Informačný list November 2017

november 8th, 2017

Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Ajhľa, prichádza! – vraví Hospodin mocností. Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh!  Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete; Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sa ma – vraví Hospodin mocností. (Malachiáš 3, 1-5)

Rozpis služieb Božích

 1. 11. 21. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 11. 3. nedeľa pred koncom cirkevného roku
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 11. Predposledná nedeľa v cirkevnom roku
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 11. Posledná nedeľa v cirkevnom roku
Hlavné služby Božie  VP 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

— oznamy —

 

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • stretnutie žien veľkej bratislavy

V nedeľu 12. novembra bude stretnutie sestier o 15:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Na temu: REFORMÁCIA A VYTVARNÉ UMENIE   bude prednášať sestra Janka Krivošová Srdečne pozývame, nebude chýbať občerstvenie.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

  

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

 

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
SPP 645,00
UPC 33, 60
Poplatky TB 7, 00
Zájazd do Wittenbergu 2193, 50
Rámiky na fotografie 8, 77
Poistenie majetku 548, 72
Ofera na SLZ 2017 59, 95
Cestovné 24, 10 Poštové služby 12, 00

Príjmy  (základný prehľad)

Platba za výlet do Wittenbergu 1400, 00
Ofery 254, 20
Cirkevný príspevok 70, 00
Milodary 510, 00
Knihy, časopisy 72, 50
Zbierka ICHTHYS 500 13, 50
Zbierka na SZD Marta 67, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 30, 50

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

— oznamy —

 

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • stretnutie žien veľkej bratislavy

V nedeľu 12. novembra bude stretnutie sestier o 15:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Na temu: REFORMÁCIA A VYTVARNÉ UMENIE   bude prednášať sestra Janka Krivošová Srdečne pozývame, nebude chýbať občerstvenie.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

 

Seniorálny deň Bratislavského seniorátu – misijné podujatie k 500. výročiu reformácie

október 3rd, 2017

15. október 2017

Účastníci sú vítaní už od 8. 30 h v kultúrnom dome, kde bude pripravené občerstvenie. Duchovní sa
schádzajú na fare, odkiaľ pôjdu v sprievode do kostola. Read the rest of this entry »

Informačný list Október 2017

september 28th, 2017

Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej,  ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,  ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. (R 3, 21-26)

Rozpis služieb Božích

 1. 10. 16. nedeľa po Trojici
Slávnostné služby Božie – 90. rokov kostola 10:00
Stretnutie žien v zborovom dome 15:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. 17. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. Sobota
Nešporné služby Božie vo filiálke Mosť 10:00
 1. 10. 18. nedeľa po Trojici
Seniorátny deň v Modre – Kráľovej od 9:00 do 17:00
 1. 10. 19. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. 20. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. 2017 Pamiatka reformácie – 500. výročie
Slávnostné služby Božie 10:00
 1. 11. 2017 Pamiatka zosnulých
Večerné služby Božie 17:00

Read the rest of this entry »