Výročná kňazská správa za rok Pána 2012

   cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na slovensku bratislava – prievoz    

 

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

0904 / 401 095  0904 / 844 103   02 / 20 79 57 70

ecavprievoz@pobox.sk

IČO: 31784283

www.ecavprievoz.sk

č. ú: 262 818 0261 / 1100

DIČ: SK 2022112070

Výročná kňazská správa za rok Pána 2012

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

 

Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Amen !

 

Matúš 4, 1 – 11: Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.  Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.

 

V našom texte čítame, že Ježiš vyhladol. Jedlo je dôležitou – životne nevyhnutnou ľudskou potrebou. Podobne sú pre nás dôležité povolanie, partnerstvo, vzťahy, voľný čas, oddych, odievanie. No zmysel nášho života je vyšší ako postarať sa o uspokojenie seba samého v spomenutých oblastiach – či už v kariére, jedle, voľnom čase, zábave, odievaní. Nie iba tým je človek živý. Dobrý život nebudeme žiť, keď sa jeho zmyslom stane vychádzanie v ústrety našim vlastným potrebám. Dobrý – Boží život okúsime, keď podriadime svoje potreby a záujmy Pánu Bohu, Jeho zámerom s nami, ako ich zjavuje Biblia. Preto ju čítajme, preto prichádzajme tam, kde sa vysvetľuje, aby sme čo najlepšie spoznali Boží zámer s nami, s naším životom. Preto tiež Pán Ježiš diablovi na pokušenia zajať ho vlastnou dôležitosťou – na satanovo pokušenie, aby Ježiš žil pre seba, zaoberal sa hlavne sám sebou, odpovedá: „Napísané je“ – V Biblii stojí: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích“. Čiže: je aj iný rozmer, iný – pravý zmysel života, ako zaoberanie sa samým sebou, ako seba, svoje potreby spraviť najdôležitejším v živote. Pán Ježiš diablovi a dnes i nám pripomína: Nie sme tu preto, aby sme sa zahrali na dôležitých ľudí, ale preto, aby sme si uvedomovali dôležitosť Božieho zámeru s nami.

Popri pokušení vlastnej dôležitosti chce diabol Ježiša nalapať na pokušenie popularity. Skoč z chrámovej strechy, presvedčíš tým zástup, že si Boží Syn. Pokušením popularity sme ohrozovaní nie menej ako Ježiš. Pod popularitou nemyslíme prirodzenú túžbu každého z nás po ocenení, uznaní, láske. Ona je normálna a ľudská. Pod pokušením popularity chápeme závislosť na signáloch nášho okolia: Uznávame ťa, máme ťa radi. V pokušení popularity sa ocitáme, keď bez tohto permanentného uznania a obdivu okolia nedokážeme žiť. – Svoju pravú hodnotu sa snažíme vyčítať z toho, ako druhí ľudia reagujú na našu osobu. Pri každej kritike, kritickom názore sa buď položíme, utečieme od nášho poslania alebo sa budeme snažiť zamaskovať všetko, čo by mohlo zapríčiniť naše nižšie ocenenie zo strany druhých. Budeme maskovať každú slabosť, kilá navyše, únavu, nedostatok krásy, neúspech, úzkosť, neistotu, chorobu, starnutie. – Lebo bez obdivujúceho okolia nedokážeme žiť.

Pán Ježiš o popularitu nestál. Aj keď Ho učeníci opustili aj keď bol potupne ukrižovaný, zostal verný Bohom danému poslaniu. Učme sa aj my od Ježiša – hľadať našu hodnotu nie v tom, čo o nás ľudia povedia, ale čo na náš život povie Pán Boh. Sú ľudia, ktorí sa hanbia prísť do kostola, lebo tam dlho neboli a teraz sa boja, čo o nich povedia druhí. Nestarajme sa toľko, čo o nás slovom či pohľadom povie ktosi v kostolnej lavici alebo inde. Nech je našou starosťou, čo povie na môj, tvoj život Pán Boh. Veď tu nie sme preto, aby sme vytvárali imidž, aby sme neustále skúmali: Ako sa vynímam v očiach iných, ale preto, aby sme napĺňali Boží plán s nami. Pán Ježiš to práve takto robil. Nerezignoval, keď Ho iní opúšťali, keď Mu prestávali rozumieť, keď už za Ním nešli masy, keď niesol kríž. Ježiš sa nebál bezmocnosti. Nestaval totiž na svojej sile, ale na moci Božej. Preto odolal i tretiemu pokušeniu diabla. Bolo ním pokušenie moci.

