Výročná kňazská správa za rok Pána 2010

cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na slovensku bratislava – prievoz


Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Tmobile 0911 / 40 10 95

Orange 0917 / 53 23 43

O2 0904 / 844 103

02 / 20 79 57 70

ecavprievoz@pobox.sk

IČO: 31784283

www.ecavprievoz.sk

č. ú: 262 818 0261 / 1100

DIČ: SK 2022112070

Výročná kňazská správa za rok Pána 2010

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Amen !

Text:  Jer 23, 16 – 29

Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú, a nie to, čo je z úst Hospodinových. Stále hovoria tým, ktorí pohŕdajú slovom Hospodinovým: Budete mať pokoj! A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria: Nepríde na vás pohroma! Veď kto stál v rade Hospodinovej, aby videl a počul Jeho slovo, kto dával pozor na Jeho slovo a začul ho? Hľa, strhla sa povíchrica Hospodinova plná hnevu, a búrka vírivá znesie sa na hlavu vinníkov. Neodvráti sa hnev Hospodinov, kým nesplní a nevykoná úmysly svojho srdca. V posledné dni jasne pochopíte! Neposlal som týchto prorokov, oni však utekajú; neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov. Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? – znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? – znie výrok Hospodinov. Počul som, ako si povrávajú proroci, ktorí v mojom mene prorokujú lož: Mal som sen, mal som sen! Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich otcovia zabudli na moje meno pre Baala? Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom? – znie výrok Hospodinov. Či nie je moje slovo ako oheň, – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?

Milí bratia a milé sestry v Pánu !

V dnešnej dobe sa nám čoraz častejšie stáva, že nás na ulici zastavujú rôzni ľudia s túžbou niečo ,, dôležité“ nám povedať . Nie vždy máme na nich čas a ak sa pri nich aj zastavíme,  nie vždy s radosťou aj počúvame to, čo nám hovoria. Ich ,,zvesť“ a ,,posolstvo“, ktoré nám hovoria, nie vždy lahodí nášmu uchu a nie vždy nás príjemne naladí, poteší, či povzbudí. Vyskytnú sa aj také prípady, že keď nás niekto cudzí dlhší čas kritizuje už to nevydržíme a otvorene mu povieme rovno do očí čo si o tom všetkom a tiež o ňom myslíme. Vtedy ho nahnevane pošleme od nás preč s prosbou, aby nám dal láskavo pokoj a viac krát nás už nezastavoval a neotravoval.

Niekedy však vieme byť tomu neznámemu človeku aj vďační za to, že nás zastavil, a že nás upozornil na niečo, čo sme si pre mnohé starosti a problémy možno ani nevšimli a neuvedomili. Keď však tento človek ku nám prehovoril, akoby sa nám nanovo ,,otvorili“ oči, a my sme tak pod jeho vplyvom, či dobrou priateľskou radou mohli svoje počínanie napraviť. Pán Boh nás veľmi dobre pozná a nekonečne nás miluje a mnohokrát cez druhých ľudí ktorí sú naokolo a ktorých možno ani nepoznáme nám chce niečo dôležité povedať. Treba však vedieť rozlišovať, ktorý posol, či prorok je pravý a ktorý je falošný.

To, že nás chce Pán Boh potešiť, povzbudiť vo viere, či napomenúť cez známych, či neznámych ľudí, nie je niečím neobvyklým. On už v dávnych časoch povzbudzoval i napomínal svoj ľud, pretože ho poznal a pretože ho miloval.  V písme svätom čítame tieto slová: ,,Ja všetkých ktorýchkoľvek milujem vychovávam a trescem“. Pán Boh nás nekonečne miluje. On je náš milujúci Otec a každý Otec, ktorý skutočne miluje svoje dieťa a túži po tom, aby jeho dieťa kráčalo po dobrej ceste, musí ho prísne vychovávať, usmerňovať, obdarúvať, no keď je to potrebné i napomínať a trestať.

Prorok Jeremiáš, od ktorého je prevzatý aj dnešný kázňový text, bol tiež jedným z mnohých prorokov, ktorí boli povolaní a poslaní Pánom Bohom, aby tlmočili Jeho slová a Jeho priania ľudu Izraelskému. Keď ho Pán Boh povolával za proroka povedal mu: ,,Prv ako som ťa utvoril v živote matky poznal som ťa. Prv než si vyšiel z lona matky posvätil som ťa, určil som ťa národom za proroka“.

