Informačný list September 2015

Zborová kronikaruza-bw

  1. – 31. 7. 2015

 

Pohreby: Juraj Šuch

                  Anna Ferkovová rod. Kováčová

                  Jozef Prochác

                  Ladislav Mikulič

 

Krsty: René Pelikán

 

Konfirmácia: Štefan Sabol          

 

Budeme vďační, ak nás budete informovať cestou mailu, osobne alebo telefonicky o jubileách – či už vašich alebo iných členov cirkevného zboru. Aj toto je príležitosť, ako sa podeliť o radosť z Božej milosti a zároveň sa v modlitbe zaň poďakovať.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

 

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 18:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

* v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakty

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

 

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk                                                                                                                                                                                       web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: 262 818 0261 / 1100

  • September 2015

 

Hospodin, Boh, vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky. 

(1M 2, 8-10)

 

  1. 9. 14. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 9. 15. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 9. 16. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 9. 17. nedeľa po Svätej Trojici
Hlavné služby Božie s Večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00

 

 

 

 

— oznamy —

  • voľné miesta v iii. ročníku na ezš palisády

Milí rodičia, starí rodičia, ak máte doma tretiaka, tretiačku na základnej škole a uvažujete o zmene školy: Evanjelická základná škola, Palisády 57 v Bratislave má v triede tretiakov (v budúcom školskom roku 2015/16 štvrtákov) voľné miesta. V triede je teraz 13 detí. Škola funguje na kresťanských princípoch. V rámci vyučovania majú deti 2x do týždňa Evanjelické náboženstvo, 3x do týždňa Anglický jazyk. Po vyučovaní môžu deti navštevovať krúžky: Veda nás baví, Výtvarný ateliér, Florbal, hudobné nástroje a spev v neďalekej ZUŠ na Panenskej ul. Kontakt: 02/ 52 96 73 89 0911/ 913 667 www.evlyceum.sk

 

  • kostolnícke miesto

Ak máte záujem alebo poznáte niekoho, kto by rád túto službu pre CZ konal, prosíme informujte nás. Za túto službu poskytuje cirkevný zbor dohodnutú odmenu. Ďakujeme.

 

  • sež veľkej bratislavy

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Váš pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 6.9. 2015 o 15.00 v zborovej miestnosti na Legionárskej ul. Temä: Jefteho sľub – víťazstvo či prehra /Sud.11/. Prednáškou poslúži br. farár Boriš Mišina.

  • — dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2014 a 2015 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Výška cirkevného príspevku v zmysle uznesenia generálnej cirkvi je 5,- EUR na pokrsteného člena ECAV, vrátane detí. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru. Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky – obdobie od 1. 7. do 31. 7. 2015

SPP 409, 00
UPC 33, 60
Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 44, 58
ZSE elektrina 101, 40
Poplatok za balík TB 3, 50
ZSE elektrina II. polrok kostol 208, 99
Príspevok na letný tábor 85, 00
Technik požiarnej a bezpečnostnej ochrany 36, 00
Potraviny na DBT 2015 47, 02
Detský výlet loďou DBT 2015 121,23
Výdavky na DBT 2015 – technické zabezpečenie 188, 70
Obedy v rámci DBT 800, 40
Knižnica do ZD 30, 90

Príjmy – za rovnaké obdobie

Ofery 233, 45
Cirkevný príspevok 150, 00
Milodary 1420, 00
Knihy, časopisy 28, 60
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 49, 55

Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru. Ochotného darcu miluje Boh.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 18:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy 15:30 – 17:00
Sobota Kazuálie podľa dohody Kazuálie podľa dohody
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy. 

 

Stiahnuť Informačný list September 2015

Comments are closed.