zachránil. Všetkých nás, celé ľudstvo, zaradil do svojho plánu spásy a záchrany. Spasiť blížneho nemôžeme, ale môžeme ho milovať a dvíhať, keď je zrazený hriechom a bôľom na zem. Môžeme vždy chrániť jeho česť a dobré meno. A môžeme ho vždy, z láskou súdiť a merať mu spravodlivosť. Nech každému, kto vyznáva, že je Božím dieťaťom, dá náš Nebeský Otec, láskavé a súcitne srdce. Amen.

 

Z Božej milosti môžeme na dnešnom výročnom konvente hodnotiť život nášho spoločenstva vo všetkých jeho podobách. Už na tomto mieste sa ospravedlňujem, že aj napriek môjmu pokusu o zmapovanie všetkých aktivít a snáh, takmer určite nedopatrením niečo, alebo niekoho vynechám, alebo na niečo, či na niekoho  zabudnem. Neurobím to však náročky.

 

0. 1. Okienko do cirkevného zboru – najdôležitejšie momenty

  1. Novelizovali sme zborový štatút.
  2. Rozšírili sme vyučovanie náboženstva o 5 škôl.
  3. Boli vymenené všetky okná na prízemí farského bytu (blok A)
  4. Vykonali sme revitalizáciu kostolnej záhrady a sadu za chrámom Božím a inštalovali sme osvetlenie areálu kostola (7 lámp) ako aj ilumináciu veže chrámu.
  5. Stabilizovali sme a obsadili nezaplnené miesto kantora a kostolníka

 

1. Najdôležitejšie celo-zborové udalosti

Opäť sme mali možnosť sami organizovať, či zapájať sa do podujatí na úrovni nášho zboru, seniorátu, dištriktu a aj celej cirkvi.

V prvom rade ďakujem mojim dvom najbližším spolupracovníčkam, sestre dozorkyni Holekovej a sestre farárke Germanovej. Chcem vysoko ohodnotiť prácu našich hospodárov pod vedením se. Kataríny Ambrusovej, br. pokladníka ako aj členov stavebného výboru pod vedením zborového kurátora Dušana Havaldu.

Osobitne ďakujem br. Milanovi Kuricovi za pomoc pri technických prácach v rámci nášho zboru. Podarilo sa v tomto roku aj popri investíciách do opráv udržať hospodárenie zboru v pozitívnych číslach s účtovným ziskom na konci roka.

Boli vymenené všetky okná na prízemí farského bytu (blok A) čím sme pokročili v oprave a regulácii vykurovacieho systému v zborovom dome.

Vďaka grantovým projektom z rozpočtu MČ Ružinov sme vykonali revitalizáciu záhrady za chrámom Božím a inštalovali sme osvetlenie areálu kostola ako aj veže chrámu.

Stabilizovali sme obsadili dlhší čas nezaplnené miesto kantora (se. Lenka Plajdičková) a kostolníka (br. Michal Ambrus), verím že ako čas ukáže, k spokojnosti všetkým. Odsúhlasili sme novelizovaný a zmodernizovaný zborový štatút.

Aj náš zbor sa zapojil do iniciatívy NTM, témou manželstva sme sa zaoberali na BHD, doraste, a mládeži. Už tradične sme si pripomenuli svetový deň modlitieb programom žien z Chile.

Nakoľko náš zbor leží pri rieke Dunaj, konali sa aj v u nás služby Božie v rámci podujatia podunajská vlna mieru. Aj tento rok sa niekoľko členov nášho zboru zúčastnilo na DEKT 2011 v nemeckých Drážďanoch. Vo stredu 7.12. sme mali prvé stretnutie rodinného spoločenstva v našom zbore.

Mali sme aj chrámové koncerty: Prvým bol absolventský organový koncert viacerých konzervatoristov (20.6.). Lenka Plajdičková nám poslúžila organovým koncertom (20.11.) pri závere cirkevného roka. V sobotu (17. 12.) v zaplnenom chráme zazneli vianočné koledy a dielo „Česká mše vánoční“ – vystupoval spevácky zbor Technik a komorný orchester SF.