Pán Boh si sám vyvolil svojich prorokov. Písmo sväté hovorí: ,,nie vy ste si mňa vyvolili , ale ja som si vyvolil vás“. Prorok Jeremiáš a tiež mnohí ďalší starozmluvní proroci boli teda Bohom vyvolení mužovia pre službu Pánu Bohu. No stávali sa i také veci, že keď títo Boží mužovia hlásali ľudu pravé slovo Hospodinovo, povstávali falošní ,,samozvaní proroci“ a hovorili mnohé zlé reči proti Božím prorokom a spochybňovali ich zvesť, ktorú mali z Božieho poverenia zvestovať ľudu.

Títo falošní proroci vnášali medzi ľudí neistotu a neraz potom vznikali nepokoje a mnohé hádky. Ľud si začal klásť otázky na čej strane je teda pravda. Ktorí proroci sú praví a ktorí falošní?! Ktorí proroci nám čistotne zvestujú slová živého Boha a ktorí nie?! A do tejto napätej situácie prehovoril Boh skrze proroka Jeremiáša slovami dnešného kázňového textu. ,,Takto vraví Hospodin mocností: Nepočúvajte  slová prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás. Vidinu vlastnej mysle zvestujú a nie to, čo je z úst Hospodinových“. Jeremiáš tu ostro vystupuje proti falošným prorokom a na ich adresu vo verši 17. hovorí: ,,Stále hovoria tým, ktorí pohŕdajú slovom Hospodinovým budete mať pokoj. A každému kto chodí so zatvrdilým srdcom hovoria, nepríde na vás pohroma“. Zatiaľ čo Jeremiáš slovom Božím prebúdza k životu,  oni  nechávajú ľud v Jeho spánku.

Milí bratia a milé sestry varujme sa takých ľudí ktorí nám hovoria, že máme ešte dosť času, keď Boží hlas nám znie tak naliehavo a jasne. Falošní proroci, to nie je iba problém minulosti. Aj v dnešnej dobe prichádzajú mnohí falošní proroci, ktorí sú niekedy ešte nebezpečnejší a horší, ako boli tí v dobe Jeremiášovej. Aj dnes prichádzajú, aby nás upokojili a nechali nás podriemkavať v našom vlastnom pohodlí a v našej vlastnej ľahostajnosti. Pán Boh o nich v našom prečítanom kázňovom texte hovorí: ,,Neposlal som týchto prorokov, oni však bežia, neprehovoril som k nim, oni však prorokujú. A keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov“.

V týchto slovách sa drahí bratia a milé sestry naplnili slová z písma svätého ktoré hovoria ,,po ovocí poznáte ich“. Áno podľa toho aké ovocie prinášajú, bezpečne rozoznáme milí bratia a milé sestry falošných prorokov od pravých – pšenicu od kúkoľa. Pán Boh nám tu jasne hovorí slová ,,keby boli stáli v mojej rade, zvestovali by moje slová môjmu ľudu, odvrátili by ich od zlej cesty a od ich zlých skutkov“. Tam kde zaznie čisté slovo Božie tam musí prísť skôr či neskôr aj náprava. Odvrátenie sa od zlej cesty a od zlých skutkov. Tam musí prísť nový, lepší a kvalitnejší život.

V dnešnej dobe a zvlášť v mestách je už na každom kroku veľa falošných prorokov ktorí nás chcú zlákať pre seba, pre to svoje spoločenstvo. Asi najviac známi sú svedkovia Jehovovi, ktorí neprestajne a vytrvalo chodia z domu do domu, zdarma rozdávajú literatúru a tak sa snažia presvedčiť nás o tej ich ,,pravde“.  Ako sa však proti nim a mnohým iným falošným prorokom brániť? Odpoveď na túto otázku nachádzame vo  veršoch  28 a 29 kde sú napísané tieto slová: ,,Prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné zo zrnom?  Či nie je moje slovo ako oheň a ako kladivo ktoré rozráža skalu“?

Odpoveď je teda jednoduchá. Jedinou účinnou zbraňou proti falošným prorokom je znalosť slova Božieho, ktoré je obsiahnuté v biblii – v knihe zo všetkých kníh najdrahšej a najvzácnejšej. Keď poznáme naspamäť výroky z písma svätého môžeme sa nimi brániť a naša obrana je potom účinná.

Ako príklad nám v tom môže najlepšie poslúžiť sám Pán Ježiš Kristus, ktorý po svojom krste v rieke Jordán vyšiel na púšť, aby tam bol pokúšaný diablom. Napriek tomu, že ho diabol trikrát pokúšal, obstál, pretože na každé diablovo pokúšanie reagoval slovami napísané je… Ježiš poznal písmo a táto Jeho znalosť písma mu pomohla aj keď sa nachádzal v kritickej hraničnej situácii.

