Informačný list Marec 2019

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.  Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Nato vzal Ho diabol do svätého mesta, postavil Ho na okraj nástrešia chrámu a povedal Mu: Ak si Syn Boží, zhoď sa; veď je napísané: Anjelom svojim prikáže o Tebe a zachytia Ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň.  Ježiš mu povedal: Opäť je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!  Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu. (Evanjelim podľa Matúša)

 

Rozpis služieb Božích

3.3. Nedeľa predpôstna

Hlavné služby Božie 10:00 –:–
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 3. I. Nedeľa pôstna
Rodinné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 3. II. Nedeľa pôstna
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00
  1. 3. III. Nedeľa pôstna
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

  1. 3. IV. Nedeľa pôstna
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie 17:00

— oznamy —

KONFIRMAČNÁ A KRSTNÁ VÝUČBA DOSPELÝCH: Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 

RODINNÉ SLUŽBY BOŽIE: V prvú pôstnu nedeľu nám poslúžia hrou a spevom na hlavných službách Božích naši dorastenci a spevokolisti.

 

STRETNUTIE ŽIEN: v nedeľu 10. marca 2019 poobede o 14. 30 hod. v zborovej miestnosti na Legionárskej ulici 6 v Bratislave. Po príhovore domáceho brata farára Ondreja Majlinga poslúži prednáškou s. Vlasta Okoličányová, ktorá bude hovoriť o výnimočných evanjelických ženách pôsobiacich na Slovensku.

— dávame do pozornosti —

Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane za rok 2018, 2019

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2018 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

BVS 40, 13
ZSE elektrina – kostol, polrok 211, 60
SPP 603, 00
UPC 36, 90
Led žiarovky 7, 82
Lyžovačka dorastu – strava 214, 06
Lampový olej 7, 83
Nákup elektro ALZA 297, 85
SPP preplatok 1172, 29
ZSE elektrina 89, 94
ZSE preplatok 50, 64
Celocirkevná ofera 59, 85
Poplatky banka 10, 36 Cestovné 2, 52

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 372, 10
Ofery Most
Cirkevný príspevok 583, 00
Milodary 625, 00
Knihy, časopisy 61, 10
Zbierka na SZD Marta 76, 50
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 42, 20

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

 

— úradné hodiny —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok 10:00 – 11.30 Vyučovanie náboženstva na ZŠ
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie samozrejme možné aj v iné časy.

 

Krátke oznamy

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky.

 

OZNAM BHD: Biblická hodina býva v stredu o 16:00 mimo prázdnin a sviatkov.

 

ZBOROVÝ KONVENT: Ak Pán Boh dá, plánujeme výročný – účtovný konvent na nedeľu 10. februára v rámci HSB o 10:00.

 

POKLADNIČKA NA „MARTU“: Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

 

 

Pravidelné aktivity v rámci týždňa

Biblická hodina dospelých streda 16:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:00
Stretnutie konfirmačného dorastu piatok 16:45
Stretnutie „Porastu“ piatok 18:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa 11:00
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9 :30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.