Zvláštna to však moc. „Všetko ti dám“, ale „ak padneš a budeš sa mi klaňať“ – tak znie pokušiteľova ponuka. Budeš mať všetko, budeš mocný, no iba keď uznáš, že ja som najmocnejší. Teda imidž namiesto podstaty. Nejde o skutočnosť, ale o zdanie skutočnosti. Dôležité nie je mať moc, ale vytvárať zdanie moci. Ak to prenesieme do ďalších oblastí života, potom podľa diablovho návrhu dôležité nie je vedieť, mať znalosti, ale vyzerať ako znalec, tváriť sa tak. Nie je dôležité uskutočňovať kladný ideál, ale sprostredkovať hodnoverný dojem. Dôležité nie je byť kresťanom vo svojej podstate, ale vytvárať kresťanský dojem, mať kresťanský imidž.

Nejde o skutočnosť, hlavný je hodnoverný dojem, takáto je i filozofia zdanlivo najväčšej mocnosti súčasného sveta – médií. Istý mediálny filozof razil tézu, že „médium je posolstvo“. Chcel povedať, že masmédiá nielen odzrkadľujú skutočnosť, ale ju aj vytvárajú. Prenesúc to na nás samých, podľa danej tézy, aj my sme to, čo sprostredkúvame, nie to, čo naozaj sme. Médiá sa nám snažia nahovoriť, že len to, čo je známe z televíznej obrazovky, skutočne existuje. Človek známy z televízie bol vyzdvihnutý z neskutočnosti nevidených a stal sa skutočným, lebo teraz ho „všetci“ vidia. Čo je skryté, to vlastne nejestvuje, a preto nemá nijakú cenu.

Nielen v médiách, ale aj v politike, žiaľ, neraz i v cirkvi, pravda ustupuje hodnovernosti, skutočnosť vytláča to, čo pôsobí vierohodne. A tak nejeden kresťan je kresťanom, lebo vytvára toto zdanie. Treba jasne povedať, že takéto čosi je diabolským pokušením. Pokušením, na ktoré sa snažil nachytať kedysi Ježiša a v súčasnosti nás.

Áno, pokušenie vlastnej dôležitosti, pokušenie popularity a moci je nemenej aktuálne ako za Ježišových čias. Na Ježišovom živote však vidíme, že s týmito pokušeniami sa dá úspešne bojovať. – Vtedy, keď svoj život postavíme nie na svojej sile, ale na moci Božej – na pevnom základe Božieho slova. Ona nám zaznieva z Biblie – z Písma svätého. Prosme, aby v nás slová Písma našli dobrú – úrodnú pôdu a my sme neboli iba zábudlivými poslucháčmi. – Aby nás Boží Duch zachoval pred tým, že v svete plnom lákavých, no nebezpečných diabolských ponúk budeme kráčať bludným smerom. Božie slovo nech nás vedie cestou odvahy, lásky a pravdy, cestou rýdzej kresťanskej viery, nie iba pôsobivej avšak zdanlivej hodnovernosti. Amen.

Z Božej milosti môžeme na dnešnom výročnom konvente hodnotiť život nášho spoločenstva vo všetkých jeho podobách. Už na tomto mieste sa ospravedlňujem, že aj napriek môjmu pokusu o zmapovanie všetkých aktivít a snáh, takmer určite nedopatrením niečo, alebo niekoho vynechám, alebo na niečo, či na niekoho  zabudnem. Neurobím to však náročky.

 

1. 1. Okienko do cirkevného zboru – najdôležitejšie momenty

  1. Oslávili sme 85 rokov od posvätenia nášho chrámu Božieho.
  2. Po prvý krát sme u nás mali „noc kostolov“.
  3. Vykonali sme generálnu rekonštrukciu a výmenu kotolne a kúrenia v Zborovom dome.
  4. Vymaľovali sme spodnú časť chrámu.
  5. Vznik a úprava samostatnej miestnosti pre detskú besiedku.

