Informačný list September 2017

 • September 2017

Všetka námaha človeka je pre jeho ústa, ale jeho túžba sa nenaplní. Veď akú prednosť má múdry pred bláznom? Ako bedár pred tým, ktorý sa vyzná v živote. Lepšie je hľadieť očami, ako žiadostivo túžiť. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Všetko, čo je, dávno bolo nazvané svojím menom, a je známe, že sa človek nemôže súdiť so silnejším, ako je sám. Lebo mnoho slov množí len márnosť; čo má človek z toho? Veď kto vie, čo je dobré človeku v živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?  (Kaz. 6, 7-12)

 

 

Rozpis služieb Božích 

 1. 9. 12. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie s večerou Pánovou 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 9. 13. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00
Požehnanie detí, žiakov a študentov – na HSB 10:00
Nešporné služby Božie v RDS Sklenárova 14:00
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 9. 14. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Nešporné služby Božie vo filiálke Most 12:15
Večerné služby Božie 17:00

 

 1. 9. 15. nedeľa po Trojici
Hlavné služby Božie 10:00 Detská besiedka 10:00
Večerné služby Božie – nebudú ––––

 

— oznamy —

 • konfirmačná výučba dospelých

Individuálne celoročne prebieha aj príprava dospelých konfirmandov ako aj krstencov. Ak máte záujem prihláste sa u br. farára.

 • výročie posviacky chrámu božieho

Nedeľa 1. októbra. Po slávnostných službách Božích s programom vysadíme aj pamätný strom reformácie. Srdečne pozývame na občerstvenie po skončení programu.

 • seniorátne stretnutie k 500 výročiu reformácie

Už v predstihu Vám dávame do pozornosti seniorátne podujatie k výročiu reformácie, ktoré bude prebiehať počas celej nedele 15. októbra v Modre – Kráľovej. Plánujeme aj autobusový zájazd. Upozorňujeme, že služby Božie v túto nedeľu v našom chráme nebudú.

 • ružinovské hody

V nedeľu 24. septembra o 12.00 sa už tradične prihovorí br. farár veriacim rímsko-katolíckej farnosti v Ružinove počas hodovej omše v kostole sv. Vincenta.

 • pokladnička na „martu“

Pri východe z chrámu sme umiestnili samostatnú pokladničku určenú pre milodary na fungovanie našej stanice zborovej diakonie MARTA. Môžete tak aj takýmto priamym spôsobom prispieť na jej činnosť.

.

— dávame do pozornosti —

 

           Platba cirkevného príspevku – cirkevnej dane

Milí bratia, milé sestry, dávame do vašej pozornosti cirkevný príspevok na rok 2016, 2017 (resp. predchádzajúce roky). Prosíme vás o láskavé splnenie si tejto – jednej zo základných – povinnosti člena Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Podľa uznesenia výročného konventu – Smernice O platbe cirkevného príspevku, ktorá bola prijatá na výročnom konvente je 10,- EUR odporúčaná výška cirkevného príspevku za pracujúceho člena cirkevného zboru (5,-EUR deti, dôchodcovia, nezamestnaní). Povinný cirkevný príspevok môžete uhradiť osobne v sakristii chrámu Božieho pred a po Službách Božích, na farskom úrade alebo bankovým prevodom.

— hospodárenie za uplynulý mesiac —

Výdavky (základný prehľad)

Komunálny odpad 21, 24
BVS voda 42, 35
ZSE elektrina 83, 00
SPP 645,00
UPC 33, 60
ZSE – 2. polrok elektrina kostol 192, 66
Poplatok . bezpečnostný technik 36, 00
Stravovanie DBT 2017 144, 00
Materiál na DBT 2017 23, 45
Kredit 16,00 Strom reformácie 35,00

Príjmy  (základný prehľad)

Ofery 386, 34
Cirkevný príspevok 150, 00
Milodary 3260, 11
Knihy, časopisy 28, 40
Zbierka ICHTHYS 500 10, 00
Zbierka na SZD Marta 84, 49
Zbierka na mládež, dorast, deti a detskú besiedku 29, 20
Ofery za 1. polrok vo filiálke Most pri Bratislave 206, 70

Ďalšie položky, ako aj podrobný prehľad získate cez hospodársky výbor CZ. Ďakujeme za vaše príspevky na chod a činnosť cirkevného zboru.

— úradné hodiny na farskom úrade —

Pondelok Úradná administratíva Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ
Utorok Vyučovanie náboženstva na ZŠ 16:00 – 17:30
Streda Vyučovanie náboženstva na ZŠ a SŠ 16:00 – 17:00
Štvrtok Úradná administratíva Pastorálne návštevy
Piatok Pastorálne návštevy, vyučovanie náboženstva na SŠ 15:30 – 17:00
Sobota    
Nedeľa 9:30 – 9:55* 16:30 – 16:55*

* v sakristii chrámu Božieho

Po telefonickom dohovore je stretnutie možné aj v iné časy.

 

Zborová kronika

 1. 7 – 31. 7. 2017

Krsty: Milan Marušinec, Linda Marušincová, Diana Marušincová,

Pohreby: Edita Cipciarová

Krátke oznamy

 1. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA: Hlavná slávnosť bude v nedeľu 1. októbra. V rámci osláv plánujeme organizovať pohostenie po službách Božích. Prosíme preto všetkých ochotných darcov o prinesenie nápojov, sladkých aj slaných pochutín. Vopred ďakujeme.

POŽEHNANIE DETÍ: Na začiatku školského roku opäť pozývame detí, žiakov aj študentov na požehnanie, ktoré bude v rámci služieb Božích v nedeľu 10. septembra.

NÁPADOVNÍK: V tomto prípade ide o malú nenápadnú škatuľku v zadnej časti chrámu, do ktorej môžete vhodiť vaše návrhy, nápady, myšlienky alebo otázky

Pravidelné aktivity v rámci týždňa – prázdniny

Vyučovanie náboženstva na fare streda 15:30
Biblická hodina dospelých streda 17:00
Vyučovanie katechumenov piatok 16:00
Vyučovanie konfirmandov piatok 16:30
Stretnutie dorastu piatok 17:00
Detská besiedka v zborovom dome nedeľa 10:00
Detský spevokol – Serafín (po skončení HSB) nedeľa
Modlitebné spoločenstvo – v ZD/ v kostole nedeľa 9:30
Pastorálne poradenstvo dohodou
Pastorálna príprava (krst, konfirmácia, sobáš)* dohodou

*v prípade záujmu ohláseného vopred

 

Kontakt

CZ ECAV na Slovensku Bratislava – Prievoz

Radničné nám. 2, 821 05 Bratislava

Mgr. Norbert Hajský, PhD.

0904 / 401 095    02 / 20 79 57 70

e-mail: prievoz@ecav.sk  –  ecavprievoz@pobox.sk

web: www.ecavprievoz.sk

číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2818 0261

Comments are closed.