Ružinovské hody boli už tradičným ekumenickým podujatím na území nášho zboru, ani tento rok sme nevynechali možnosť prihovoriť sa či už veriacim v priestore pre DK Ružinov, alebo návštevníkom zábavného programu v areáli štrkoveckého jazera. Zborový farár  mal zamyslenie pri zapálení adventnej sviece pred DK Ružinov. Prihovoril som sa ja osamelým dôchodcom počas obeda na štedrý deň.

Zažili sme aj nepríjemnosti keď nám vandali (v skorých ranných hodinách 30. 4.) vytrhli plot kostola v značnej dĺžke a bolo potrebné urýchlene zariadiť nápravu, keďže ide o miesto s dlhodobým a pravidelným výskytom asociálov. Zo strany bočnej bráničky býva areál chrámu neustále znečisťovaný, v novembri boli dokonca za asistencie polície pred a počas služieb Božích vyvedení opilci ktorí vyspávali v sade chrámu Božieho.

 

1. 2. Kronika duchovných

Cirkevný zbor duchovne zaopatroval zborový farár Mgr. Norbert Hajský, PhD. a setra farárka Mgr. Eva Germanová, PhD – ustanovená dôstojným biskupom Mgr. Milanom Krivdom za námestnú farárku v našom CZ na mieste zborového kaplána. Ešte raz chcem aj na tomto mieste poďakovať se. farárke za vynikajúcu spoluprácu.

 

2. Služby Božie

Aj v hodnotenom roku boli hlavnou duchovnou činnosťou v našom zbore Služby Božie. V minulom roku sme mali v našom zbore štyri bohoslužobné priestory. Všetky Služby Božie boli pravidelne a včas vykonávané. Kantorskú službu zastávali formou výpomoci viacerí ochotní bratia a sestra, z radov kantorov, študentov i laikov. Aj z tohto miesta ďakujem br. Valentovi, Matejkovi, Tichému, Drobkovi a sestre Plajdičkovej. Posledne menovaná obsadila po schválení presbyterstvom funkciu kantora cirkevného zboru.

Pre zdravotné ťažkosti prestala vykonávať se. Surová od apríla 2011 službu kostolníčky a tak formou striedania a výpomoci sme zabezpečovali aj kostolníctvo. Z tohto miesta ďakujem všetkým, ktorý nám počas roka pomáhali.

Podľa štatistiky bolo v roku 2011 v nedele a sviatky na všetkých bohoslužobných miestach vykonaných 187 Služieb Božích. Priemerná účasť na hlavných Službách Božích bola 104 prítomných. Musím skonštatovať, že počet veriacich na bežných hlavných Službách Božích mal v minulom roku charakter mierneho poklesu, najmä na začiatku roka. V Priebehu roka sa počet zlepšil avšak priemer to už nevylepšilo. Okrem hlavných nedeľných a sviatočných Služieb Božích mávame aj večerné Služby Božie a nešporné Služby Božie vo filiálke Most a v domove seniorov na Sklenárovej ul.

Za fungovanie a prípravu modlitebne v Moste ďakujem br. kurátorovi Palkovi Megovi. Na večierňach a nešporoch v domove je účasť veriacich vyrovnaná a kopíruje priebeh ročných období, priemer stúpol v domove a na večierniach. V uplynulom roku sme po dohode s riaditeľom Domova dôchodcov na Pažítkovej ul. vykonávali služby Božie aj v kaplnke tohto zariadenia. Naša snaha sa žiaľ stretla s malou odozvou a kolísavou, no najmä sporadickou návštevnosťou. Ďakujem všemohúcemu Hospodinu, za všetky Služby Božie, ktoré sa vďaka Jeho milosti mohli v našom CZ konať.

 

3. Krst svätý

V našom zbore sme mali 29 krstov (o 8 viac), z toho 6 dospelých. Počet krstov bol vyšší oproti predchádzajúcemu roku.