 

1. 2. Najdôležitejšie celo-zborové udalosti

Opäť sme mali možnosť sami organizovať, či zapájať sa do podujatí na úrovni nášho zboru, seniorátu, dištriktu a aj celej cirkvi.

V prvom rade ďakujem mojim dvom najbližším spolupracovníčkam, sestre dozorkyni Holekovej a sestre farárke Germanovej. Chcem vysoko ohodnotiť prácu našich hospodárov pod vedením se. Kataríny Ambrusovej, br. pokladníka ako aj členov stavebného výboru pod vedením zborového kurátora Dušana Havaldu.

Osobitne ďakujem br. Milanovi Kuricovi za pomoc pri technických prácach v rámci nášho zboru. Podarilo sa v tomto roku aj popri investíciách do opráv udržať hospodárenie zboru v pozitívnych číslach s účtovným ziskom na konci roka.

Z hľadiska duchovného života v zbore bola najväčšou aktivitou slávnosť pri príležitosti 85. výročia nášho kostola. Kázňou nám poslúžil br. biskup Milan Krivda. Na pripomienku sme vysadili v kostolnej záhrade lipu veľkolistú ako jeden z 500 stromov reformácie. Navštívili nás aj rodáci, ktorí v súčasnosti žijú v Rakúsku a Nemecku. Aj aktivita s názvom noc kostolov nám poslúžila na pripomienku tohto výročia. Už tradične sme si pripomenuli svetový deň modlitieb programom žien.

Mali sme aj chrámový koncert: absolventský organový koncert viacerých konzervatoristov.

Ružinovské hody boli už tradičným ekumenickým podujatím na území nášho zboru, ani tento rok sme nevynechali možnosť prihovoriť sa či už veriacim v priestore pre DK Ružinov, alebo návštevníkom zábavného programu v areáli štrkoveckého jazera. Zborový farár  mal zamyslenie pri zapálení adventnej sviece pred DK Ružinov. Prihovoril som sa ja osamelým dôchodcom počas obeda na štedrý deň.

 

1. 3. Kronika duchovných

Cirkevný zbor duchovne zaopatroval zborový farár Mgr. Norbert Hajský, PhD. a setra farárka Mgr. Eva Germanová, PhD – ustanovená dôstojným biskupom Mgr. Milanom Krivdom za námestnú farárku v našom CZ na mieste zborového kaplána. Ešte raz chcem aj na tomto mieste poďakovať se. farárke za dobrú spoluprácu.

 

2. Služby Božie

Aj v hodnotenom roku boli hlavnou duchovnou činnosťou v našom zbore Služby Božie. V minulom roku sme mali v našom zbore päť bohoslužobných priestorov. Všetky vyhlásené Služby Božie boli pravidelne a včas vykonávané. Kantorskú službu zastávala sestra Lenka Plajdičková a formou výpomoci viacerí ochotní bratia. Aj z tohto miesta preto ďakujem br. Valentovi, Matejkovi, Tichému a Pavlovičovi. Kostolnícku službu vykonáva br. Michal Ambrus – aj jemu patrí veľké ďakujem.

Podľa štatistiky bolo v roku 2012 v nedele a sviatky na všetkých bohoslužobných miestach vykonaných 171 Služieb Božích. Priemerná účasť na hlavných Službách Božích bola 111 prítomných. Počet veriacich na bežných hlavných Službách Božích mal v minulom roku charakter mierneho nárastu, avšak k spokojnosti máme veľmi ďaleko. Okrem hlavných nedeľných a sviatočných Služieb Božích mávame aj večerné Služby Božie a nešporné Služby Božie vo filiálke Most a v domove seniorov na Sklenárovej ul, Pažítkovej ul. a Pivonkovej ul.

Za fungovanie a prípravu modlitebne v Moste ďakujem br. kurátorovi Palkovi Megovi. Na večierňach a nešporoch v domove je účasť veriacich vyrovnaná a kopíruje priebeh ročných období, priemer klesol v domove a na večierniach mierne stúpol. Ďakujem všemohúcemu Hospodinu, za všetky Služby Božie, ktoré sa vďaka Jeho milosti mohli v našom CZ konať.

 

3. Krst svätý

V našom zbore sme mali 23 krstov (o 6 menej), z toho 2 dospelých. Počet krstov bol nižší oproti predchádzajúcemu roku.

