Informačný list Február 2017

február 2nd, 2017

K Tebe volám, Hospodine, moja skala, neodmlčuj sa mi, aby som pre Tvoje mlčanie nebol podobný tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj hlas môjho úpenia, keď volám k Tebe o pomoc, keď dvíham ruky k veľsvätyni Tvojho chrámu! Nestrhuj ma s bezbožnými a s páchateľmi neprávosti, ktorí vľúdne hovoria s blížnymi, lež nešľachetnosť majú v srdci. Odplať im podľa ich skutkov a podľa ich zlých činov, odplať im podľa diela ich rúk, odmeň ich podľa zásluhy! Lebo nechápu skutky Hospodinove, ani diela Jeho rúk. Zborí a nevystaví ich. Požehnaný je Hospodin, lebo vyslyšal hlas mojich úpení. Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou. (Žalm 28, 1-7)

Rozpis služieb Božích

  1. 2. 2. Posledná nedeľa po Zjavení
Hlavné služby Božie 10:00    
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15  
Večerné služby Božie 17:00  

 

  1. 2. nedeľa Deviatnik
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 2. nedeľa po Deviatniku
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15  
Večerné služby Božie 17:00  

 

  1. 2. nedeľa Predpôstna
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

Read the rest of this entry »

Informačný list Január 2017

január 13th, 2017

 

Ajhľa, Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí.Lebo viera nie je daná všetkým. Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne; ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať. Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!  (2 Tes 2, 1-10) Read the rest of this entry »

Služby Božie počas vianočných sviatkov 2016 v Bratislave – Prievoze

december 14th, 2016

Chrám Boží na Radničnom námestí 6.

 

 

  1. 12. 2016 Štedrý večer
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2016 1. slávnosť vianočná
Slávnostné služby Božie s v Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most s Večerou Pánovou 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 12. 2016 2. slávnosť vianočná
Hlavné služby Božie 10:00

 

  1. 12. 2016 Záver občianskeho roka
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 1. 2017 Nový rok, Obrezanie Krista Pána
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00


  1. 1. 2017 Zjavenie Krista Pána mudrcom – Epifánia
Hlavné služby Božie 10:00