Z Ježišovho života však vieme, že popri znalosti slova Božieho pestoval aj spoločenstvo so svojim nebeským Otcom na modlitbách a tak naberal silu pre ďalší namáhavý deň. Biblia na jednom mieste hovorí, že Ježiš odišiel  na vrch modliť sa a v modlitbe k Bohu strávil celú noc. Z tohto môžme bratia a sestry vidieť, že popri znalosti slova Božieho, modlitba je ďalšou veľmi dôležitou súčasťou života kresťana. Kto tieto dva hlavné Božie dary nevyužíva naplno, jeho viera je podstatne ochudobnená.

Áno milý brat a milá sestra slovo Božie ktoré bolo mocné v dobe proroka Jeremiáša, či Pána Ježiša, je stále rovnako silné a mocné a  rozhovor s Pánom Bohom na modlitbách môže pomôcť aj Tebe. Čítaj ho preto pozorne, aby si aj ty v ňom nachádzal, či nachádzala povzbudenie, potešenie, ale i obranu v ťažkých hraničných situáciách.  Nechaj sa preto povzbudiť a potešiť Pánom Ježišom Kristom a zober si z Neho príklad. Keď budeš poznať a používať Božie slovo a keď budeš mať s Pánom Bohom aktívne spoločenstvo na modlitbách ako mal aj sám Pán Ježiš Kristus, nemusíš sa ničoho obávať, pretože slová ktoré vyšleš v pokúšaniach na adresu diabla i falošných prorokov budú živé a mocné a budú ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a budú ako kladivo ktoré rozráža aj tú najtvrdšiu skalu.

Amen.

Milosrdný Pán nám vo svojej veľkodušnosti opäť doprial možnosť spoločne bilancovať uplynulých dvanásť mesiacov roka 2010. Aj preto na dnešnom výročnom konvente môžeme hodnotiť život nášho spoločenstva vo všetkých jeho podobách. Vďaka Hospodinovmu požehnaniu bolo toho dosť aj v uplynulom roku. Preto sa už na tomto mieste ospravedlňujem, že aj napriek môjmu pokusu o zmapovanie všetkých aktivít a snáh, takmer určite nedopatrením niečo, alebo niekoho vynechám, alebo na niečo, či na niekoho  zabudnem. Nebude to však zo zlého úmyslu.

1. Najdôležitejšie celo-zborové udalosti

Rok 2010 bol pre náš cirkevný zbor o čosi naplnenejší aktivitami, ako rok 2009. Platilo to viac na poli duchovnom, ako na stavebno-hospodárskom. Mali sme možnosť organizovať, či zapojiť sa do podujatí na úrovni nášho zboru, seniorátu, dištriktu a aj celej cirkvi.

Pod menší objem investícii a opráv v našom CZ sa podpísal fakt, že v roku 2010 nedošlo k schváleniu rozpočtu MČ Ružinov a tak sme nielen my, ale aj SZD Marta, ako aj iné organizácie na území Ružinova nedostali obnos finančnej dotácie, ako tomu bývalo po minulé roky. Udialo sa tak napriek kvalitne pripravenej a načas odovzdanej dotácii. Pripomínam, že sa tak stalo prvý raz v histórii udeľovania finančnej dotácie v MČ Ružinov.

Práve so zreteľom na tento fakt chcem vysoko ohodnotiť prácu našich hospodárov pod vedením se. Kataríny Ambrusovej, ako aj členov stavebného výboru pod vedením zborového kurátora Dušana Havaldu. Nakoľko sa im všetkým podarilo aj napriek citeľnému nedostatku financií vyvolaných absenciou dotácie udržať hospodárenie zboru v pozitívnych číslach s účtovným ziskom na konci roka. Okrem toho zbor nielen šetril, ale aj investoval do prác a opráv zariadení a nehnuteľností. Bola vykonaná generálna oprava podlahy zvonice, oprava komínov a atikových žľabov na zborovom dome, regulácia plynových zariadení v kotolni.

V marci (21.3.2010) sa v chráme božom konal koncert pri príležitosti udeľovania ceny Sebastian v oblasti cirkevnej hudby. Spoločenstvo evanjelických žien v našom cirkevnom zbore zorganizovalo výjazd na valné zhromaždenie SEŽ, ktoré sa konalo v Klenovci v Rimavskom senioráte (1.5.).

Družstvo dorastu a mládeže sa zúčastnilo seniorátneho a dištriktuálneho kola športovej olympiády, kde reprezentovali náš cirkevný zbor.