 

4. Konfirmácia

V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore 8 konfirmovaných, čo bolo o päť menej. Z tohto počtu boli piati dospelí. Počet dospelých začína pravidelne prevyšovať počet detí. Dôsledkom toho venujeme viac času osobnej výučbe a pastorálnej príprave ako v minulosti, čo z hľadiska času tvorí nezanedbateľný podiel na našich aktivitách.

Pozitívny je však počet tohtoročných katechumenov, ktorý patrí medzi najvyššie za posledných 30 rokov .

 

5. Sobáše

            V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore 5 sobášov teda o jeden viac ako v predchádzajúcom roku. Čisto evanjelické páry boli 3, miešané páry boli 2.

 

6. Večera Pánova

V minulom roku pristúpilo v našom zbore k Večeri Pánovej 1012 komunikantov, vďaka Pánu za nárast. Z tohto počtu bola prislúžená Večera Pánova v kostoloch  368 mužom, 547 ženám. V domácnostiach bola prislúžená Večera Pánova 9 mužom a 13 ženám. V domovoch dôchodcov, v nemocniciach a liečebniach dlhodobo nemocných pristúpilo k Večeri Pánovej 13 mužov a 62 žien. Pozitívom pre nás je nárast počtu komunikantov, ako aj záujem dať si prislúžiť túto sviatosť v nemocniciach a domovoch.

Večera Pánova je v našom zbore prisluhovaná každú poslednú nedeľu v mesiaci. Okrem toho počas slávností a sviatkov. Podľa počtu komunikantov je vidieť, že mnohí členovia a návštevníci nášho cirkevného zboru túto možnosť aj často využívajú.

 

7. Pohreby

V minulom roku bolo v našom cirkevnom zbore pochovaných 37 ľudí (o 9 menej). V tejto kategórii sme zaznamenali pokles. Pohreby vykonávame v krematóriu, Ružinovskom cintoríne, na cintoríne v Slávičom údolí, na Martinskom cintoríne, v rozlúčkovej miestnosti Piety, na prievozskom, biskupickom a sporadicky aj na iných bratislavských aj mimo bratislavských  cintorínoch, ako aj v chráme Božom.

 

8. Pastorálna starostlivosť

Pastorálnu starostlivosť sme v našom cirkevnom zbore zabezpečovali rôznymi formami v súlade s potrebami zboru ako aj jednotlivých členov, či nečlenov (Centralizovanie operačných výkonov do Bratislavy). V ponuke týždňových aktivít zboru sú aj hodiny určené pre záujemcov o pastorálne rozhovory na fare. Okrem toho sú to návštevy v domácnostiach, rozhovory vedené pri rôznych iných príležitostiach, rozhovory v súvise s kazuáliami, pri príprave na krst, konfirmáciu a sobáš, rozhovory pred a po pohrebe. Okrem toho sem patria návštevy starších a menej mobilných ľudí v domovoch dôchodcov, v hospicoch, LDCH a v nemocniciach. Posledné spomenuté pastorálne rozhovory sú často spojené s prislúžením Večere Pánovej. Tento rok konštatujem, že v našom zbore stúpol záujem veriacich o pastorálnu návštevu v domácnostiach a v zariadeniach.

9. Zasadnutia presbyterstiev

V minulom roku sa uskutočnili 3 zasadnutia celozborového presbyterstva. Chcem všetkým presbyterom z tohto miesta poďakovať za ich pôsobenie a činnosť v orgánoch cirkevného zboru ale aj za ich účasť na zborových brigádach, či iných (napr. reprezentačných) aktivitách cirkevného zboru. Verím že sa každý zapojil v tom v čom dokázal zboru napomôcť.

Prejavom našej dobrej spolupráce boli aj neformálne stretnutia pri opekaní v záhrade chrámu Božieho, či oslavách životných jubileí.

 

9. 1. Brigády

            V koordinácii zborového presbyterstva boli aj zborové brigády. Počas roka ich bolo hneď niekoľko rozsahom menších, či už plánovaných, alebo vynútených aktuálnou situáciou. Na týchto brigádach sa zúčastnilo viacero dobrovoľníkov, za čo im srdečne ďakujem.