 

4. Konfirmácia

V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore 13 konfirmovaných, čo bolo o štyroch viac. Z tohto počtu boli 9 dospelí. Počet dospelých začína pravidelne prevyšovať počet detí. Dôsledkom toho venujeme viac času osobnej výučbe a pastorálnej príprave ako v minulosti, čo z hľadiska času tvorí nezanedbateľný podiel na našich aktivitách.

Stále ostáva platným fakt, že práca s detskými konfirmandmi patrí medzi najťažšiu duchovnú prácu. Opakujem sa už tretí rok: V tejto otázke totiž stále platí potreba dôsledného zachovávania parochiálneho práva, aby nedochádzalo k tomu, že pre pohodlnosť rodičov sa dieťa neraz bývajúce v tesnej blízkosti chrámu zúčastňuje konfirmačnej výchovy v bratislavskom mestskom zbore. S malými počtami žiakov v prvom a druhom ročníku sa veľmi ťažko buduje akýkoľvek kolektív.

 

5. Sobáše

            V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore 4 sobáše teda o jeden viac ako v predchádzajúcom roku. Čisto evanjelický pár bol 1, miešané páry boli 3.

 

6. Večera Pánova

V minulom roku pristúpilo v našom zbore k Večeri Pánovej 944 komunikantov, vďaka Pánu za nárast. Z tohto počtu bola prislúžená Večera Pánova v kostoloch  365 mužom, 511 ženám. Počet mužov klesol ale na strane druhej stúpol počet žien. V domácnostiach bola prislúžená Večera Pánova 2 mužom a 13 ženám. V domovoch dôchodcov, v nemocniciach a liečebniach dlhodobo nemocných pristúpilo k Večeri Pánovej 9 mužov a 44 žien. Pozitívom pre nás je nárast počtu komunikantov, ako aj záujem dať si prislúžiť túto sviatosť v nemocniciach a domovoch.

Večera Pánova je v našom zbore prisluhovaná každú poslednú nedeľu v mesiaci. Okrem toho počas slávností a sviatkov. Podľa počtu komunikantov je vidieť, že mnohí členovia a návštevníci nášho cirkevného zboru túto možnosť aj často využívajú.

 

7. Pohreby

V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore pochovaných 46 ľudí, z toho  22 mužov a 24 žien. V tejto kategórii sme opäť zaznamenali nárast, ktorá však podľa môjho názoru súvisí skôr s lepšou informovanosťou o možnostiach cirkevného pohrebu a dostupnosťou farského úradu. Pohreby vykonávame v krematóriu, Ružinovskom cintoríne, na cintoríne v Slávičom údolí, na Martinskom cintoríne, v rozlúčkovej miestnosti Piety, na prievozskom, biskupickom a sporadicky aj na iných bratislavských aj mimo bratislavských  cintorínoch, ako aj v chráme Božom.

 

8. Pastorálna starostlivosť

Pastorálnu starostlivosť sme v našom cirkevnom zbore zabezpečovali rôznymi formami v súlade s potrebami zboru ako aj jednotlivých členov, či nečlenov (Centralizovanie operačných výkonov do Bratislavy). V ponuke týždňových aktivít zboru sú aj hodiny určené pre záujemcov o pastorálne rozhovory na fare. Okrem toho sú to návštevy v domácnostiach, rozhovory vedené pri rôznych iných príležitostiach, rozhovory v súvise s kazuáliami, pri príprave na krst, konfirmáciu a sobáš, rozhovory pred a po pohrebe. Okrem toho sem patria návštevy starších a menej mobilných ľudí v domovoch dôchodcov, v hospicoch, LDCH a v nemocniciach. Posledne spomenuté pastorálne rozhovory sú často spojené s prislúžením Večere Pánovej. Opäť aj tento rok konštatujem, že v našom zbore stále v  mnohých prípadoch pretrváva stav, kedy absentuje požiadavka veriacich o pastorálnu návštevu v domácnostiach. Omnoho častejšie sú návštevy na fare, či v nemocniciach. V budúcnosti sa rysuje aj možnosť vykonávania pastorálnych návštev v nemocniciach a LDCH se. Bc. Evou Bunčákovou.

