Osvetlenie fasády chrámu Božieho a kostolného areálu

    cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na slovensku bratislava – prievoz     

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(Tmobile) 0911 / 40 10 95  (Orange) 0917 / 53 23 43  (O2) 0904 / 844 103  02 / 20 79 57 70

ecavprievoz@pobox.sk

IČO: 31784283

www.ecavprievoz.sk

č. ú: 262 818 0261 / 1100

DIČ: SK 2022112070

VÝZVA

Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

na dodanie služieb s názvom

„Osvetlenie fasády chrámu Božieho a kostolného areálu “.

 

1. Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:

Názov:  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Sídlo:    FÚ CZ ECAV na Slovensku, Bratislava – Prievoz. Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

IČO:  3178 4283

Telefón: 02 / 20 79 57 70,  0911 / 401 095, 0917 / 532 343

Fax:  –

Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Hajský, PhD. – štatutár

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk

 

2. Typ zmluvy:  zmluva na dielo

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Areál kostola CZ ECAV na Slovensku, Bratislava – Prievoz Radničné nám. 6, 821 05 Bratislava

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Zhotovenie elektrického systému osvetlenia fasády kostola a priľahlého areálu.

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť

 

6. Variantné riešenie: Variantné riešenia sa nepripúšťajú

 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 9. 12. 2011

 

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Dňa 30. 11. 2011   do 12:00 hod.

– Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne  na tú istú adresu.

– Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

– Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu  v EUR vrátane  DPH.

 

9. Podmienky financovania: Dodávateľovi   sa   neposkytne   preddavok. Predmet zákazky  sa  bude  financovať formou  bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr  5 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

 

10. Požadované doklady: doklad o oprávnení dodávať službu

 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: cena  v EUR s DPH, lehota dodania a realizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

                                                                                                            štatutár

Comments are closed.