 

10. Zborový archív a knižnica

Archívne materiály sú predpisovo uložené a práca s nimi je prehľadná. Miestnosť vo veži je upravená a umožňuje návštevy, či výskum, pravda nie v zimnom období. Náš archív spĺňa stanovené podmienky.

 

 

11. Evidencia členov cirkevného zboru

V minulom roku sa do nášho cirkevného zboru prihlásilo a prisťahovalo 15 nových členov a oficiálne sa neodhlásil žiadny. Celkový počet evidovaných členov nášho cirkevného zboru k 31.12. 2011 bol 2072. Osobitnou kapitolou je platba cirkevného príspevku, pri tejto položke máme ešte obrovské rezervy.

 

12. Vnútromisijné aktivity

Je dôležité, aby sme si rozsah tejto práce v našom cirkevnom zbore uvedomili a aby ste ho prijali aj ako pozvanie začleniť sa do niektorého spoločenstva, ktoré bude Vám, alebo Vašim najbližším vyhovovať a bude Vám blízke. Pamätajme na to, že cirkevný život evanjelika nekončí hlavnými nedeľnými Službami Božími.

           

12. 1. Detské služby Božie / detská besiedka

Oficiálne prihlásených je 14 detí, celkovo sa aktivít zúčastňuje 28 nám známych  detí vo veku od 2 do 13 rokov. Priemer na stretnutie bol 5 detí. Pri vyučovaní sa striedali sestra Hajská – ktorá detskú besiedku vedie, ja osobne a vypomohol aj br. Pavlík.

Pozitívom je konsolidácia počtu prihlásených detí, a aj mierny nárast v účasti, ktorý však zatiaľ nekorešponduje so skutočným počtom detí v zbore. Deti vystupovali so svojim programom v chráme Božom a aj vo filiálke Most počas Vianoc. Ani tento rok nechýbal mikulášsky večierok a karneval pre deti. Stretávanie sa detí býva v nedeľu o 10 hodine súbežne s HSB, mimo prázdnin a výročných, či iných sviatkov. Okrem toho sa niektoré z detí zúčastnili detského tábora na Myjave.

 

12. 2. Výučba náboženstva

Náš cirkevný zbor vyučuje na týchto nových školách: ZŠ Kulíškova, ZŠ Jelačičova, ZŠ Košická a na gymnáziách Novohradská a Metodova na Drieňovej ul. Ostredkovej ul. a taktiež na Mierovej ul.

Napriek počtu vymenovaných škôl vyučujeme do 30 detí. Toto pôsobenie na školách je časovo veľmi náročné, rozvrhy a delenie detí nám tento proces sťažujú, nehovoriac že na polovici škôl absentuje zmluva, či dohoda o vykonaní práce. Tak sa stáva že v istých pravidelných časových intervaloch nie je ani jeden z duchovných na farskom úrade – čo je veľmi citlivo vnímaný problém. Pri ďalšom náraste počtu škôl (čo je našou stálou snahou) budeme musieť vážne uvažovať o funkcii zborového katechétu, alebo administratívnej pomocnej sile.

Chcem ešte na tomto mieste vyzvať všetkých Vás, ak viete o deťoch ktoré by mali chodiť na evanjelické náboženstvo, aby ste o tejto možnosti informovali ich rodičov, prípadne starých alebo krstných rodičov. O každé evanjelické dieťa na každej základnej škole v našom zbore sa vieme a chceme duchovne postarať, ale potrebujeme na to najmä vašu aktivitu a pomoc.

Deti z náboženstva úspešne reprezentovali náš cirkevný zbor na seniorátnej biblickej olympiáde v Senci ako aj na celoslovenskom kole v Liptovskom Mikuláši.

 

12. 3. Výučba katechumenov a konfirmandov

V súčasnosti sa na konfirmáciu pripravujú v prvom ročníku 12 a v druhom 1 konfirmandi/ky. Máme počas roka aj vyučovanie dospelých konfirmandov, o ktoré vďaka Pánu narastá záujem oproti posledným rokom. Vyučovanie býva v piatok o 16:15 a o 17:00 nadväzuje stretnutie dorastu. V období apríla a mája víkendové sústredenie konfirmandov a katechumenov s cieľom prakticky ich pripraviť na konfirmáciu a kresťanský život po nej. Hodláme sa tejto aktivity zúčastniť v tomto, ako aj v budúcom roku.

