Informačný list Júl 2010

Zborová kronika

1. 5. – 31. 5. 2010

Krsty:                        Zuzana Borovská

Martin Uhrík

Branislav Páleník

Konfirmácia:           9. 5. 2010 boli konfirmovaní 4 chlapci

a 2 dievčatá

Sobáše:                     Juraj Kubis a Ivana Kováčová

Pohreby:                   Mária Labajová rod. Labajová

Oľga Zábojníková rod. Blahová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky – o jubileách či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Pastorálne poradenstvo* piatok 17:00
Biblická hodina dorastu a mládeže piatok 18:00

*V prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

(pevná) 02 / 20 79 57 70    (t-mobile) 0911 / 40 10 95

(orange) 0917 / 53 23 43  (o2) 0904 / 844 103

e-mail: hajsky@fevth.uniba.sk mazarova@fevth.uniba.sk ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Júl  2010

Pevné je moje srdce, Bože, pevné je srdce moje; spievať a hrať Ti budem. (Ž 57, 8)

Služby Božie v našom zbore

4. 7. 2010   5. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

5. 7. 2010   Sviatok Cyrila a Metoda

Hlavné služby Božie 10:00

11. 7. 2010   6. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

18. 7. 2010   7. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:30
Večerné služby Božie 17:00

25. 7. 2010   8. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Zbierka

Bratia a sestry,

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku vyhlásili 4. 6. 2010 oferu na pomoc obetiam povodní na Slovensku.

V tejto súvislosti sa na vás obraciame v duchu kresťanskej lásky a solidarity s prosbou, ak vám to vaše finančné možnosti dovolia, o podporu  našim bratom a sestrám, ktorí boli v uplynulých dňoch ťažko postihnutí záplavami.

Vaše finančné dary posielajte na účet: 443012/0200

Variabilný symbol: 662044

Peňažný ústav: VÚB, a. s. Bratislava

Finančné prostriedky budú použité pre cirkevné zbory

a ich členov na zmiernenie škôd vzniknutých následkom povodní.

Detská besiedka

Počas letných prázdninových mesiacov detská besiedka v zborovom dome nebýva. Na všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov sa tešíme opäť v septembri.

Biblická hodina dospelých

Počas letných mesiacov – júl, august – biblická hodina dospelých v zborovom dome nebýva. Budeme sa tešiť ak si cestu k nám nájdete opäť v septembri.

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar, priamo bratovi pokladníkovi. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Platba cirkevného príspevku – dane

Upozorňujeme všetkých členov nášho cirkevného zboru, ktorý ešte nezaplatili povinný cirkevný príspevok za rok 2009, že tak môžu urobiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích.

Milodary

Obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2010

Cirkevný príspevok 135,00
Ofery 222,87
Knihy, časopisy 43,60
Milodary 360,00
Príjmy spolu: 761,47

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok
Utorok 10:00 – 12:00
Streda 10:00 – 12:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Piatok 17:00 – 18:00
Sobota
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Comments are closed.