Opäť vás chcem aj z tohto miesta poprosiť o to, aby ste nám sprostredkovali informáciu o tom, že je člen/členka nášho zboru v nemocnici, či v inom zariadení, poprípade doma na lôžku. Aj vďaka vašim informáciám tak budem môcť ja osobne, alebo sestra farárka, alebo iný farár/farárka, navštíviť našich nemocných a prislúžiť im aj sviatosť Večere Pánovej.

 

9. Zasadnutia presbyterstiev

V minulom roku sa uskutočnili 3 zasadnutia celozborového presbyterstva. Chcem všetkým presbyterom z tohto miesta poďakovať za ich pôsobenie a činnosť v orgánoch cirkevného zboru ale aj za ich účasť na zborových brigádach, či iných (napr. reprezentačných) aktivitách cirkevného zboru. Verím že sa každý zapojil v tom v čom dokázal zboru napomôcť.

Prejavom našej dobrej spolupráce boli aj neformálne stretnutia pri opekaní v záhrade chrámu Božieho, či oslavách životných jubileí.

 

9. 1. Brigády

            V koordinácii zborového presbyterstva boli aj zborové brigády. Počas roka ich bolo hneď niekoľko rozsahom menších, či už plánovaných, alebo vynútených aktuálnou situáciou. Na týchto brigádach sa zúčastnilo viacero dobrovoľníkov, za čo im srdečne ďakujem.

 

10. Zborový archív a knižnica

Archívne materiály sú predpisovo uložené a práca s nimi je prehľadná. Miestnosť vo veži je upravená a umožňuje návštevy, či výskum, pravda nie v zimnom období. Náš archív spĺňa stanovené podmienky a v mnohom predčí archívy ostatných cirkevných zborov.

 

11. Evidencia členov cirkevného zboru

V minulom roku sa do nášho cirkevného zboru prihlásilo a prisťahovalo 43 nových členov a oficiálne sa odhlásili 3 členovia. Celkový počet evidovaných členov nášho cirkevného zboru k 31.12. 2011 bol 2071. Na tomto poli nás čaká ešte práca s kompletizovaním kartotéky členov cirkevného zboru. Na druhej strane musím vyjadriť spokojnosť so vzorným nahlasovaním sa nových členov, ako aj s ich plnením si povinností člena cirkvi a cirkevného zboru. Osobitnou kapitolou je platba cirkevného príspevku, pri tejto položke máme ešte obrovské rezervy.

 

12. Vnútromisijné aktivity

Je dôležité, aby sme si rozsah tejto práce v našom cirkevnom zbore uvedomili a aby ste ho prijali aj ako pozvanie začleniť sa do niektorého spoločenstva, ktoré bude Vám, alebo Vašim najbližším vyhovovať a bude Vám blízke. Pamätajme na to, že cirkevný život evanjelika nekončí hlavnými nedeľnými Službami Božími.

           

12. 1. Detské služby Božie / detská besiedka

Oficiálne prihlásených je 14 detí, celkovo sa aktivít zúčastňuje 28 nám známych  detí vo veku od 2 do 13 rokov. Priemer na stretnutie bol 5 detí. Pri vyučovaní sa striedali sestra Elena Megová, Zdenka Muráňová, Hana Hromníková, Eunika Megová, Anna Klaudínyová, (ako aj ja osobne) za čo im právom patrí srdečná vďaka. Od nového školského roku koordinuje a vedie detskú besiedku se. Hajská.

Pozitívom je konsolidácia počtu prihlásených detí, a aj mierny nárast v účasti, ktorý však zatiaľ nekorešponduje so skutočným počtom detí v zbore. Deti vystupovali so svojim programom v chráme Božom a aj vo filiálke Most počas Vianoc (rekordná účasť), Veľkej noci, na pamiatku reformácie. Ani tento rok nechýbal mikulášsky večierok, novinkou bol karneval pre deti. Stretávanie sa detí býva v nedeľu o 10 hodine súbežne s HSB, mimo prázdnin a výročných, či iných sviatkov. Okrem toho sa niektoré z detí zúčastnili detského tábora na Myjave.

