Informačný list December 2017

             Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave.  Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.  I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. (Mt 2, 4-7)

Rozpis služieb Božích

 1. 12. I. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 program Serafín 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. III. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. III. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. IV. nedeľa adventná – Štedrý deň
Hlavné služby Božie 10:00
RDS Sklenárova ulica 13:00
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00
 1. 12. I. slávnosť vianočná
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most s VP 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. II. slávnosť vianočná
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 12. Nedeľa po Vianociach – Záver občianskeho roku
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 1. Obrezanie Krista Pána – Nový rok
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
 1. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
 1. 1. 1. Nedeľa po Zjavení
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • stretnutie žien veľkej bratislavy

V nedeľu 3. Decembra bude stretnutie sestier o 13:00 v kostole v Dúbravke. Na tému Lutherov prínos k výkladu žalmov bude prednášať doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. Hudbou poslúži hudobná skupina Evanjelickej spojenej školy z Martina. Je možnosť spoločného obeda, ktorý bude o 12.00 hod. v reštaurácii Luvra, pri kostole v Dúbravke, cena je 3.50€.

 • adventné tvorivé dielne

V sobotu 2. 12. o 17:00 v zborovej sieni bude už tradičné vyrábanie adventných vencov. Materiál poskytneme. Je pripravené aj občerstvenie.

 • mikulášsky večer pre deti

V sobotu 9. 12. O 17:00 bude v zborovom dome program pre deti pri príležitosti Mikuláša.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
SPP 645,00
UPC 33, 60
Poplatky TB 7, 00
Prenájom drvičky konárov 70, 00
CD nosiče na nahrávku spevokolu Serafín 33, 72
Literatúra pre CZ 102, 60
Služby bezpečnostného technika 36, 00
Pohostenie a obed pre hostí pri 90. kostola 363, 21
Kredit 10, 00 Kvety 12, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 561, 60
Cirkevný príspevok 100, 00
Milodary 1100, 00
Knihy, časopisy 102, 75
Zbierka ICHTHYS 500 25, 00
Zbierka na SZD Marta 89, 70
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 35, 55

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

 1. 10 – 31. 10. 2017

Pohreby: Alžbeta Bukováczová,

Milota Homoľová

Krsty: Adriána Zehnálková

            Adrián Zehnálek

Krátke oznamy

BRIGÁDA V ZÁHRADE: v sobotu 2. 12. organizujeme brigádu v kostolnej záhrade, ako aj v kostole pred slávnostným službami Božími. Začíname o 9.00 a každý je srdečne vítaný.

 

SÚSTREDENIE SPEVOKLU SERAFÍN: v sobotu 2. 12. od 15:30 bude prebiehať sústredenie spevokolu s prenocovaním na fare. Deti poslúžia piesňami na HSB v 1. Adventnú nedeľu.

 

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

Pravidelné aktivity v rámci týždňa – prázdniny

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.