Informačný list Apríl 2019

Apríl 2019

             Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera a rozpŕchnu sa ovce stáda. Ale po svojom vzkriesení predídem vás do Galiley. Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia na Tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol: Veru, ti hovorím, že tejto noci, skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal Mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s Tebou, nikdy Ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci. (Mt 26, 31-35)

Rozpis služieb Božích

 1. 4. V. Pôstna nedeľa – Smrtná
Pašiové služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. VI. Pôstna nedeľa – Kvetná
Pašiové služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

                                      

                                     Veľká Noc 2019

 1. 4. Zelený štvrtok
Večerné služby Božie s večerou Pánovou 17:00
 1. 4. Veľký piatok
Pašiové služby Božie 10.00 Večera Pánova 11.00
Pašiové služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Veľkonočná nedeľa
Slávnostné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Služby Božie vo filiálke Most, večera Pánova 12:15
Večerné služby Božie 17:00
 1. 4. Veľkonočný pondelok
Hlavné služby Božie 10:00
 1. 4. Nedeľa po Veľkej noci
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

 • stretnutie žien

Spoločenstvo SEŽ veľkej Bratislavy Vás pozýva na stretnutie, ktoré sa bude konať v nedeľu 14.apríla o 15:00 v Zborovej sieni v Petržalke. Tému: „Ženy v Ježišovej blízkosti vo svetle Veľkej noci“ prezentuje sestra farárka Eva Kolesárová.

 • kolo duchovnej piesne v našom zbore

V piatok 26. apríla bude náš cirkevný zbor dejiskom speváckej súťaže detí z nášho seniorátu. Prosíme ochotných darcov o prinesenie občerstvenia. Vopred ďakujeme.

 • seniorátne kolo biblickej olympiády

V piatok 12. apríla bude v Bratislave na EBF UK prebiehať seniorátne kolo biblickej olympiády pre žiakov evanjelického náboženstva.

 • tábor nasledovník – po stopách reformácie

V dňoch 22. až 26. júla organizujeme detský a dorastový zájazdový tábor v Nemecku. Prihlásiť sa môžete do konca apríla. Bližšie a podrobnejšie informácie získate pri prihlásení.

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

— dávame do pozornosti —

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2019 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad na rok 2019 276, 06
BVS 51 ,28
Sen. Konvent -príspevok 48, 00
ZSE elektrina 89, 94
SPP 603,00
UPC 36, 90
Zákusky, torta, občerstvenie 159, 03
Kvety – kytica 30, 00
Stretnutie dorastu veľkej Bratislavy 60, 74
Poplatky TB 10, 00 Cestovné, pošta 3, 37

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 256, 58
Cirkevný príspevok 235, 00
Milodary 1315, 00
Milodary – knihy, časopisy 27, 90
Zbierka na SZD Marta 66, 10
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 75, 50

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 15:00 – 16:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

Krátke oznamy

VÍKENDOVKA STARŠIEHO DORASTU:

Cez víkend 10. až 12. mája sa uskutoční víkendové sústredenie staršieho dorastu bratislavského seniorátu (INSIDE) v stredisku DM Prameň v Častej.

NÁPADOVNÍK:

V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

JARNÁ BRIGÁDA V KOSTOLE:

V sobotu 6. apríla od 9:00 budeme pripravovať náš kostol a zborový dom na zasadnutie seniorátneho konventu. Ochotní brigádnici sú srdečne vítaní.

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:15
Biblická hodina dospelých streda 16:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.