 

12. 2. Výučba náboženstva

Náš cirkevný zbor začal vyučovať náboženstvo na týchto nových školách: ZŠ Kulíškova, ZŠ Jelačičova, ZŠ Košická a na gymnáziách Novohradská a Metodova.  Vyučovanie prebieha v zborovom dome aj v stredu o 17:00 mimo času školských prázdnin – no túto možnosť využilo jedno dieťa. Okrem toho prebieha ešte výučba náboženstva na základnej škole na Drieňovej ul. Ostredkovej ul. a taktiež na Mierovej ul.

Napriek počtu vymenovaných škôl vyučujeme do 35 detí. Toto pôsobenie na školách je časovo veľmi náročné, rozvrhy a delenie detí nám tento proces sťažujú, nehovoriac že na polovici škôl absentuje zmluva, či dohoda o vykonaní práce. Na ZŠ Kulíškovu som chodieval kvôli reálne chodiacim 6 deťom tri dni do týždňa. Tak sa stáva že v istých pravidelných časových intervaloch nie je ani jeden z duchovných na farskom úrade – čo je veľmi citlivo vnímaný problém. Pri ďalšom náraste počtu škôl (čo je našou stálou snahou) budeme musieť vážne uvažovať o funkcii zborového katechétu, alebo administratívnej pomocnej sile.

Chcem ešte na tomto mieste vyzvať všetkých Vás, ak viete o deťoch ktoré by mali chodiť na evanjelické náboženstvo, aby ste o tejto možnosti informovali ich rodičov, prípadne starých alebo krstných rodičov. O každé evanjelické dieťa na každej základnej škole v našom zbore sa vieme a chceme duchovne postarať, ale potrebujeme na to najmä vašu aktivitu a pomoc.

Deti z náboženstva pod vedením se. farárky úspešne reprezentovali náš cirkevný zbor na seniorátnej biblickej olympiáde v Modre.

 

12. 3. Výučba katechumenov a konfirmandov

V súčasnosti sa na konfirmáciu pripravujú v prvom ročníku 2 a v druhom 3 konfirmandi/ky. Máme počas roka aj vyučovanie dospelých konfirmandov, o ktoré vďaka Pánu narastá záujem oproti posledným rokom. Vyučovanie býva vo štvrtok o 17:00, pričom pred konfirmáciu sa stretávame častejšie. V posledných rokoch býva v období apríla a mája víkendové sústredenie konfirmandov a katechumenov s cieľom prakticky ich pripraviť na konfirmáciu a kresťanský život po nej. Hodláme sa tejto aktivity zúčastniť v tomto, ako aj v budúcom roku.

Dovoľte mi aj v tejto súvislosti, čo najsrdečnejšie sa poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli v uplynulom roku na prácu a rozvoj týchto aktivít nášho cirkevného zboru, či už to bolo formou financií, vecných darov, alebo inej nezištnej pomoci.

 

12. 4. Dorast a konfirmačný dorast

Toto spoločenstvo zaznamenalo úbytok počtu členov aj stretnutí. Práca s týmito mladými ľuďmi je komplikovaná a náročná. Táto generácia mladých sa mi javí tak, ako keby nemala o nič záujem. Prakticky neexistuje aktivita, ktorou by sme ich dlhodobejšie zaujali a získali tak nových členov. To všetko súvisí aj s nízkymi počtami detí na konfirmácii. Títo mladí ľudia sa však v peknom počte zúčastnili víkendovky v Častej. Okrem toho nás potešila účasť na INSIDE klube konanom u nás (13.5.), kde účasť bola cez 50 mladých ľudí.

 

12. 5. Mládež

Biblická hodina mladých (BHM) je aktivitou nášho cirkevného zboru určenou pre mladých ľudí (nielen vekom) z nášho cirkevného, ale aj z iných cirkevných zborov veľkej Bratislavy vo veku od 19 do 30 rokov. Mladí reprezentovali náš zbor na seniorátnej športovej olympiáde v Trnave, kde vyhrali vo futbale a vo volejbale. Zúčastnili sme sa aj a na dištriktuálnom kole v Hnúšti. Pripravili sme mikulášsky večierok pre deti, karneval ako aj vianočnú výzdobu ZD. Pokračovali sme v návštevách a vystupovaniach s programami v domove dôchodcov na Sklenárovej ulici a v chráme Božom.