Na zborovom konvente konanom 13. júna bola zvolená zborová dozorkyňa se. PhDr. Ľudmila Holeková. Setre dozorkyni želám do jej služby hojnosť Božieho požehnania a zároveň jej ďakujem za doterajšiu vynikajúcu spoluprácu a teším sa na ďalšie spoločné vykonávanie funkcií.

Z nášho zboru sa uskutočnil zájazd mikrobusom na oslavy Žilinskej synody v dňoch 4 až 5. júla.

Na konvente (11.7.) boli zvolení kurátori pre zborový dom – Ing. Michal Pindroch a pre chrám Boží – Ing. Dušan Havalda, ktorý sa stal zborovým kurátorom. Obom bratom želáme veľa duchovných síl a trpezlivosti v náročných úlohách a z tohto miesta im ďakujem za doterajšiu spoluprácu.

Ružinovské hody boli už tradičným ekumenickým podujatím na území nášho zboru, ani tento rok sme nevynechali možnosť prihovoriť sa či už veriacim v kostole Vincenta de Paul, alebo návštevníkom zábavného programu v areáli štrkoveckého jazera.

Na prelome cirkevných rokov sme mali hneď dve slávnosti za sebou, ktoré boli významom najdôležitejšie. Najprv to bola slávnosť inštalácie zborového farára a uvedenie do funkcie zborovej dozorkyne. Slávnostným kazateľom bol dôstojný bret generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD. Predsedníctvo do funkcií uviedla vznešená sestra konseniorka ThDr. Andrea Lukačovská.

O týždeň na to, v prvú adventnú nedeľu sme mali opäť slávnostného kazateľa, dôstojného brata biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu. Pripomínali sme si totiž 10. výročie založenia SZD Marta pri našom zbore. Program pokračoval poobednými seminármi z diakonickou tematikou.

1. 2. Kronika duchovných

Cirkevný zbor duchovne zaopatroval zborový farár Mgr. Norbert Hajský, PhD. a zborová kaplánka Mgr. Eva Mažárová /Germanová/ PhD. ktorej ďakujem za mnohostrannú pomoc, ochotu a vynikajúcu spoluprácu. Dňa 16. júla 2010 vstúpila sestra kaplánka do stavu manželského s bratom Mgr. Ľubomírom Germanom. Sestra kaplánka Germanová úspešne absolvovala farárske skúšky, ktoré sa konali 16. októbra na generálnom biskupskom úrade. Dňa 1. novembra bola sestra farárka Germanová ustanovená dôstojným biskupom Mgr. Milanom Krivdom za námestnú farárku v našom CZ na mieste zborového kaplána.

2. Služby Božie

Aj v hodnotenom roku boli hlavnou duchovnou činnosťou v našom zbore služby Božie. V minulom roku sme mali v našom zbore štyri bohoslužobné priestory. Služby Božie boli pravidelne a včas vykonávané.  Na poli cirkevnej hudby sme však zaznamenali citeľnú stratu, potom ako Pán života i smrti odvolal z nášho stredu k sebe do večnosti nášho spolubrata, zborového kantora Kolomana Timu. Naposledy sme ho odprevadili v chráme Božom dňa 22. 4. 2010. Vďačne v modlitbách spomíname na požehnanie, ktorá sa nám dostávalo skrze jeho službu od samotného Hospodina.

Kantorskú službu zastávali formou výpomoci viacerí ochotní bratia sestry, z radov kantorov, študentov i laikov. Aj z tohto miesta ďakujem br. Valentovi, Matejkovi, Tichému, Drobkovi, Pavlovičovi, sestrám Predmerskej a Plajdičkovej. Verím, že sa nám podarí v tomto roku stabilizovať kantorskú stanicu a zaplniť ju stálym zborovým kantorom.

Podľa štatistiky bolo v roku 2010 v nedele a sviatky na všetkých bohoslužobných miestach vykonaných 197 Služieb Božích. Priemerná účasť na hlavných Službách Božích bola 119 prítomných. Musím skonštatovať, že počet veriacich na hlavných Službách Božích mal v minulom roku charakter mierneho poklesu, keďže sa znížil o 3 ľudí v priemere. Okrem hlavných nedeľných a sviatočných Služieb Božích mávame aj večerné Služby Božie a nešporné Služby Božie vo filiálke Most a v domove seniorov na Sklenárovej ul. Za fungovanie a prípravu modlitebne v Moste ďakujem br. kurátorovi Palkovi Megovi. Na večierňach a nešporoch v domove je účasť veriacich vyrovnaná a kopíruje priebeh ročných období. V uplynulom roku sme po dohode s riaditeľom Domova dôchodcov na Pažítkovej ul. Vykonávali služby Božie aj v kaplnke tohto zariadenia. Naša snaha sa žiaľ stretla s malou odozvou a kolísavou, no najmä sporadickou návštevnosťou. Ďakujem všemohúcemu Hospodinu, za všetky Služby Božie, ktoré sa vďaka Jeho milosti mohli v našom CZ konať .

