Informačný list Máj 2009

infolist_Maj-2009

Zborová kronika

1. 3. – 31. 3. 2009

Krsty:

Petra Šimuničová, dňa 29. 3. 2009

Pohreby:

Božena Rybová, 71 r.

Alžbeta Kollárová, 88 r.

Zuzana Feješová, 94 r.

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační ak nás budete informovať cestou mailu, osobne, alebo telefonicky o jubileách, či už vašich, alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť ako sa podeliť o radosť z Božej milosti.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok 10:00-13:00
Utorok 16:30-19:00
Streda 17:00-19:00
Štvrtok
Piatok 17:00-19:00
Sobota
Nedeľa 9:30-10:00* 16:30-17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Kontakty – Redakčná rada

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

( 02 / 20 79 57 70    ) 0910 / 40 10 95    ) 0917 / 53 23 43

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Infolist Bratislava - Prievoz

Máj  2009

Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky;
úprimní uvidia Jeho tvár.

(Žalm 11, 7)

Služby Božie v mesiaci máj 2009

3. 5. 2009 III. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka v ZD 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné služby Božie 17:00

10. 5. 2009 IV. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka v ZD 10:00
Nešporné služby Božie v domove seniorov 14:00
Večerné služby Božie 17:00

17. 5. 2009 V. nedeľa po Veľkej noci

Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka v ZD 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné služby Božie 17:00

21. 5. 2009 Vstúpenie Krista Pána na nebo

Večerné služby Božie 17:00

24. 5. 2009 Nedeľa po Vstúpení

Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka v ZD 10:00
Večerné služby Božie 17:00

31. 5. 2009 I. slávnosť svätodušná – slávnosť konfirmácie

Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou -konfirmácia 10:00
Večerné služby Božie 17:00

1. 6. 2009 II. slávnosť svätodušná

Hlavné služby Božie 10:00

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva v ZD utorok 16:30
Vyučovanie katechumenov utorok 17:15
Vyučovanie konfirmandov utorok 17:45
Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Biblická hodina mládeže utorok 19:00
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Konfirmačný dorast* štvrtok 17:00
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Detská besiedka

Pozývame všetky deti vo veku od 3 do 13 rokov na detskú besiedku. Začiatok besiedky je o 10:00 a končí zároveň so službami Božími.

Biblická hodina dospelých

Každú stredu mimo sviatkov a letných mesiacov býva o 18.00 v zborovom dome biblická hodina pre dospelých. Srdečne Vás pozývame na posedenie pri výklade slova Božieho a na diskusie o aktuálnych témach v cirkvi a spoločnosti.

Návštevy chorých a prisluhovanie večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť večere Pánovej. Informujte prosím brata farára, alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Udalosti v uplynulom období

1. 3. – 31. 3. 2009

v  Dňa 28. 2. 09 sa uskutočnil seniorálny konvent v Bratislave na legionárskej ulici.

Dávame do pozornosti

v  V dňoch 18 až 25. mája sa brat farár Norbert Hajský zúčastní spolu s ďalšími presbytermi nemeckého evanjelického Kirchentagu v Brémach. Z tohto dôvodu nebude v tomto týždni prebiehať vyučovanie náboženstva a ani iné týždňové aktivity. V prípade pohrebu sa obráťte na CZ Bratislava, alebo CZ Bratislava – Rača.

v  V soboty 16. 5. a 23. 5. 2009 bude v chráme Božom brigáda rodičov konfirmandov. Ide o tradičné upratanie a vyzdobenie nášho stánku Božieho pred touto slávnosťou.

v  V soboty 16. 5. a 23. 5. 2009 bude brigáda v záhrade chrámu Božieho, ako aj vo veľkej fare. Prosíme všetkých ochotných o účasť.

v  Slávnosť konfirmácie bude na Svätodušnú nedeľu 31. 5. 2009 o 10:00.

Milodary

Obdobie od 1. 3. do 31. 3. 2009

Cirkevný príspevok

269

Milodary

355

Ofery

533,92

Knihy, časopisy

34,5

Mládež

8,95

Milodar – kúrenie

30

Príjmy spolu:

1231,37

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok poprípade milodar priamo pani pokladníčke. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Comments are closed.