 

12. 4. Dorast a konfirmačný dorast

Toto spoločenstvo zaznamenalo rapídny progres a oživenie. Títo mladí ľudia sa v peknom počte zúčastnili víkendoviek v Častej.

 

12. 5. Mládež

Biblická hodina mladých (BHM) je aktivitou nášho cirkevného zboru určenou pre mladých ľudí (nielen vekom) z nášho cirkevného, ale aj z iných cirkevných zborov veľkej Bratislavy vo veku od 19 do 30 rokov. Mladí reprezentovali náš zbor na seniorátnej športovej olympiáde v Trnave. Zúčastnili sme sa aj a na dištriktuálnom kole v Trenčianskych Stankovciach. Pripravili mikulášsky večierok pre deti, karneval ako aj vianočnú výzdobu ZD. Pokračovali v návštevách a vystupovaniach s programami v domove dôchodcov na Sklenárovej ulici a v chráme Božom.

 

12. 6. Biblická hodina

Biblická hodina dospelých býva v pravidelnom čase v stredu o 18:00 v zborovom dome. Stretnutia nad štúdiom písma s výkladom spojené s diskusiou prítomných sú vedené br. farárom, alebo sestrou farárkou. Pozývame Vás medzi seba, nech spoločne rozšírime naše rady.

 

12. 7. Podvýbor pre vonkajšiu komunikáciu

V našej pôsobnosti bola aj koordinácia príprav stretnutí po službách Božích spojených s občerstvením, ktoré sú vždy v druhú nedeľu v mesiaci mimo výročných sviatkov a letných prázdnin. Ďakujem br. Viktorovi Kolárikovi za spravovanie našej internetovej stránky a sestre farárke za redigovanie zborového infolistu, ako aj všetkým participantom na jeho množení a distribúcii.

 

12. 8. Spoločenstvo evanjelických žien – SEŽ

Toto spoločenstvo koordinuje sestra farárka. Naše sestry organizovali  stretnutie žien veľkej Bratislavy, ktoré sa v našom zbore konalo 4. septembra. Taktiež sa zúčastňujú spomínanej aktivity na pôdach iných cirkevných zborov. Okrem toho sestry pomáhajú pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí v našom zbore, ako aj pri prípravách občerstvenia. Vážime si ochotu našich sestier prispieť prácou, či napečením rôznych koláčov, či zákuskov k dôstojnému priebehu podujatí v našom zbore.

 

13. Marta-SZD – stanica zborovej diakonie

V našom cirkevnom zbore funguje aj Marta-SZD, ktorá je stanicou zborovej diakonie. O Jej pôsobení budete počuť v samostatnej správe. Činnosť zborovej diakonie s pôsobnosťou na celú Bratislavu nám robí veľkú radosť a sme hrdí, že ju v našom zbore máme.

Aj z tohto miesta ďakujem všetkým ochotným pracovníčkam, ktoré pod vedením sestry Ehnovej vykonávajú kvalitnú prácu v sociálnej oblasti pôsobenia nášho cirkevného zboru.

 

Záver

Bratia a sestry, v predchádzajúcich riadkoch som sa zameral na zmapovanie duchovných aktivít nášho cirkevného zboru a pokúsil som sa vymenovať všetky udalosti a aktivity, koncerty, brigády, tábory a výlety, ktoré sa v našom zbore uskutočnili. Nestalo by sa tak bez ochoty iných.

Preto sa chcem všetkým ochotným a horlivým bratom a sestrám za ich prácu poďakovať. Pre mnohých z Vás sú to ročne desiatky hodín práce. Často krát práce, ktorú iní veľmi nevidia a preto ani nevedia oceniť. Prosím Vás preto o zhovievavosť a zároveň a vytrvanie a pokračovanie v tejto práci.

Bratia a sestry, rok 2013 bude rokom, v ktorom by sme chceli zvládnuť ďalšie náročné úlohy, ešte máme mnoho rezerv. Verím, že s Božou pomocou aj v tomto roku vykonáme kus dobrej a poctivej práce na budovaní spoločenstva Pánovej vinice v našej parochii.

SOLI DEO GLORIA

 

 

V Bratislave – Prievoze,                                                         Mgr. Norbert Hajský, PhD.

dňa 17. februára 2012                             L. S.                                   zborový farár

Comments are closed.