3. Krst svätý

V uplynulom roku sme mali v našom zbore 21 krstov, z toho 10 chlapcov a 10 dievčat, a jednej ženy. Počet krstov bol nižší oproti predchádzajúcemu roku. Som rád, že sme v minulom roku mali aj krsty v rámci Hlavných služieb Božích.

4. Konfirmácia

V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore 9 konfirmovaných. Z toho boli 4 chlapci a 2 dievčatá. Z dospelých to boli 1 muž a 2 ženy. Stále ostáva platným fakt, že práca s konfirmandmi patrí medzi najťažšiu duchovnú prácu. V tejto otázke stále platí potreba dôsledného zachovávania parochiálneho práva, aby nedochádzalo k tomu, že pre pohodlnosť rodičov sa dieťa neraz bývajúce v tesnej blízkosti chrámu zúčastňuje konfirmačnej výchovy v bratislavskom mestskom zbore. S aktuálnymi malými počtami žiakov v prvom a druhom ročníku sa veľmi ťažko buduje akýkoľvek kolektív.

5. Sobáše

V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore 3 sobáše a jedno požehnanie manželstva. Čisto evanjelický pár bol 1, miešané páry boli 2. V tejto oblasti duchovného pôsobenia došlo k poklesu počtu sobášených párov oproti minulému roku o 10.

6. Večera Pánova

V minulom roku pristúpilo v našom zbore k Večeri Pánovej  927 komunikantov. Z tohto počtu bola prislúžená Večera Pánova v kostoloch  371 mužom, 492 ženám. V domácnostiach bola prislúžená Večera Pánova 3 mužom a 14 ženám. V domovoch dôchodcov pristúpilo k Večeri Pánovej 5 mužov a 42 žien. V nemocniciach a liečebniach dlhodobo nemocných 7 mužov a 17 žien. Pozitívom pre nás je nárast počtu komunikantov, ako aj záujem dať si prislúžiť túto sviatosť v nemocniciach domovoch a domácnostiach.

Večera Pánova je v našom zbore prisluhovaná každú poslednú nedeľu v mesiaci. Okrem toho počas slávností a sviatkov. Podľa počtu komunikantov je vidieť, že mnohí členovia a návštevníci nášho cirkevného zboru túto možnosť aj často využívajú.

7. Pohreby

V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore pochovaných 33 ľudí, z toho  10 mužov a 23 žien. V tejto kategórii sme zaznamenali nárast. Pohreby vykonávame v krematóriu, Ružinovskom cintoríne, na cintoríne v Slávičom údolí, na Martinskom cintoríne, v rozlúčkovej miestnosti Piety, na prievozskom, biskupickom a sporadicky aj na iných bratislavských aj mimo bratislavských  cintorínoch, ako aj v chráme Božom.

8. Pastorálna starostlivosť

Pastorálnu starostlivosť sme v našom cirkevnom zbore zabezpečovali rôznymi formami v súlade s potrebami zboru ako aj jednotlivých členov, či nečlenov. V ponuke týždňových aktivít zboru sú aj hodiny určené pre záujemcov o pastorálne rozhovory na fare. Okrem toho sú to návštevy v domácnostiach, rozhovory vedené pri rôznych iných príležitostiach, rozhovory v súvise s kazuáliami, pri príprave na krst, konfirmáciu a sobáš, rozhovory pred a po pohrebe. Okrem toho sem patria návštevy starších a menej mobilných ľudí v domovoch dôchodcov, v hospicoch, LDCH a v nemocniciach. Posledne spomenuté pastorálne rozhovory sú často spojené s prislúžením Večere Pánovej. Konštatujem, že v našom zbore stále v  mnohých prípadoch pretrváva stav, kedy absentuje požiadavka veriacich o pastorálnu návštevu v domácnostiach. Tieto sa potom konajú v menšom množstve, ako návštevy na fare, či v nemocniciach.

Opäť vás chcem aj z tohto miesta poprosiť o to, aby ste nám sprostredkovali informáciu o tom, že je člen/členka nášho zboru v nemocnici, či v inom zariadení, poprípade doma na lôžku. Aj vďaka vašim informáciám tak budem môcť ja osobne, alebo sestra farárka navštíviť našich nemocných a prislúžiť im aj sviatosť Večere Pánovej.

