Informačný list Január 2019

január 10th, 2019

Január 2019

V Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem.  Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.  Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda.  A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny. (evanjelim podľa Matúša)

 

Rozpis služieb Božích

  1. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom

Hlavné služby Božie 

10:00

Nešporné služby vo filiálke Most                                                                                 

12:15

Večerné služby Božie

17:00

 

  1. 1. I. Nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 

10:00

Detská besiedka

10:00

Nešporné služby v RDS Sklenárova                                                                                           

14:00

Večerné služby Božie

17:00

 

 

  1. 1. II. Nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie 

10:00

Detská besiedka

10:00

Nešporné služby v RDS Sklenárova                                                                                           

14:00

Večerné služby Božie

17:00

 

  1. 1. III. Nedeľa po Zjavení

Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 

10:00

Detská besiedka

10:00

Nešporné služby v RDS Sklenárova                                                                                           

14:00

Večerné služby Božie

17:00

 

— oznamy —

KONFIRMAČNÁ VÝUČBA DOSPELÝCH: Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

— dávame do pozornosti —

 

Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane za rok 2018

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

 

 

 

 

 

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

BVS

33, 43

ZSE elektrina

86, 44

SPP

701,00

UPC

36, 90

Toner

24, 00

Adventné vence

90, 68

Tvorivé dielne

40, 87

Mikulášske balíčky

59, 70

Vianočné balíčky

95, 20

Celocirkevná ofera

59, 45

Žiarovky

24, 00

Čistiace prostriedky

9, 23

Poplatky banka

7,00

Cestovné

21, 35

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery

359, 01

 

Ofery Most

 

Cirkevný príspevok

75, 00

 

Milodary

1116, 78

 

Knihy, časopisy

130, 90

 

Zbierka na SZD Marta

76, 90

 

Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku

28, 60

 

         

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

— úradné hodiny —

Pondelok

Úradná administratíva

Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ

Utorok

10:00 – 11.30

Vyučovanie náboženstva na ZŠ

Streda

Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ

16:00 – 17:00

Štvrtok

Úradná administratíva

Pastorálne návštevy

Piatok

Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ

15:30 – 17:00

Sobota

 

 

Nedeľa

9:30 – 9:55*

16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

Krátke oznamy

 

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

OZNAM BHD: Biblická hodina bude od decembra bývať v stredu o 16:00.

 

POKLADNIČKA NA „MARTU“: Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých

streda

16:00

Vyučovanie katechumenov

piatok

16:00

Vyučovanie konfirmandov

piatok

16:00

Stretnutie konfirmačného dorastu

piatok

16:45

Stretnutie „Porastu“

piatok

18:00

Detská besiedka v zborovom dome

nedeľa

10:00

Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB)

nedeľa

11:00

Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole

nedeľa

9 :30

Pastorálne poradenstvo

dohodou

 

Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)*

dohodou

 

               *v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70  

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261                                                                      

Služby Božie počas vianočných sviatkov v Bratislave – Prievoze

december 17th, 2018

Chrám Boží na Radničnom námestí 6.

24. 12. 2018 Štedrý večer

Ružinovský dom seniorov – Sklenárova ulica 13:00
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

25. 12. 2018   1. slávnosť vianočná

Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou 12:15
Večerné služby Božie 17:00

26. 12. 2018   2. slávnosť vianočná

Hlavné služby Božie 10:00

30. 12. 2018 Nedeľa po Vianociach

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 12. 2018 Záver občianskeho roka

Večerné služby Božie 17:00

1. 1. 2019   Nový rok, Obrezanie Krista Pána

Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00

6. 1. 2019   Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

Informačný list December 2018

november 27th, 2018

December 2018– Nový rok 2019

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.  (Evanjelium podľa Lukáša) Read the rest of this entry »

Informačný list November 2018

október 31st, 2018

November 2018

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu.  Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.  Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu: V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok: A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal: Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť (Evanjelium podľa Matúša)

  Read the rest of this entry »