Informačný list November 2015

Zborová kronikaruza-bw

 1. – 31. 9. 2015

 

Krsty:            Lukáš Bugár

            Maxim Novák

            Vanessa Bartošová

            Helena Koňariková

 

              

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

 

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  – ecavprievoz@pobox.sk    web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

 • November 2015

 

Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných.  Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi):  lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.

(1K 1, 18- 24)

 1. 11. 3. nedeľa pred koncom cirkevného roka
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 11. 2. nedeľa pred koncom cirkevného roka
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 11. Posledná nedeľa cirkevného roka
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 11. 1. nedeľa adventná
Hlavné služby Božie 10:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 

— oznamy —

 • tvorivé dieľne – advent

Aj tento rok budú tvorivé dielne pre všetky deti s tematikou adventu. Stretneme sa v piatok 27. 11. o 17:30 v zborovom dome.

 • voľné miesta v iii. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede štvrtákov voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Škola funguje na kresťanských princípoch. V rámci vyučovania majú deti 2x do týždňa Evanjelické náboženstvo, 3x do týždňa Anglický jazyk. Po vyučovaní môžu deti navštevovať krúžky: Veda nás baví, Výtvarný ateliér, Florbal, hudobné nástroje a spev v neďalekej ZUŠ na Panenskej ul. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 8.11. 2015 o 15.00. Miesto spresníme v oznamoch.

 • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 a 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru. Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

 

Výdavky – obdobie od 1. 9. do 31. 9. 2015

SPP 409, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
Lampový olej a kvety na oltár 19, 78
SEŽ veľkej Bratislavy 19, 77
PHM na dištriktuálny turnaj 40, 07
Cestovné 14, 98
Seniorálny cirkevný poplatok 498, 00
Príspevok do sen. Pôžičkového fondu 25, 00
Poistné 2015 -2016 466, 37

Príjmy – za rovnaké obdobie

Ofery 176, 99
Cirkevný príspevok 60, 00
Milodary 1290, 00
Knihy, časopisy 30, 85
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 92, 20

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Vyučovanie náboženstva na ZŠ Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 18:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy 15:30 – 17:00
Sobota Kazuálie podľa dohody Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy. 

Stiahnuť Informačný list November 2015

 

Comments are closed.