9. Zasadnutia presbyterstiev

V minulom roku sa uskutočnilo 10 zasadnutí celozborového presbyterstva. Členstva v zborovom presbyterstve sa počas roka vzdali sestra Bunčáková, Križánková, Mečířová, brat Mišťurík, Gabriš a Lauček. Chcem im, ako aj ostatným presbyterom z tohto miesta poďakovať za ich pôsobenie a činnosť v orgánoch cirkevného zboru ale aj za ich účasť na zborových brigádach, či iných (napr. reprezentačných) aktivitách cirkevného zboru. V neposlednom rade ďakujem za pomoc a spoluprácu sestre zborovej dozorkyni, obom bratom kurátorom, bratovi pokladníkovi, ako aj sestre predsedníčke hospodárskeho výboru.

V zbore fungujú tieto výbory: Hospodársky, Stavebný (Stavebno-Technicko-Investičný), Revízna komisia a Vnútromisijný výbor, ktorý má podvýbory: bohoslužobný, misijný a podvýbor pre vonkajšiu komunikáciu. Som potešený, že práca v presbyterstve a zároveň vo výboroch napreduje a prináša svoje výsledky pri konkrétnych projektoch a pomohla zvýšiť informovanosť členov cirkevného zboru o celkovom dianí v našom zbore.

Okrem toho sa počas roka niekoľkokrát stretávali členovia pracovných komisii, ktorý pripravovali zborový štatút, vokátor, prípravu a priebeh stavebných prác, úprav a podobne. Novinkou boli aj neformálne stretnutia pri opekaní v záhrade chrámu Božieho.

9. 1. Brigády

V koordinácii zborového presbyterstva boli aj zborové brigády. Počas roka ich bolo hneď niekoľko rozsahom menších, či už plánovaných, alebo vynútených aktuálnou situáciou. Rozsahom najväčšie brigády boli pred inštaláciou a oslavou 10. výročia SZD Marta. Na týchto brigádach sa zúčastnilo viacero dobrovoľníkov, za čo im srdečne ďakujem.

10. Zborový archív a knižnica

Archívne materiály sú však predpisovo uložené a práca s nimi je prehľadná. Miestnosť vo veži je upravená a umožňuje návštevy, či výskum, pravda nie v zimnom období. Náš archív spĺňa stanovené podmienky a v mnohom predčí archívy ostatných cirkevných zborov.

11. Evidencia členov cirkevného zboru

V minulom roku sa do nášho cirkevného zboru prihlásilo a prisťahovalo 32 (podľa posledných materiálov, listov a pod., ktoré neboli známe k 31.12.2010 to bolo 44) nových členov a oficiálne sa neodhlásil ani jeden člen. Celkový počet evidovaných členov nášho cirkevného zboru k 31.12. 2010 bol 2048. Na tomto poli nás čaká ešte práca s kompletizovaním kartotéky členov cirkevného zboru. Na druhej strane musím vyjadriť spokojnosť so vzorným nahlasovaním sa nových členov.

12. Vnútromisijné aktivity

V tejto časti správy máme možnosť spoznať všetky pravidelné vnútorno-misijné podujatia a spomenúť všetky spoločenstvá, ktoré sa v našom cirkevnom zbore stretávajú. Robím tak preto, aby sme si mohli urobiť prehľad o tom, aké spoločenstvá sú súčasťou celotýždennej duchovnej práce, ktorá sa koná v našom zbore. V každom prípade je dôležité, aby sme si rozsah tejto práce uvedomili a aby ste ho prijali aj ako pozvanie začleniť sa do niektorého spoločenstva, ktoré bude Vám, alebo Vašim najbližším vyhovovať a bude Vám blízke.

12. 1. Detské služby Božie / detská besiedka

V rámci detskej besiedky sa udiali zmeny, deti boli rodičmi prihlásené a zároveň nastala lepšia možnosť kontaktu.  Prihlásených je 15 detí, celkovo sa aktivít zúčastňuje 23 detí vo veku od 2 do 12 rokov. Priemer na stretnutie je 6 detí. Pri vyučovaní sa striedali sestry Eva Germanová – ktorá je koordinátorkou detskej besiedky, sestra Elena Megová, Zdenka Muráňová, Hana Hromníková, Eunika Megová, Anna Klaudínyová za čo im právom patrí srdečná vďaka.

Pozitívom je konsolidácia počtu prihlásených detí, a aj mierny nárast v účasti, ktorý však zatiaľ nekorešponduje so skutočným počtom detí v zbore. Deti vystupovali so svojim programom v chráme Božom a aj vo filiálke Most počas Vianoc, Veľkej noci, na pamiatku reformácie a v advente. Ani tento rok nechýbal mikulášsky večierok. Stretávanie sa detí býva v nedeľu o 10 hodine súbežne s HSB, mimo prázdnin a výročných, či iných sviatkov. Okrem toho sa niektoré z detí zúčastnili detského tábora v Matejkovej v dňoch 23.-28. 8.

