Informačný list Október 2016

Zborová kronikaruza-bw

 1. 8. – 31. 8. 2016

Pohreby: Dršková Mária   

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

Poďakovania:

 • Predsedníctvo cirkevného zboru ďakuje br. Ing. Dušanovi Havaldovi za pôsobenie vo funkcií kurátora, ako aj presbytera v našom cirkevnom zbore.
 • V nedeľu 21. augusta sme si pripomenuli 89. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho. Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli občerstvením.

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafin (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – Zborový dom nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

 

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

 • Október 2016

Lebo takto mi riekol Hospodin: Ako vrčí nad svojou korisťou lev a levíča, proti ktorému zvolajú množstvo pastierov, ale nezľakne sa ich hlasu a nestiahne sa pred ich hučaním, tak zostúpi Hospodin mocností bojovať na vrchu Sion a na jeho pahorku.  Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.  Navráťte sa k Tomu, od ktorého Izraelci hlboko odpadli,  lebo v ten deň každý zavrhne svojich strieborných a zlatých bôžikov, ktoré vám vaše ruky zhotovili na hriech. (Iz 30, 4-7)

 

Rozpis služieb Božích

 1. 10. Poďakovanie za úrody
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. XX. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. XXI. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. XXII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. XXIII. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 10. Pamiatka reformácie
Večerné služby Božie 17:00
 1. 11. Pamiatka zosnulých
Hlavné služby Božie 10:00

— oznamy —

 • konfirmačná výuka

Aj tento rok môžete na vyučovanie, ktoré prebieha na fare prihlásiť vaše deti, ktoré dovŕšili 12 rokov. Vyučovanie prebieha v piatok na farskom úrade. Individuálne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 2. 10. 2016 o 15.00. Stretnutie bude prebiehať v cirkevnom zbore Bratislava – Staré mesto. Bližšie informácie budú v pokázňových oznamoch.

 • vyučovanie náboženstva na školách

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť deti na vyučovanie náboženstva priamo na škole. Vyučujeme na týchto školách: ZŠ Drieňová, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, ZŠ Podzáhradná, ZŠ Košická, ZŠ Kulíškova, ZŠ Bieloruská, SZŠ Vlčie Hrdlo, Gymnázium Metodová, Gymnázium Novohradská. Okrem toho prebieha aj vyučovanie na farskom úrade. Môžete žiadať v súčinnosti s br. farárom o vyučovanie aj na tu neuvedených školách.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 • nápadovník

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 • Evanjelické lýceum, pracovisko Palisády 57, Bratislava, hľadá kvalifikovaného/ú učiteľa/ľku anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 1.9.2016. Záujemcovia sa môžu hlásiť na riaditel@evlyceum.sk, príp. na 0911 913 667 alebo 0911 956 170

 

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2015, 2016 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 26, 54
BVS voda 53, 50
ZSE elektrina 101, 40
SPP 600,00
UPC 33,60
Cestovné a kvety (súhrn za mesiac) 22, 72

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 246, 00
Cirkevný príspevok 70, 00
Milodary 150, 00
Knihy, časopisy 26, 00
Zbierka na SZD Marta 103, 30
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 13, 70

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Stiahnuť Informačný list Október 2016

Comments are closed.