Informačný list December 2019

December 2019– Nový rok 2020

Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.  (Evanjelium podľa Matúša)

Rozpis služieb Božích

 1. 12. I. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Spevokol Serafín 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v DD Pivonková 15:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 12. II. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 12. III. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova VP 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 12. IV. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Príhovor – zapálenie adventnej sviece-DK Ružinov 16:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 12. Štedrý večer
RDS Sklenárova ulica (Vianočný príhovor) 13:30
Štedrovečerné služby Božie – s programom 15:00
Štedrovečerné služby Božie 17:00

 

 1. 12. I. slávnosť vianočná
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most s VP 12:15

 

 1. 12. II. slávnosť vianočná
Hlavné služby Božie 10:00

 

 1. 12. Nedeľa po Vianociach
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 12. Záver občianskeho roku
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 1. Obrezanie Krista Pána – Nový rok
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00

 

 1. 1. Nedeľa po Novom roku
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom
Hlavné služby Božie 10:00

— oznamy —

 • zasadnutie presbyterstva

Zasadnutie zborového presbyterstva spojené s predvianočnou kapustnicou bude vo štvrtok 19.  decembra o 18:00 v zborovom dome

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

BVS 51, 28
ZSE elektrina 89, 94
SPP 603,00
UPC 36, 90
Svadobný dar od CZ 500, 00
Koľko lásky sa zmestí…(diakonický projekt) 500, 00
Poplatky banka 10,00 Iné (kvety) 36, 10

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 410, 00
Ofery Most
Cirkevný príspevok 110,00
Milodary 1120, 00
Knihy, časopisy 36, 60
Zbierka na SZD Marta 109, 00
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 46, 25

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 15:30 – 16:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

OZNAM BHD: Biblická hodina s kapustnicou bude v stredu 18. 12. o 16:00.

 

POKLADNIČKA NA „MARTU“: Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

KONFIRMAČNÁ VÝUČBA DOSPELÝCH: Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 16:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9 :30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.