12. 2. Výučba náboženstva

V uplynulom školskom roku bola od septembra výučba na farskom úrade spojená z dvoch  stupňov, pre mladších a starších, do jedného. Do spoločného stupňa boli prihlásených 5 deti. Realita je však taká že nie raz sa vyučovania na FÚ zúčastňuje jedno či dve deti. Oproti minulému roku je to pokles a tak sa výučba náboženstva dostáva na pozíciu najproblematickejšej aktivity nášho spoločenstva. Vyučovanie prebieha v zborovom dome v utorok o 18:00 mimo času školských prázdnin. Okrem toho prebieha ešte výučba náboženstva na základnej škole na Drieňovej ul. kde je zapísaných 5 detí a na Ostredkovej ul. kde je 8 detí a taktiež na Mierovej ul. kde je jedno dieťa.

Pred nami tak stojí úloha snažiť sa v maximálnej miere rozšíriť vyučovanie na ďalších školách. Chcem na tomto mieste vyzvať všetkých Vás, ak viete o deťoch ktoré by mali chodiť na evanjelické náboženstvo, aby ste o tejto možnosti informovali ich rodičov, prípadne starých alebo krstných rodičov. O každé evanjelické dieťa na každej základnej škole v našom zbore sa vieme a chceme duchovne postarať, ale potrebujeme na to najmä vašu aktivitu a pomoc.

Deti z náboženstva reprezentovali náš cirkevný zbor na seniorátnej biblickej olympiáde v Senci.

12. 3. Výučba katechumenov a konfirmandov

V uplynulom roku konfirmovalo 6 detí konfirmačnom veku. Okrem toho sme mali 3 konfirmandov v dospelom veku. V súčasnosti sa na konfirmáciu pripravujú v prvom ročníku 5 a v druhom 6 konfirmandi. Máme počas roka aj vyučovanie dospelých konfirmandov, o ktoré vďaka Pánu narastá záujem oproti posledným rokom. Vyučovanie býva v utorok o 18:00, pričom pred konfirmáciu sa stretávame aj vo štvrtok. V posledných rokoch býva v období apríla a mája víkendové sústredenie konfirmandov a katechumenov s cieľom prakticky ich pripraviť na konfirmáciu a kresťanský život po nej. Hodláme sa tejto aktivity zúčastniť v tomto, ako aj v budúcom roku.

Dovoľte mi aj v tejto súvislosti, čo najsrdečnejšie sa poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli v uplynulom roku na prácu a rozvoj týchto aktivít nášho cirkevného zboru, či už to bolo formou financií, vecných darov, alebo inej nezištnej pomoci.

12. 4. Dorast a konfirmačný dorast

Toto spoločenstvo po duchovnej stránke zabezpečuje br. farár a s. kaplánka. Podarilo sa nám v marci zorganizovať trojdňové predkonfirmačné sústredenie pre konfirmandov a KDBP v Častej – Papierničke, na tomto stretnutí sa zúčastnilo 14 mladých ľudí.

V máji sa konala v Dunajskej Strede športová olympiáda bratislavského seniorátu. Môžeme s hrdosťou skonštatovať že sme opäť dôstojne reprezentovali náš zbor ako najúspešnejší zo všetkých zúčastnených kolektívov. V júni sme sa zúčastnili ako víťazi športovej Olympiády bratislavského seniorátu dištriktuálneho futbalového turnaja v Pliešoviciach.

Snažili sme sa byť nápomocní aj pri rôznych menších či väčších brigádach v našom zbore, či už v zborovom dome, v chráme, alebo v jeho okolí. Aj v tejto časti by som sa chcel poďakovať všetkým naším darcom, sponzorom, pomocníkom a sympatizantom, ktorý nám poskytli ubytovanie, odvoz, financie či inú materiálnu pomoc.

12. 5. Mládež

Biblická hodina mladých (BHM) je aktivitou nášho cirkevného zboru určenou pre mladých ľudí (nielen vekom) z nášho cirkevného, ale aj z iných cirkevných zborov veľkej Bratislavy vo veku od 19 do 30 rokov. Opäť sme už tradične mali účasť na EKT 2010 Muenchen (stretnutie evanjelikov z Nemecka a Európy).

