Informačný list Júl 2009

Zborová kronika

1. 5. – 31. 5. 2009

Krsty:

Erik Hrádocký

Richard Hrádocký

Ján Blaho

Michal Novák

Martina Feriancová

Maxim Petschuch

Sobáše:

Zdeňek Hajtr a Zuzana Haľachová

Pohreby:

Júlia Kessegová

Anna Arpášová

Štefan Madarás

Božena Petrovičová

Zuzana Adamovová

Pán nech potešuje skormútených pozostalých.

Jubileá:

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky – o jubileách či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti.

Kontakty – Redakčná rada

CZ ECAV Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

( 02 / 20 79 57 70    ) 0911 / 40 10 95    ) 0917 / 53 23 43

e-mail: ecavprievoz@pobox.sk web: www.ecavprievoz.sk

www.evanjelik.sk/prievoz/ číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

Júl  2009

Ty mi dáš poznať cestu života;
pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti,
v Tvojej pravici je večná blaženosť.

(Ž 5, 19)

služby Božie v mesiaci júl 2009

5. 7. 2009  IV. nedeľa po Svätej Trojici – sviatok Cyrila a Metoda

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 14:00
Večerné služby Božie 17:00

12. 7. 2009 V. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie  – občerstvenie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

19. 7. 2009 VI. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most – posedenie 14:00
Večerné služby Božie 17:00

26. 7. 2009 VII. nedeľa po Svätej Trojici

Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Večerné služby Božie 17:00

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie dospelých (krst, konfirmácia)* utorok 18:30
Pastorálne poradenstvo piatok 17:00
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* piatok 17:00
Dorast piatok 18:00

* V prípade záujmu ohláseného vopred

Návštevy chorých a prisluhovanie Večere Pánovej

Radi by sme vás upozornili na možnosť vykonávania návštev chorých a osamotených členov cirkevného zboru v nemocniciach, v domovoch seniorov, alebo v domácnostiach. Budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že niektorý z členov zboru je chorý a je možné ho navštíviť, poprípade si žiada prislúžiť sviatosť Večere Pánovej. Informujte, prosím, brata farára alebo sestru Bunčákovú.

Zároveň vyzývame všetkých bratov a sestry, ktorí cítia povolanie diakonickej služby a chceli by sa zúčastňovať pastorálnych návštev v nemocniciach a domácnostiach, aby sa prihlásili u sestry Bunčákovej.

Udalosti v uplynulom období

  1. 5. – 31. 5. 2009

V nedeľu 21. 6. bol v rámci služieb Božích volebný konvent, na ktorom prebehla voľba zborového farára. Pozvaným kandidátom bol brat farár Mgr. Norbert Hajský PhD. V tajnom hlasovaní bolo zo 116 odovzdaných hlasov za zvolenie 99 hlasov, proti 17 hlasov. Odovzdaný počet hlasov spĺňal potrebnú 3/5 väčšinu.

Dávame do pozornosti

V nedeľu 12. júla pozývame všetkých na posedenie po službách Božích spojené s občerstvením v zborovom dome.

Detská besiedka a Biblické hodiny pre dospelých v letnom období nebudú.

V priebehu letných prázdnin plánujeme zorganizovať tábor pre dorast a tábor pre mládež. Termíny spresníme podľa záujmu.

Milodary

Obdobie od 1. 5. do 31. 5. 2009

Cirkevný príspevok

508

Milodary

475

Ofery

408,81

Knihy, časopisy

25,64

Mládež – milodary

40

Ofera – návšteva Nemecko

265,4 EUR + 20 000 HFt

ADOS Marta

25

Príjmy spolu:

1747,85

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru

– Ochotného darcu miluje Boh –

Pokladničné hodiny v sakristii

Každú nedeľu od 9:30 do 9:55 a aj po skončení služieb Božích je možnosť v sakristii chrámu Božieho zaplatiť cirkevný príspevok, poprípade milodar priamo pani pokladníčke. Taktiež je možné zastaviť sa v sakristii aj po skončení večerných služieb Božích.

Úradné hodiny na farskom úrade počas letného obdobia

Pondelok 10:00-12:00
Utorok 10:00-12:00
Streda 10:00-12:00
Štvrtok
Piatok 16:00-18:00
Sobota
Nedeľa 9:30-10:00* 16:30-17:00*

*- v sakristii chrámu Božieho.

Comments are closed.