 

12. 6. Biblická hodina

Biblická hodina dospelých býva v pravidelnom čase v stredu o 18:00 v zborovom dome. Stretnutia nad štúdiom písma s výkladom spojené s diskusiou prítomných sú vedené br. farárom, alebo sestrou farárkou. Pozývame Vás medzi seba, nech spoločne rozšírime naše rady.

 

12. 7. Podvýbor pre vonkajšiu komunikáciu

V našej pôsobnosti bola aj koordinácia príprav stretnutí po službách Božích spojených s občerstvením, ktoré sú vždy v druhú nedeľu v mesiaci mimo výročných sviatkov a letných prázdnin. Ďakujem br. Viktorovi Kolárikovi za spravovanie našej internetovej stránky a sestre farárke za redigovanie zborového infolistu, ako aj všetkým participantom na jeho množení a distribúcii.

12. 8. Spoločenstvo evanjelických žien – SEŽ

Toto spoločenstvo koordinuje sestra farárka. Naše sestry organizovali  stretnutie žien veľkej Bratislavy, ktoré sa v našom zbore konalo 4. septembra. Taktiež sa zúčastňujú spomínanej aktivity na pôdach iných cirkevných zborov. Okrem toho sestry pomáhajú pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí v našom zbore, ako aj pri prípravách občerstvenia. Vážime si ochotu našich sestier prispieť prácou, či napečením rôznych koláčov, či zákuskov k dôstojnému priebehu podujatí v našom zbore.

 

13. Marta-SZD – stanica zborovej diakonie

V našom cirkevnom zbore funguje aj Marta-SZD, ktorá je stanicou zborovej diakonie. O Jej pôsobení budete počuť v samostatnej správe. Činnosť zborovej diakonie s pôsobnosťou na celú Bratislavu nám robí veľkú radosť a sme hrdí, že ju v našom zbore máme.

Aj z tohto miesta ďakujem všetkým ochotným pracovníčkam, ktoré pod vedením sestry Ehnovej vykonávajú kvalitnú prácu v sociálnej oblasti pôsobenia nášho cirkevného zboru.

 

Záver

Bratia a sestry, v predchádzajúcich riadkoch som sa zameral na zmapovanie duchovných aktivít nášho cirkevného zboru a pokúsil som sa vymenovať všetky udalosti a aktivity, koncerty, brigády, tábory a výlety, ktoré sa v našom zbore uskutočnili. Nestalo by sa tak bez ochoty iných.

Preto sa chcem všetkým ochotným a horlivým bratom a sestrám za ich prácu poďakovať. Pre mnohých z Vás sú to ročne desiatky hodín práce. Často krát práce, ktorú iní veľmi nevidia a preto ani nevedia oceniť. Prosím Vás preto o zhovievavosť a zároveň a vytrvanie a pokračovanie v tejto práci.

Bratia a sestry, rok 2012 bude rokom, v ktorom by sme chceli zvládnuť ďalšie náročné úlohy, ešte máme mnoho rezerv (ďalšie školy, spevokol). Ako vždy sú pred nami aj investičné projekty s cieľom pozdvihnúť úroveň zboru aj po hospodárskej stránke (kotolňa, napojenie osvetlenia na VO, úprava fary, malovanie).

Rok 2012 bude rokom kedy si pripomenieme 85. rokov od posviacky nášho chrámu Božieho. Chceme si túto udalosť a históriu s ňou spojenú patrične pripomenúť a dôstojne ju osláviť. Verím, že s Božou pomocou aj v tomto roku vykonáme kus dobrej a poctivej práce na budovaní spoločenstva Pánovej vinice v našej parochii.

 

SOLI DEO GLORIA

 

 

 

 

V Bratislave – Prievoze,                                                         Mgr. Norbert Hajský, PhD.

dňa 22. januára 2012                             L. S.                                   zborový farár

 Stiahnuť Výročnú kňažskú správu za rok 2011

Comments are closed.