Mali sme tábor mládeže v Moravanoch – na chate se. dozorkyne za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Zúčastnili sme sa víkendového stretnutia mládeže SMVB v Častej. Pripravili sme mikulášsky večierok pre deti, ako aj vianočnú výzdoba chrámu ZD. Pokračovali sme v návštevách a vystupovaniach s programami v domove dôchodcov na Sklenárovej ulici a v chráme Božom.

12. 6. Biblická hodina

Biblická hodina dospelých býva v pravidelnom čase v stredu o 18:00 v zborovom dome. Stretnutia nad štúdiom písma s výkladom spojené s diskusiou prítomných sú vedené br. farárom, alebo sestrou farárkou. Pozývame Vás medzi seba, nech spoločne rozšírime naše rady.

12. 7. Podvýbor pre vonkajšiu komunikáciu

V našej pôsobnosti bola aj koordinácia príprav stretnutí po službách Božích spojených s občerstvením, ktoré sú vždy v druhú nedeľu v mesiaci mimo výročných sviatkov a letných prázdnin. Okrem toho sa nám podarilo propagovať činnosť nášho zboru v miestnych médiách napr. v novinách MČ Ružinov: Ružinovské ECHO, či v TVR.

12. 8. Spoločenstvo evanjelických žien – SEŽ

Toto spoločenstvo koordinuje sestra farárka. Naše sestry organizovali  stretnutie žien veľkej Bratislavy, ktoré sa v našom zbore konalo 5. septembra. Taktiež sa zúčastňujú spomínanej aktivity na pôdach iných cirkevných zborov. Okrem toho sestry pomáhajú pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí v našom zbore, ako aj pri prípravách občerstvenia. Vážime si ochotu našich sestier prispieť prácou, či napečením rôznych koláčov, či zákuskov k dôstojnému priebehu podujatí v našom zbore.

13. Marta-SZD – stanica zborovej diakonie

V našom cirkevnom zbore funguje aj Marta-SZD, ktorá je stanicou zborovej diakonie. Tento rok sme si pripomenuli 10. výročie od jej založenia. O Jej pôsobení budete počuť v samostatnej správe. Činnosť zborovej diakonie nám robí veľkú radosť a sme hrdí, že ju v našom zbore máme.

Aj z tohto miesta ďakujem všetkým ochotným pracovníčkam, ktoré pod vedením sestry Ehnovej vykonávajú kvalitnú prácu v sociálnej oblasti pôsobenia nášho cirkevného zboru.

Záver

Bratia a sestry, v predchádzajúcich riadkoch som sa zameral na zmapovanie duchovných aktivít nášho cirkevného zboru a pokúsil som sa vymenovať všetky udalosti a aktivity, koncerty, brigády, tábory a výlety, ktoré sa v našom zbore uskutočnili. Nestalo by sa tak bez ochoty iných. Preto sa chcem všetkým ochotným a horlivým bratom a sestrám za ich prácu poďakovať. Pre mnohých z Vás sú to ročne desiatky hodín práce. Často krát práce, ktorú iní veľmi nevidia a preto ani nevedia oceniť.

Prosím Vás preto o zhovievavosť a zároveň a vytrvanie a pokračovanie v tejto práci. Nedá mi, aby som na tomto mieste konkrétne nespomenul prácu sestry kostolníčky, bratov kantorov, ako aj všetkým ďalším tu nespomenutým, mladším či starším, ktorí sa počas celého roka verne starali o to, aby všetky naše bohoslužobné priestory boli vždy včas a primerane pripravené na služby Božie a iné bohoslužobné príležitosti.

Bratia a sestry, rok 2011 bude rokom, v ktorom by sme chceli zvládnuť ďalšie náročné úlohy. V prvom rade chceme urobiť všetko preto, aby sme v čo najširšom meradle rozbehli prácu s najmenšími a najmladšími. Taktiež nás čaká neľahká úloha v oblasti pastorizácie a zachytenia strednej generácie. Plánujeme zorganizovať posedenia staršej generácie s mladou – aby mohli naši mladí načerpať zo životných skúseností skôr narodených. Ako vždy sú pred nami aj investičné projekty s cieľom pozdvihnúť úroveň zboru aj po hospodárskej stránke. Našou veľkou snahou bude opätovne sa uchádzať o dotáciu z mestskej časti Ružinov.

Verím, že s Božou pomocou aj v tomto roku vykonáme kus dobrej a poctivej práce na budovaní spoločenstva Pánovej vinice v Prievoze a v okolí.

SOLI DEO GLORIA

V Bratislave – Prievoze,                                                    Mgr. Norbert Hajský, PhD.

dňa 30. januára 2011                            L. S.                               zborový farár

stiahnuť Výročnú_správu_2010

Comments are closed.